Suvised lahtiolekuajad Tapa valla raamatukogudes

1. juuni – 31. august 2024 ole­me avatud:

Tapa raa­ma­tu­ko­gu ja inter­ne­ti­punkt
E–R 11–18 
Ava­lik Inter­ne­ti­punkt on 3.06.–14.06. suletud

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu
E, T, N, R 11–18
K 9–16

Assa­mal­la Raa­ma­tu­ko­gu
E, N 9–17
T, K, R 10–18

15.07.–02.08.2024 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
12.–23.08.2024 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Jäne­da Raa­ma­tu­ko­gu
E–N 10–18
01.–25.07.2024 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
12.–16.08.2024 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Leht­se Raa­ma­tu­ko­gu
E–R 10–18
01.–19.07.2024 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
10.07, 17.07. ja 19.08. raa­ma­tu­ko­gu ava­tud 10–18.
12.–23.08.2024 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Vajan­gu Raa­ma­tu­ko­gu
E–R 9–17
08.07.–06.08.2024 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

Tapa raamatukogu

 • Mare leh­ma­ka­ri

  8. maist 7. juu­ni­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Mare leh­ma­ka­ri”.

  Tapa val­las on üks vah­va ees­ti kee­le õpe­ta­ja Mare. Kui ta para­jas­ti las­te­le väge­vaid kir­ja­kee­le tar­ku­si ei õpe­ta, siis on ta hoo­pis tra­gi loo­ma­pi­da­ja. Nimelt on tal kodus üle 400 leh­ma. Lüps­mist nad õnneks ei vaja, aga nii suu­re kar­ja­ga on siis­ki oma­ja­gu toimetamist.

  Raa­ma­tu­ko­gus on näi­tu­sel ime­pi­si­ke osa Mare leh­ma­kar­jast. Tul­ge ja imet­le­ge, suu ammuuuu­li!
  Näi­tus ava­tud 7. juunini.

 • Lase­me keva­de tuppa

  19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Lase­me keva­de tup­pa”.

  Näi­tu­sel on esin­da­tud Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi vii­ma­se aas­ta jook­sul val­mi­nud tööd. Lase­me tup­pa keva­det ning pii­lu­me sahv­ris­se, mis on sügi­sest alles.

  “Nüüd jät­kub val­gust kõi­gi jaoks
  ja tal­ve­tusk su kõr­valt kaob.
  Lau­luks suureks süda­mes saab rõõ­mu­raas –
  on kevad tul­nud taas!”

  Hel­dur Karmo
 • Aas­ta tähed looduses

  19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta tähed loo­duses”.

  Igal aas­tal vali­tak­se väl­ja lii­gid, keda aas­ta jook­sul roh­kem tut­vus­ta­tak­se. Raa­ma­tu­näi­tus annab üle­vaa­te sel­le aas­ta tegi­ja­test looduses.

 • See on minu maa­ilm — Joan­na Conce­jo illustratsioonid

  12. veebruarist 11. april­li­ni 2024. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel väl­jas auhin­na­tud poola kunst­ni­ku Joan­na Conce­jo näi­tus raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest.

  Joanna Concejo näitus raamatuillustratsioonidest

  Prant­sus­maal ela­valt kunst­ni­kult on ilmu­nud üle 20 raa­ma­tu ning ta on tei­nud koos­tööd mit­me­te tun­tud kir­ja­ni­ke­ga. Tema fan­taa­sia­kül­la­sed ja män­gu­li­se vormi­ga kujun­dused ammu­ta­vad ainest ümb­rit­se­vast elust ja koge­mus­test, kõi­ge alu­seks on aga lähe­da­sed ini­me­sed ning lapsepõlvemälestused.

  “Minu raa­ma­tu­ku­jun­dused sün­nivad tea­tud lap­se­li­kust rõõ­must ja män­gu­lus­tist. Ma tõe­poo­lest armas­tan raa­ma­tu­id tehes lõbut­se­da ja olla män­gu­li­ne, see on mu sise­mi­ne vaja­dus,” on kunst­nik öelnud.

