Made Balbati digigraafiliste illustratsioonide näitus

1. märt­sist 28. april­li­ni 2021. a saab Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näha kunst­nik Made Bal­ba­ti vaba­loo­min­gu­na val­mi­nud sar­ja klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de aine­tel.

Vär­vi­kad ja fan­taa­sia­rik­kad tööd köi­da­vad esi­me­sest pil­gust pea­le. Pilti­des on nii mitu kih­ti, et on põh­just pike­malt sil­mit­se­ma jää­da. Tööd on teh­tud lõuen­di­le ja pilti­de val­mi­miseks kasu­tab kunst­nik spet­siaal­set digi­lau­da ja digi­pliiat­sit. Digi­taal­ne teh­ni­ka võlub kunst­nik­ku just oma män­gu­li­su­se­ga. Lisaks joo­nis­tuse­le kasu­tab kunst­nik ka foto­kol­laa­ži elemente.

Made Bal­bat on vaba­kut­se­li­ne kunst­nik, kes on vil­je­le­nud nii graa­fi­kat kui illust­rat­sioo­ni. Ta on kujunda­nud hul­ga­li­selt las­te­raa­ma­tu­id ja ilu­kir­jan­dus­lik­ke teo­seid. Kunst­ni­ku illust­rat­sioo­ne on lisaks Ees­ti­le eks­po­nee­ri­tud gru­pi­näi­tus­te­na ka välis­maal: Vene­maal, Lätis, Ing­lis­maal, Itaa­lias, Poolas, Soo­mes ja mujal. Ta on osa­le­nud rah­vus­va­he­li­sel Tal­lin­na illust­rat­sioo­ni­trien­naa­lil ja Wii­ralti pree­mia näi­tu­sel Ees­ti Rahvusraamatukogus.

Näi­tu­selt saab kaa­sa osta Bal­ba­ti loo­min­gu­ga post­kaar­te, tas­se, kot­te ja magneteid.