Tapa Vallaraamatukogu andmekaitsetingimused

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu andmekaitsetingimused 

14.12.2018 (v1.00)

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (edas­pi­di raa­ma­tu­ko­gu) kui koha­li­ku oma­va­lit­su­se hal­la­ta­va asu­tuse tege­vus on ava­lik. Asu­tuse vee­bi­lehel aval­da­tak­se infor­mat­sioo­ni raa­ma­tu­ko­gu tege­vu­se ja paku­ta­va­te tee­nus­te koh­ta. Raa­ma­tu­ko­gu doku­men­ti­de­ga saab tut­vu­da tea­be­nõu­de esitamisel.

Eraisi­ku­te isi­ku­and­me­te­le ligi­pääs on regu­lee­ri­tud sea­dus­and­lu­se­ga. Raa­ma­tu­ko­gu töö­kor­ral­duse reeg­li­te­ga taga­tak­se era­elu puu­tu­ma­tus. Isi­ku­and­me­te kait­se­ks ja õigus­pä­ra­seks tööt­le­miseks on kasu­tusel orga­ni­sat­sioo­ni­li­sed, füü­si­li­sed ja info­teh­ni­li­sed turvameetmed.

  1. Isi­ku­and­med, nen­de tööt­le­mise ees­märk ja ulatus

1.1. Isi­ku­and­med on mis­ta­hes and­med, mis või­mal­da­vad füü­si­list isi­kut tuvastada.

1.2. Isi­ku­and­me­te tööt­le­mi­ne raa­ma­tu­ko­gus on kõik isi­ku­and­me­te­ga tehtavad toi­min­gud, väl­ja arva­tud toi­min­gud jurii­di­lis­te isi­ku­te and­me­te­ga ning isi­ku­and­me­te tööt­le­mi­ne vee­bi­leh­te­del, mille­le raa­ma­tu­ko­gu vee­bi­lehel vii­da­tak­se (välis­lin­gid).

1.3. Isi­ku­and­me­te tööt­le­mi­ne on seal­hul­gas isi­ku­and­me­te kogu­mi­ne, sal­ves­ta­mi­ne, kor­ras­ta­mi­ne, säi­li­ta­mi­ne, muut­mi­ne, ava­li­kus­ta­mi­ne, juur­de­pää­su või­mal­da­mi­ne, pärin­gu­te teos­ta­mi­ne, väl­ja­võ­te­te tege­mi­ne, isi­ku­and­me­te kasu­ta­mi­ne, edas­ta­mi­ne, sul­ge­mi­ne, kus­tu­ta­mi­ne, hävi­ta­mi­ne, sõl­tu­ma­ta toi­min­gu­te teos­ta­mise vii­sist ja kasu­ta­ta­va­test vahenditest.

1.4. Raa­ma­tu­ko­gu tööt­leb isi­ku­and­meid sea­du­se ja nen­de alu­sel antud õigusak­ti­de­ga pan­dud üles­an­ne­te täit­miseks, tee­nus­te osu­ta­miseks ja sõl­mi­tud lepin­gu­te täit­miseks. Isi­ku­and­me­te tööt­le­misel läh­tu­tak­se isi­ku­and­me­te kait­se üld­mää­ru­sest, ava­li­ku tea­be sea­du­sest, isi­ku­and­me­te kait­se sea­du­sest ja And­me­kait­se Ins­pekt­sioo­ni juhistest.

1.5. Raa­ma­tu­ko­gu tööt­leb isi­ku­and­meid ula­tu­ses, mis on vaja­lik raa­ma­tu­ko­gu tee­nus­te osutamiseks.

  1. Isi­ku­and­me­te kogu­mi­ne ja koosseis

2.1. Raa­ma­tu­ko­gu tee­nus­te kasu­ta­miseks on vaja­lik luge­ja regist­ree­ri­mi­ne. Luge­jaks regist­ree­ri­misel küsi­tak­se ees- ja pere­kon­na­ni­me, isi­ku­koo­di, elu­ko­ha aad­res­si, e‑posti aad­res­si, tele­fo­ni­numb­rit vas­ta­valt rah­va­raa­ma­tu­ko­gu sea­du­se­le ja rah­va­raa­ma­tu­ko­gu töö­kor­ral­duse juhen­di­le. Pari­ma tee­nu­se pak­ku­miseks küsi­tak­se lisaks õppe­asu­tust ja klassi/kursust.

2.2. Alla 15-aas­ta­selt luge­jalt küsi­tak­se koju­lae­nu­tus­tee­nu­se osu­ta­miseks lapsevanema/eestkostja isi­ku­and­meid ja kir­ja­lik­ku nõusolekut.