  Ees­ti las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert Vii­ve Noor ise­loo­mus­tab kunst­nik­ku järg­mi­selt: “Joan­na Conce­jo on üks tun­nus­ta­tu­maid ja hin­na­tu­maid illust­raa­to­reid. Tema isi­ku­pä­ra­ne ja tund­lik käe­ki­ri, detai­li­rik­kus ja täp­sus, oskus lähe­ne­da köit­valt iga­päe­vas­te­le tee­ma­de­le, oota­ma­tud leiud ja “kas­tist väl­ja“ mõt­le­mi­ne võlu­vad ja ära­ta­vad imet­lust. Pal­jud kunst­ni­kud püüa­vad teda jäl­jen­da­da, aga seda tund­lik­kust mida leiame Joan­na pilti­delt, on ras­ke saavutada.“

  Näi­tu­se on koos­ta­nud Poola Vaba­rii­gi Suur­saat­kond Tal­lin­nas koos­töös Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Keskusega.

 • Paco Roca isikunäitus

  16. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Paco Roca isi­ku­näi­tus.

  Paco Roca isikunäitus teenindusosakonnas

  Paco Roca on tun­tud ja tun­nus­ta­tud kunst­nik mit­te ainult His­paa­nias, vaid kogu his­paa­nia­keel­ses maa­il­mas ja laie­malt­ki. Koo­mik­si­raa­ma­tu­te puhul on tege­mist era­kord­selt töö­ma­hu­ka ette­võt­mi­s­e­ga, mis nõuab lisaks suu­re­pä­rast joo­nis­tus­os­kust, mil­le­ga Roca ka tõe­poo­lest sil­ma tor­kab. Näi­tu­sel saab näha vali­kut tema illust­rat­sioo­ni­dest, mil­le­st osa on loo­dud Guil­ler­mo Cor­ral Van Dam­me graa­fi­li­se romaa­ni „Mus­ta Lui­ge aare“ jaoks, mis ilmus hil­ju­ti ees­ti­keel­se­na kir­jas­tu­selt Varrak.

 • Mui­nas­ju­tu­metsas

  10. jaa­nua­rist 10. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Mui­nas­ju­tu­metsas”.

  Näi­tu­sel “Mui­nas­ju­tu­metsas” on väl­jas tore valik Tapa kunst­koo­li õpi­las­te töö­dest, kus näe­me pil­te loo­du­sest, lin­du­dest ja ka sala­pä­ras­te tege­las­te­ga muinasjutumetsast.

 • Mai­ga keraa­mi­ka ja käsitöö

  28. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mai­ga keraa­mi­ka ja käsi­töö”.

  Ime­li­sed keraa­mi­li­sed ese­med ja hee­gel­da­tud pit­sid ja lini­kud Mai­ga Parksepalt.

 • Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss
  Külas on ajaloolane, genealoog ja nimeteadlane Fred Puss

  6. det­semb­ril 2023. a 14.00–15.45 Tapa raa­ma­tu­ko­gus “Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss”.

  Sügis­tal­vi­ne häma­rus on pere­sid ja kogu­kon­di ühte too­nud. Jaguajal rää­gi­ti päri­mu­si ja jaga­ti tead­mi­si vane­ma­telt noo­re­ma­te­le. Kui Sul on huvi Viru­maa pere­ni­me­de, nen­de pane­mise ja uuri­mise koh­ta, siis oled ooda­tud det­semb­ri­kuu kuuen­dal päe­val kell 14.00 Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­se luge­mis­saa­li. Viru­maa pere­ni­me­dest tuleb rää­ki­ma raa­dio­st ja telest tut­tav aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­uu­ri­ja Fred Puss.

 • Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näitus

  22. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus.

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

  Taas­kord on I ja II kor­ru­sel üle­val üks tore fan­taa­sia­ri­kas ja vär­vi­kas õpi­las­töö­de näi­tus Tapa kuns­ti­koo­li õpilastelt.

 • Kir­ja­nik Mika Keränen

  Nel­ja­päe­val, 9. novemb­ril 2023. a tuleb Tapa Val­la­raa­ma­tu­kok­ku luge­mi­sin­du juur­de and­ma kir­ja­nik Mika Kerä­nen. Noor­te luge­ja­te­ga ootab ees lau­sa kaks koh­tu­mist – kell 10.45 ja kell 11.45.

