8. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti vana­sõ­nad”. Tapa raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti vana­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes hobiks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põhi­li­selt akrüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on sile­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”, kasu­ta­tud on kol­laa­ži­ele­men­te. Iga pilt on […]

17.–30. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Üle­maa­ilm­ne mesi­las­te päev”. 20. mai on rah­vus­va­he­li­ne mesi­las­te päev. Sel­le­ga juhi­tak­se tähe­le­pa­nu mesi­las­te olu­li­su­se­le ning tõs­te­tak­se ini­mes­te tead­lik­kust mesi­las­te rol­li koh­ta meie kõi­gi eludes.

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD! Keh­tib sise­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te külas­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des luba­tud. Huvi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu sise­ruumi­des on luba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te puhul, kes on luba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka

[:et]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–11.04.2021[:]Read More »

1. märt­sist 28. april­li­ni 2021. a saab Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näha kunst­nik Made Bal­ba­ti vaba­loo­min­gu­na val­mi­nud sar­ja klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de aine­tel. Vär­vi­kad ja fan­taa­sia­rik­kad tööd köi­da­vad esi­me­sest pil­gust pea­le. Pilti­des on nii mitu kih­ti, et on põh­just pike­malt sil­mit­se­ma jää­da. Tööd on teh­tud lõuen­di­le ja pilti­de val­mi­miseks kasu­tab kunst­nik spet­siaal­set digi­lau­da ja digi­pliiat­sit. Digi­taal­ne teh­ni­ka võlub

Made Bal­ba­ti digig­raa­fi­lis­te illust­rat­sioo­ni­de näi­tusRead More »

Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gul (Koo­li 6, Tapa) on nüüd Cle­ve­ro­ni raa­ma­tu­kapp, kust saab tel­li­tud raa­ma­tu­id kät­te ööpäe­va­ring­selt! Sisu­li­selt on tege­mist paki­au­to­maa­di­ga, kust tel­li­ja tal­le sobi­val ajal, olgu või süda­öö­sel, oma soo­vi­tud raa­ma­tud kät­te saab. Raa­ma­tu­ka­pi kasu­ta­mi­ne on luge­ja­le tasu­ta. KUIDAS TELLIDA RAAMAT RAAMATUKAPPI?Kir­ju­ta­ge raa­ma­tu­ko­gu­le või helis­ta­ge tele­fo­nil 323 2081 (323 2082 las­te­osa­kond) või reser­vee­ri­ge raa­mat läbi luge­ja­por­taa­li RIKSWEB

Ööpäe­va­ring­ne raa­ma­tu­te lae­nu­tus ja tagas­tus!Read More »

7.–29. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Ise­moo­di une­ju­tud”. Iga­õh­tu­ne une­ju­tu luge­mi­ne las­te­le on tore peretra­dit­sioon, mis paneb punk­ti tegusale päe­va­le ja annab algu­se ilu­sate­le une­nä­gu­de­le. Just ette­lu­ge­mi­sest saab algu­se lap­se side raa­ma­tu­ga, tema luge­mis­hu­vi ning tee iselugemiseni.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Nar­rid meis endis”. Juhu­se nar­rid, raha nar­rid, armas­tuse nar­rid, kuul­su­se nar­rid, nar­ri­de narr jne. Me kõik ole­me ise­en­di kunin­gad ja samas ka nar­rid.Nar­rid oska­vad ini­me­si naer­ma aja­da, seal­juu­res ka ise­en­nast. Nad on tera­va mõis­tu­se­ga ini­me­sed, kes lõbu­salt mäng­le­vad läbi elu. Nad kiir­ga­vad mõnu­sat energiat

Nar­rid meis endisRead More »

12. oktoob­rist 21. novemb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Vanast saab uus”. Ees­ti pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid kan­dis möö­du­nud taa­si­se­seis­vu­mis­päe­val kan­ga­jää­ki­dest õmmel­dud loo­dus­vär­vi­des õhtu­klei­ti. Meie loo­duses on ju nii pal­ju rohelust, tae­va- ja meresi­nist. Kes väär­tus­tab taas­ka­su­tust, väär­tus­tab ka loo­dust. Hoiame seda, mis meil juba ole­mas on!Ka Tapa Töö­kes­ku­se liik­med on suu­red taas­ka­su­tuse fän­nid. Nende

Vanast saab uusRead More »

1. oktoob­rist 14. novemb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus “Mui­nas­jutt ja tege­lik­kus: Jacque­li­ne Mol­na­ri isi­ku­näi­tus”. Unga­ri Ins­ti­tuut on kok­ku pan­nud väga vär­vi­ka ja mahu­ka näi­tu­se Jacque­li­ne Mol­na­ri mui­nas­ju­tu­lis­test pilti­dest. Kunst­ni­ku käe­kir­ja ise­loo­mus­ta­vad kirkad ja ela­vad vär­vid ning peen­sus­te­ni vii­mist­le­tud detai­lid. Teh­ni­ka­test kasu­tab ta nii kol­laa­ži, akva­rel­li, tem­pe­rat, akrüü­li kui ka fotograa­fiat. Oma töö­des püüab Mol­nar pöörata

Mui­nas­jutt ja tege­lik­kus: Jacque­li­ne Mol­na­ri isi­ku­näi­tusRead More »

1.–30. oktoob­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Loo­ma­lood”. Loo­mad mõju­ta­vad ini­mes­te elusid tuge­valt. Nad paku­vad mei­le usal­dust, rõõ­mu, armas­tust ja selt­si. Loo­mad on ins­pi­ree­ri­nud ka pal­jusid kir­ja­nik­ke. Nii sün­di­sid­ki raa­ma­tud, mis näi­tu­sel väl­jas on.

[:et] Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib külas­ta­ja­te taga­si­si­det, et veel­gi tõhus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, paran­da­da luge­ja­te tee­nin­da­mist.Küsit­lus kes­tab ter­ve oktoob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui paber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus koha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Assa­mal­la ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te kasu­ta­te val­las mitut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le taga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii

Hea raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­ja!Read More »

1.–29. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Tar­kus tar­vi­li­ne vara”. Kahek­san­dal sep­temb­ril tähis­ta­tak­se kir­ja­os­ku­se päe­va. Sel­le­ga tule­ta­tak­se meel­de, et kir­ja­os­kus annab mei­le või­ma­lu­se aren­guks, hari­duse saa­miseks ja oma või­me­te kasu­ta­miseks. Näi­tu­sel on üle­val ka punkt­kir­ja tähes­tik, mida kasu­ta­vad näge­mis­puu­de­ga ini­me­sed luge­miseks ja info saamiseks.

[:et]

2. juu­list augus­ti kesk­pai­ga­ni 2020. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus “Egip­tus”.

Ole­me Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­da­nud Tapa muu­si­ka­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te loo­me­töid väga eri­ne­va­tel tee­ma­del. Sel­le suve näituseks …

[:]

[:et]

10. veebruarist 14. märt­si­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas käsi­töö näi­tus “Ing­li­ma­jad”.

Maris Talu meis­ter­da­tud maja­ke­sed, kuhu on kok­ku pan­dud tun­ded, vär­vid, numb­rid, val­gus, head soo­vid ja mäles­tused. Kõik see moo­dus­tab ter­vi­ku, kuid samas toob esi­le kõi­ge pise­mad­ki detai­lid. See on tee­kond läbi elu, kesk­kon­na, asja­de ja ilu, mis meid ümb­rit­seb aga mida ala­ti pole sil­ma­ga näha.

[:]