2.3. Luge­ja vas­tu­tab esi­ta­tud isi­ku­and­me­te õig­su­se eest.

2.4. Raa­ma­tu­ko­gu kasu­tab kogu­tud isi­ku­and­meid külas­ta­ja­te­le paku­ta­va­te tee­nus­te osu­ta­miseks ning isi­kus­ta­ma­ta sta­tis­ti­ka koostamiseks.

2.5. Raa­ma­tu­ko­gu vee­bi­lehe ja and­me­baasi­de külas­ta­misel ei küsi­ta isi­ku­and­meid. Raa­ma­tu­ko­gu­le on tea­da kasu­ta­ta­va arvu­ti või arvu­ti­võr­gu IP-aad­ress ja vee­bi­le­hed, mida raa­ma­tu­ko­gu vee­bi­lehel ava­tak­se. Vee­bi­lehe külas­ta­misel kogu­tud and­meid kasu­ta­tak­se külas­tus­sta­tis­ti­ka koos­ta­miseks, vee­bi­lehe ja raa­ma­tu­ko­gu tee­nus­te arendamiseks.

2.6. Raa­ma­tu­ko­gu ei sal­ves­ta telefonikõnesid.

2.7. Raa­ma­tu­ko­gun­dus­li­kul ees­mär­gil töö­del­dak­se eraisi­ku isi­ku­and­meid, kui eraisi­kut kajas­ta­tak­se mõnes teo­ses või eraisik on mõne teo­se autor. Sel­li­sel juhul kogu­tak­se lisaks eraisi­ku nime­le ka muid and­meid, mida on teo­ses aval­da­tud või mis on raa­ma­tu­ko­gu­le muul vii­sil ava­li­ke alli­ka­te kau­du tea­ta­vaks saa­nud. Näi­teks elu­daa­tu­mid, amet või tegevusvaldkond.

2.8. Raa­ma­tu­ko­gu­le esi­ta­tud aval­duse, tea­be­nõu­de, sel­gi­tus­taot­luse, mär­gu­kir­ja­ga või raa­ma­tu­ko­gu­ga sõl­mi­tud lepin­gu doku­men­di­and­mes­tik on ava­li­ku tea­be sea­du­se § 12 lõi­ke 41 koha­selt näh­tav raa­ma­tu­ko­gu doku­men­di­re­gist­ris. Eraisi­ku nime ei ava­li­kus­ta. Menet­lus­tea­bes on eraisi­ku­te nimed näh­ta­vad init­siaali­de­na. Doku­men­di peal­kir­ja kuva­tak­se vee­bi­lehe ava­li­kus doku­men­di­re­gist­ris üld­sõ­na­li­selt. Täp­sem peal­ki­ri on näha üks­nes asu­tuse­si­se­selt. Doku­men­ti­des ole­vaid isi­ku­and­meid kasu­ta­tak­se eraisi­ku­le vas­ta­miseks. Raa­ma­tu­ko­gu on otsus­ta­nud ini­mes­te era­elu puu­tu­ma­tu­se kait­se­ks mit­te aval­da­da ava­and­mete­na taas­ka­su­ta­miseks doku­men­di­hal­dus­süs­tee­mis ole­vat teavet.

2.9. Eraisi­ku­te­ga pee­tav kir­ja­va­he­tus on juur­de­pää­su­piiran­gu­ga. Kui kee­gi tahab eraisi­ku kir­ja­va­he­tu­se­ga tut­vu­da ja esi­tab tea­be­nõu­de, siis tea­be­nõu­de saa­misel vaa­da­tak­se üle, kas küsi­tud doku­men­ti saab täie­li­kult väl­ja anda või tuleb see väl­ja anda osa­li­selt. Juur­de­pää­su pii­ra­mi­ne sõl­tub doku­men­di sisust. Või­ma­li­kud juur­de­pää­su­piiran­gu­te alu­sed on too­dud ava­li­ku tea­be sea­du­se § 35.

2.10. Kon­kur­si kor­ras töö­le või prak­ti­ka­le kan­di­dee­ri­misel läh­tu­tak­se kan­di­daa­di aval­da­tud and­me­test ja ava­li­kest alli­ka­test kogu­tud tea­best. Lisaks või­dak­se küsi­da and­meid, mil­leks on täi­de­ta­va ame­ti­ko­ha nõue­test tule­ne­valt õigus­ta­tud huvi. Eel­da­tak­se, et kan­di­daa­di poolt soo­vi­ta­ja­te­na nime­ta­tud isi­ku­te­ga võib võt­ta ühen­dust. Kan­di­dee­ri­ja­te and­med kus­tu­ta­tak­se või hävi­ta­tak­se (paber­kand­jal) pärast kon­kur­si lõp­pu vas­ta­valt isi­ku­and­me­te kait­se sea­du­se § 24 punk­ti­le 1.

