10. novemb­ril 2022.a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus lugu­de vest­mise õhtu: „Lood ajast“ — 5 minu­ti väär­tus, aja­ga või­du­jooks, mei­le antud aeg … — jut­te ves­tab Ena Mets.

9. novemb­ril 2022. a kell 18.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus sünd­mus “Loo­dus, minu kodu”. Kok­ku­saa­mi­ne õpe­ta­ja, koo­li­ta­ja ja jutu­vest­ja Ena Met­sa­ga. Ena lood rää­givad ini­m­ese suh­test loo­du­se­ga, iga­ühel on see ju eri­nev, ome­ti ei saa me loo­duse­ta ela­da, ei saa ela­da temast väl­jas­pool. Nal­ja­kad, hir­mu­ta­vad, intiim­sed ja oota­ma­tud koh­tu­mised puu­de ja tai­me­de, vih­ma ja päi­ke­se­ga täi­da­vad seda

Loo­dus, minu koduRead More »

18. oktoob­ril 2022. a kell 18:00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ auto­ri Kui­do Merit­sa­ga. Kui­do Merits töö­tab het­kel Tapa val­las ava­li­ke suhe­te spet­sia­lis­ti­na. Ta on ülli­ta­nud päris mitu raa­ma­tut. Esi­me­ne neist ilmus pseu­do­nüü­mi all Wido Moritz (Mul­li­va­balt, 2015), järg­mised juba auto­ri päris nime­ga: “Või­ma­lik mis­sioon” (2016) ja “Kas saab vai­kust?” (2018). Veel üsna

Kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ auto­ri Kui­do Merit­sa­gaRead More »

Õnneks on vaja õppi­da!12. oktoob­ril toi­mu­vast üle­rii­gi­li­sest õpi­tun­nist võta­vad osa ka Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad.Igas ini­me­ses on pei­dus kunst­nik. Liht­salt tuleb see oskus endas üles lei­da. Üri­ta­me ennast avas­ta­da kuns­ti­õpe­ta­ja Liina Kal­di juhen­da­misel, tee­me kat­set plaa­di­trü­ki­ga.Kas meist nüüd just kunst­nik­ke saab, kuid loov ja lõbus on see tege­vus kindlasti!

Head foto- ja loo­dus­hu­vi­li­sed! Kut­su­me teid osa­le­ma foto­kon­kur­sil seo­ses oma kodu­jõe­ga ja samu­ti vana­de foto­de kogu­mises seo­ses Jäni­jõe­ga. Foto­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne kodu­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõbu­sa tege­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lähe­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toi­me­ta­mas. Foto­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jäni­jõe ääres, vaid

Minu eri­li­ne kodu­jõ­giRead More »

[:et]5. april­lil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus — kül­la tuleb kir­ja­nik Pame­la Maran. Pame­la Maran on ette­võt­ja, joo­ga­õpe­ta­ja ja kir­ja­nik — ini­me­ne, kes oskab vas­tu võt­ta ning jaga­da ja pole vahet, kas rää­gi­me lugu­dest, tead­mis­test või rahast. Ter­ve rea tore­daid mõt­teid ja lugusid on Pame­la Maran raa­ma­tu­kaan­te vahe­le kogu­nud. Rää­gi­me neist ja pal­ju­dest asjadest

[:et]Külas on kir­ja­nik Pame­la Maran[:]Read More »

30. novemb­ril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel raa­ma­tu­e­sit­lus — “Elu­olu­li­sed lood”. Ilmu­nud on tun­tud raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku Märt Treie­ri jär­je­kor­ras kol­mas raa­mat “Elu­olu­li­sed lood”, mis on mõt­te­li­ne jätk üle Ees­ti luge­ja­te seas häs­ti vas­tu võe­tud raa­ma­tu­le “Hom­mi­ku­ju­tud vara­se­le ärkaja­le”. Koh­tu­misel saa­me kuul­da Märt Treie­ri raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku­tööst ja teleuu­dis­te tege­mi­sest, mee­diast laie­malt­ki ja arut­lusi Ees­ti elu

“Elu­olu­li­sed lood” — raa­ma­tu­e­sit­lusRead More »

5.–24. oktoob­ri­ni on Tapa raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­fes­ti­vali raa­mes või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lühi­män­gu­f­il­me noor­te­le ja täis­kas­va­nui­le. Mõni doku­men­taal­film veel lisaks. Fil­mi­saal raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud E‑N 16.00–17.30. Vaa­ta lisaks www.kinomaale.ee.

11. det­semb­ril 2020. a kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu. Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põne­va­te har­ras­tus­te­ga tege­lev Jäne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kon­ti­nen­ti­del ning tema rei­sid on vii­nud teda nii Amee­ri­kas­se, Aasias­se kui Aaf­ri­kas­se. Üheks seni vii­ma­seks ere­daks ela­mu­seks jäi Kili­man­ja­ro tipu val­lu­ta­mi­ne. Nen­dest retke­dest, mis tal­le kõi­ge enam hin­ge on

Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tuRead More »

15. oktoob­ril kell 17.00 Jäne­da los­si saa­lis Jäne­da küla esma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tähis­ta­mi­ne. Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) sulest ilmus 2016. a mahu­kas romaan „Mura. Lee­git­se­vad mäles­tused“ (“Mou­ra. La mémoi­re incen­diée”). Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Ukrai­na päritolu aris­tok­raat Maria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, paru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895–1974), Ees­tis tun­tud kui Jäne­da vii­ma­ne mõisaproua.

Jäne­da küla esma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päevRead More »

[:et]

13. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu”.

Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põne­va­te har­ras­tus­te­ga tege­lev Jäne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kontinentidel …

[:]

[:et]

5. veebruaril 2020. a kell 18:00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Ain Küti­ga.

Kül­la tuleb Saga­di muu­seu­mi juha­ta­ja Ain Kütt, kes rää­gib oma esik­ro­maa­nist “Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tus” ja veel mõnest kri­mi­naal­sest loost, mis on jää­nud var­ju­le aja­loo häma­ra­tes­se varakambritesse.

[:]

[:et]

Tul­ge 23. jaa­nua­ri õhtul kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se (I kor­ru­se luge­mis­saa­li) osa saa­ma Anne Ruda­novs­ki rei­si­ju­tu­õh­tust ja foto­näi­tu­sest „Seal, kus me koh­tusi­me“, sest on, mida vaa­da­ta, on, mida kuu­la­ta! Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

„Vii­ma­se het­ke­ni ei usku­nud ena­mik tut­ta­vaid, et ma lähen­gi ümber­maa­il­ma­rei­si­le. Üksin­da.“ ütleb kõr­ge­ma kuns­ti­koo­li Pal­las õppe­jõud Anne Ruda­novs­ki, kes rän­das poo­le aas­ta­ga ümber maa­il­ma. Et asi veel int­ri­gee­ri­vam oleks, lisa­me, et rei­si võt­tis ta ette pabe­ri pärast.

[:]