27. novemb­rist 2023. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Lumis­te luhta­de lugusid”. Las­te­le on kir­ju­ta­tud pal­ju tore­daid tal­vis­te pilti­de ja lugu­de­ga raa­ma­tu­id. Lugu hii­rest, kel­lel pol­nud kel­ku, et min­na teis­te sõp­ra­de­ga liu­gu lask­ma või karu ja reba­se reisist põh­ja­maa­le. Ka lume­hel­bed jutus­ta­vad oma töö­dest. Tasub luge­da ka raa­ma­tut Pau­la lume­mem­mest või hoopis […]

15. juu­nist 1. augus­ti­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Meie lähe­me!”. Käes on suvi ja hing ihkab õue. Kas min­na mere äär­de või hoo­pis met­sa rüp­pe? Mat­ka­le või män­gi­da kodu­õues? Kald­riiu­li­le on väl­ja pan­dud valik eri­ne­vaid matka‑, õue­­män­­gu­­de- ja puh­ku­se­tee­ma­li­si raa­ma­tu­id, mis paku­vaid ideid suvi­seks aja­viit­miseks nii üksi kui pere seltsis.

14. juu­nist 1. augus­ti­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ellen 95”. Keset süda­su­ve tähis­ta­me Ellen Niidu 95. sün­ni­aas­ta­päe­va. Näi­tu­sel väl­ja­pa­nek E. Niidu aas­ta­te­pik­ku­sest loomingust.

21. märt­sist kuni 22. juu­ni­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi näi­tus. Näi­tu­sel saab näha “ime­lik­ke ini­me­si”, mere­vaa­teid, loo­dus­maas­tik­ke ja pal­ju muud­ki. Kuns­ti­õpe­ta­ja Katrin Lee­te juhen­da­misel on val­mi­nud jäl­le­gi põne­vad tööd, mis lau­sa kut­su­vad uudis­ta­ma. Näi­tus tee­nin­dus­osa­kon­nas on ava­tud 22. juunini.

3.–27. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Sau­na soe on enam kui kõhu­täis süüa”. Aas­ta 2023 on pühen­da­tud sau­na­le. Eest­la­sed on sau­na­rah­vas. Regu­laar­ne sau­nas­käik, kuum leil ja viht­le­mi­ne on oma­ne iga­le eest­la­se­le. Kuid saun pol­nud ainult pese­mise koht, sau­nal oli hoo­pis laiemaid üles­an­deid. Väl­ja­pa­nek annab­ki väi­ke­se üle­vaa­te sau­nast, sau­na­kom­me­test, tra­dit­sioo­ni­dest. Head sauna-aastat!

24. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Ruut, kuup ja ori­ga­mi­kunst”. Kui koh­tu­vad paber ja mate­maa­ti­ka, on tule­mu­seks ori­ga­mi­kunst. Ees­ti ori­ga­mi kes­ku­se „Sato­ri“ ränd­näi­tu­sel on ori­ga­mi sil­laks mate­maa­ti­ka ja kuns­ti vahel. Ori­ga­mit võiks jul­gelt nime­ta­da pabe­ri vol­ti­mise tea­du­seks, sest ta suu­dab ühen­da­da mate­maa­ti­li­sed teooriad muu­tes see­juu­res liht­sa pabe­ri­lehe häm­mas­ta­vaks kunstiteoseks

Ruut, kuup ja ori­ga­mi­kunstRead More »

28. märt­sist 22. april­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lugu­de­ga raa­ma­tud”. Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta puhul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. april­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu kogu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu jutus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lugu­de­ga raa­ma­tudRead More »

3.–25. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Jah, Ukrai­na on ole­mas!”. Valik raa­ma­tu­id Ukrai­na, tema kul­tuu­ri ja elu-olu koh­ta. Huvi­ta­val kom­bel on ka eest­la­sed Ukrai­na koh­ta päris mitu raa­ma­tut kir­ju­ta­nud, see­ga, jah, Ukrai­na on ole­mas! On ala­ti olnud ja on ka edaspidi!

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Ole­me sinu­ga, Ukrai­na!”. Toe­ta­me ukrain­lasi ja kosu­ta­me meelt luge­des Ukrai­na kir­jan­dust ja Ukrai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Lisa­tud on info­ma­ter­jal Ukrai­na toe­ta­mise võimalustest.