2.11. Kan­di­daa­di and­med ja kan­di­dee­ri­mi­se­ga seo­tud doku­men­did on juur­de­pää­su­piiran­gu­ga tea­ve, mille­le kol­man­dad isi­kud saa­vad juur­de­pää­su ainult sea­du­ses sätes­ta­tud juh­tu­del. Ava­li­kus­ta­mise­le ei kuu­lu tea­ve ini­m­ese osa­le­mise koh­ta kon­kur­sil. Tea­ve kan­di­daa­di ame­tis­se nime­ta­mise koh­ta on avalik.

2.12. Jurii­di­li­se isi­ku või asu­tuse kir­ja­va­he­tu­se puhul (näi­teks MTÜ esin­da­ja), soo­vi­ta­me kasu­ta­da töö­alaseid kon­tak­tand­meid. Jurii­di­li­se isi­ku kon­tak­tand­med on doku­men­di­re­gist­ris avalikud.

  1. Isi­ku­and­me­te säilitamine

3.1. Regist­ree­ri­tud luge­ja isi­ku­and­meid säi­li­ta­tak­se luge­ja õigus­te keh­ti­vu­se aja jook­sul, mis on 3 aas­tat. Kui luge­jal on raa­ma­tu­ko­gu ees täit­ma­ta kohus­tusi, säi­li­ta­tak­se isi­ku­and­meid vas­ta­valt seadusandlusele.

3.2. Eraisi­ku­te­ga pee­tud kir­ja­va­he­tust säi­li­ta­tak­se 3 aas­tat, kui sea­du­sed ei sätes­ta teisiti.

3.3. Info­pä­rin­gud ja nen­de vas­tused säi­li­ta­tak­se ala­li­selt, nen­des sisal­du­vad isi­ku­and­med jää­vad konfidentsiaalseks.

3.4. Raa­ma­tu­ko­gun­dus­li­kul ees­mär­gil kogu­tud and­med säi­li­ta­tak­se alaliselt.

3.5. Kõik säi­li­tus­täht­a­ja üle­ta­nud doku­men­did kuu­lu­vad kus­tu­ta­mise­le või hävitamisele.

  1. Isi­ku­and­me­te edas­ta­mi­ne kol­man­da­te­le isikutele

4.1. Raa­ma­tu­ko­gu ei aval­da luge­ja­te and­meid ega muud juur­de­pää­su­piiran­gu­ga tea­vet kol­man­da­te­le pool­te­le, väl­ja arva­tud juhul, kui sel­leks on otse­ne sea­du­sest tule­nev kohus­tus (näi­teks koh­tu või koh­tu­eel­se menet­le­ja nõu­del) või põh­jen­da­tud vajadus.

4.2. Eraisi­ku­te­ga pee­ta­va kir­ja­va­he­tu­se juur­de­pää­su­piiran­gu­te alu­sed on too­dud ava­li­ku tea­be sea­du­se § 35. Juur­de­pää­su­piirang tähendab, et tea­be­nõu­de saa­misel vaa­da­tak­se üle, kas küsi­tud doku­men­ti saab väl­ja anda ning kas seda saab teha osa­li­selt või täielikult.

4.3. Isi­ku­and­meid kasu­ta­tak­se eraisi­ku­le vas­ta­miseks. Kui eraisi­ku­le vas­ta­miseks on vaja­dus kel­lelt­ki tei­selt järe­le­pä­ri­mi­si teha, aval­da­tak­se eraisi­ku koh­ta käi­vaid isi­ku­and­med üks­nes tea­be­nõu­de täit­miseks vaja­li­kus mahus.

4.4. Sea­dus lubab raa­ma­tu­ko­gul kir­ja­va­he­tu­se asjaolusid ava­li­kus­ta­da, kui esi­neb ilm­ne ava­lik huvi (ava­li­ku tea­be sea­du­se § 38 lõi­ge 1, § 30 lõi­ge 4). Seda õigust kasu­ta­tak­se erand­li­kel juh­tu­del ja hoi­du­des asja­osalis­te era­elu üle­määra­selt rii­va­mast. Juhul kui isik viib ise menet­lusala­se info ava­lik­ku­se ette, jätab raa­ma­tu­ko­gu endale õigu­se anda vaja­du­sel oma tege­vu­se koh­ta ava­lik­ku­se­le täien­da­vaid sel­gi­tusi. Raa­ma­tu­ko­gu ei aval­da tea­vet suu­re­mas ula­tu­ses kui isik ise eel­ne­valt on avalikustanud.

4.5. Eraisi­ku­ga pee­tud kir­ja­va­he­tust võib kasu­ta­da asu­tuse­si­se­selt töö kva­li­tee­di hindamiseks.

4.6. Raa­ma­tu­ko­gun­dus­li­kul ees­mär­gil kogu­tud and­med aval­da­tak­se raa­ma­tu­ko­gu ava­li­kes and­me­ko­gu­des eel­ne­valt nõus­ole­kut küsimata.

4.7. Koju lae­nu­ta­tud tagas­ta­ma­ta tea­vi­ku või muu vara rik­ku­mi­se­ga teki­ta­tud kah­ju täht­ajaks hüvi­ta­ma­ta jät­mise kor­ral on raa­ma­tu­ko­gul õigus võlg­ne­vu­se sis­se­nõud­mise ees­mär­gil edas­ta­da isi­ku­and­med Tapa Val­la­va­lit­su­se vahen­dus­el inkas­so­tee­nust osu­ta­va­le jurii­di­li­se­le isikule.

4.8. Isi­ku õigus­te­le ja vaba­dus­te­le tõe­näo­list ohtu kuju­ta­va­te isi­ku­and­me­te­ga seo­tud rik­ku­mis­te koh­ta vor­mis­ta­tak­se nõu­tud doku­men­did. Kasu­tuse­le võe­tak­se meet­med rik­ku­mise kohe­seks lõpe­ta­miseks. Eraisi­kut tea­vi­ta­tak­se rik­ku­mi­sest juhul, kui tema õigus­te­le ja vaba­dus­te­le on tõe­näo­li­selt suur oht. Tea­vi­tu­se ees­märk on või­mal­da­da isi­kul endal võt­ta kasu­tuse­le vaja­lik­ke ette­vaa­tus­abi­nõusid olu­kor­ra leevendamiseks.

  1. Isi­ku õigu­sed seo­ses oma andmetega

5.1. Eraisi­kul on õigus tut­vu­da tema koh­ta kogu­tud and­me­te­ga ning tea­da, mil­li­ses ula­tu­ses ja mis ees­mär­gil on teda puu­du­ta­vaid isi­ku­and­meid töö­del­dud. Sel­leks on vaja­lik esi­ta­da tea­be taot­lus, mille­le vas­ta­tak­se 30 päe­va jook­sul. Raa­ma­tu­ko­gu ei rahul­da tea­be­nõuet siis, kui see võib:

5.1.1. kah­jus­ta­da tei­se isi­ku õigu­si ja vaba­dusi, era­elu puu­tu­ma­tust või isi­ku­and­me­te kaitset;

5.1.2. takis­ta­da või kah­jus­ta­da süü­teo tõkes­ta­mist, avas­ta­mist, menet­le­mist või karis­tus­te täideviimist.

5.2. Luge­jal on õigus nõu­da eba­õi­ge­te and­me­te uuendamist.

5.3. Isi­ku­and­me­te kasu­ta­mise sea­dus­li­ku alu­se möö­du­misel on eraisi­kul õigus nõu­da enda isi­ku­and­me­te tööt­le­mise lõpe­ta­mist ja and­me­te kus­tu­ta­mist. And­me­te tööt­le­mise lõpe­ta­mi­ne või kus­tu­ta­mi­ne võib pii­ra­ta osu­ta­ta­vaid teenuseid.

5.4. Punk­ti­des 5.1.–5.3. nime­ta­tud õigus­te teos­ta­miseks tuleb esi­ta­da oma­käe­li­selt või digi­taal­selt all­kir­jas­ta­tud taot­lus või teha või­ma­lu­sel ise vaja­li­kud muu­da­tu­sed regist­ree­ri­tud kasu­ta­ja kon­tol luge­ja­por­taa­li ise­tee­nin­duse kaudu.

5.5. Raa­ma­tu­ko­gu jätab punk­ti 5.2. alu­sel teh­tud taot­luse rahul­da­ma­ta, kui eraisi­ku nõue on põh­jen­da­ma­tu või taot­luse rahul­da­ma­ta jät­mise alu­sed tule­ne­vad seadusest.

5.6. Oma õigus­te kait­se­ks on või­ma­lik pöör­du­da And­me­kait­se Ins­pekt­sioo­ni või koh­tu poole.

  1. Sel­gi­tu­sed ja lisainformatsioon

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu and­me­kait­se­tin­gi­mu­sed on kin­ni­ta­tud Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu juha­ta­ja 14.12.2018 käsk­kir­ja­ga nr 1‑1/1.

Sel­gi­tus­te saa­miseks seo­ses isi­ku­and­me­te tööt­le­mi­se­ga Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus palu­me saa­ta kiri Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu and­me­kait­se­s­pet­sia­lis­ti­le