15. jaa­nua­rist 5. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pal­ju õnne!” 22. jaa­nua­ril tähis­tab 80 aas­ta juu­be­lit kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Jaan Kaplins­ki. Vaa­da­ta saab tema loo­min­gut nii las­te­le kui täiskasvanutele.

8. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Head tal­ve­rõõ­mu­de nau­ti­mist!”. Tal­ve­rõõ­me saab nau­ti­da väga mit­mel moel. Min­na suu­sa­ta­ma või kel­gu­ta­ma või liht­salt väl­jas jalu­ta­des nau­ti­da ilma. Kui õue just ei taha min­na, siis hea või­ma­lus on võt­ta kät­te raa­mat või hoo­pis mida­gi meis­ter­da­da. Ideid leiab raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult kindlasti.

1.–30. oktoob­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Loo­ma­lood”. Loo­mad mõju­ta­vad ini­mes­te elusid tuge­valt. Nad paku­vad mei­le usal­dust, rõõ­mu, armas­tust ja selt­si. Loo­mad on ins­pi­ree­ri­nud ka pal­jusid kir­ja­nik­ke. Nii sün­di­sid­ki raa­ma­tud, mis näi­tu­sel väl­jas on.

21. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sügi­se süles on vär­vid — kol­la­sed, puna­sed, kir­jud”. 22. sep­temb­ril algab ast­ro­noo­mi­li­ne sügis. Loo­dus muu­tub mit­me­vär­vi­li­seks, sügisan­de on aiad ja met­sad täis. Leid­kem aega loo­duses lii­ku­miseks ning ilu nau­ti­miseks. Raa­ma­tu­riiu­list leia­te eri­ne­vaid tea­vi­kuid loo­du­sest ja aastaaegadest.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Tar­kus tar­vi­li­ne vara”. Kahek­san­dal sep­temb­ril tähis­ta­tak­se kir­ja­os­ku­se päe­va. Sel­le­ga tule­ta­tak­se meel­de, et kir­ja­os­kus annab mei­le või­ma­lu­se aren­guks, hari­duse saa­miseks ja oma või­me­te kasu­ta­miseks. Näi­tu­sel on üle­val ka punkt­kir­ja tähes­tik, mida kasu­ta­vad näge­mis­puu­de­ga ini­me­sed luge­miseks ja info saamiseks.

24. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Aabits — esi­me­ne koo­li­raa­mat”. Sep­temb­ri­kuu on täh­tis kuu, siis aabits uus, siis ranits uus. Uus koo­li­pluus — kõik, kõik on uus sep­temb­ri­kuus. Pea­gi on käes 1. sep­tem­ber ning esi­m­ese klas­si õpi­lased saa­vad kät­te oma esi­m­ese koo­li­raa­ma­tu, mil­leks on aabits. Nüüd saab koo­li­tee algu­se. Raa­ma­tu­ko­gu väl­ja­pa­ne­kul on

Aabits — esi­me­ne koo­li­raa­matRead More »

[:et]

18. maist 5. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kodu­ta­lu vär­vi­kad loo­mad”.

Kui kas­sid-koe­rad lin­nas olla saa­vad, siis leh­mi sin­na veda­da ei saa. Las leh­ma-lam­mast näi­tab sul­le raa­mat — kui elus kohtad, siis ei ehmata.

[:]

[:et]

18. maist 12. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Rohe­li­ne mõt­te­viis — anna asja­de­le uus elu”.

Väl­ja­pa­ne­ku ees­märk on kas­va­ta­da ini­mes­tes kesk­kon­na­tead­li­kust. See tões­tab, et pea­ae­gu igast prü­gi­kas­ti visa­tud asjast saab luua mida­gi uut. Vaja­lik­ke näpu­näi­teid lei­dub pal­ju­des raamatutes.

[:]

[:et]

2.–31. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kodu­ta­nu­mast kau­ge­mal — eest­las­te rei­sid”.

Eest­la­ne on rei­si­rah­vas. Rei­si­mi­ne ei ole ainult lõbus ja põnev, see on ka kasu­lik füü­si­li­se­le, vaim­se­le ja emot­sio­naal­se­le ter­vi­se­le. Rei­si­da — tähendab ela­da, kas­või raa­ma­tu­te abil!

[:]