  Kirjanik Mika Keränen Tapa raamatukogus 9. novembril kell 10.45 ja 11.45

  Pikad ja pime­dad novemb­ri­õh­tud on luge­miseks ideaal­sed. Miks mit­te siis kät­te haa­ra­ta mõni lastekrimka?

  Mika Kerä­ne­ni raa­ma­tu­id on lap­sed mit­mel kor­ral Nukit­sa kon­kur­sil lem­mi­k­u­te sek­ka vali­nud ja nii mõni­gi tema teos ka Hea las­te­raa­ma­tu tiit­li päl­vi­nud. Kõi­ge tun­tu­mad on mui­du­gi Supi­lin­nas tegut­se­va sala­selts Ramp­su juh­tu­mis­test paja­ta­vad raa­ma­tud, neist värs­keim „Vanemui­se väits“.

  Jät­ku­üri­tu­se­na oota­me lap­si 15., 22. ja 23. novemb­ril raa­ma­tu­kok­ku müs­tee­riu­mit lahen­da­ma, sest sala­pä­ra ja põne­vus ei pea ju ainult raa­ma­tu­tes juh­tu­ma. Sabii­ne von Tiker­puu juh­tu­mi lahen­da­miseks pane­vad enda tera­se mõis­tuse ja mees­kon­na­töö­os­ku­se proo­vi­le Tapa Güm­naa­siu­mi 5. ja 6. klas­si­de õpilased.

 • Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illustratsioonid
  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus teenindusosakonnas

  9. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illust­rat­sioo­ni­de näi­tus.

  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus lasteosakonnas.

  Oksa­na Drachkovs­ka: “Olen Ukrai­nast pärit illust­raa­tor ja minu töö on üks mu kir­ge­dest. Minu jaoks on minu töö uute maa­il­ma­de ja karak­te­ri­te loo­mi­ne, muu­si­ka, mis mõjub vär­vi­na. Mul­le meel­dib väga män­gi­da illust­rat­sioo­ni­des meta­foo­ri­de­ga, muu­tes see­lä­bi oma illust­rat­sioo­nid liht­saks, kuid tähen­dus­rik­kaks. Olen üks neist ini­mes­test, kel­lel on liht­sam pabe­ril mõel­da. Minu jaoks on iga raa­mat või kaas ala­ti uus seik­lus, kus otsin uusi visuaal­seid lahen­dusi. Mul­le meel­dib kõi­ge roh­kem töö­ta­da pildiraamatutega.”

  Näi­tu­se­tööd on üle­val raa­ma­tu­ko­gu mõle­mal korrusel.

 • Lin­nu­vaat­lus

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Lin­nu­vaat­lus”.

  Sügi­sel on paras aeg pea kuk­las­se aja­da ja pilk tae­vas­se suu­na­ta. On lin­du­de rän­de kõrg­hoo­aeg. Kui juh­tud täna­val, par­gis, met­sas või põl­lul näge­ma ini­mest, kes aeg-ajalt sei­sa­tab, binok­liga mida­gi ping­salt uurib ja see­jä­rel märk­meid teeb, siis ei tasu ära koh­ku­da. Tege­mist on lin­nu­vaat­le­ja­ga. Näi­tu­sel on üht-teist põne­vat, mida lin­nu­vaat­le­ja­te töö­laual ja sel­ja­ko­tis leidub.

 • Lin­du­de ränne

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lin­du­de rän­ne”.

  Hom­mi­ku­ti on õhus tun­da sügi­se kar­gust ning puid ehib iga päe­va­ga aina kire­vam lehe­rüü. Soo­ku­red kogu­ne­vad vara­hom­mi­ku­ti põldu­del ja kuld­no­kad sätivad end elekt­ri­traa­ti­del riv­vi. Ränd­lin­du­del on aeg pikaks tee­kon­naks val­mis­tu­da. Seda, kes kuhu ja kui kauaks rändab, tule uuri juba raamatukogust.

 • Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te paradiis
  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  1. sep­temb­rist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel foto­näi­tus “Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te para­diis“.

  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  Näi­tu­se auto­ri Elle Met­sa foto­kaa­me­ra vahen­dus­el saa­me aimu ühe ime­li­se maa – Nor­ra – kar­gest ja majes­teet­li­kust loo­du­sest, fjor­di­dest, mäge­de hin­gu­sest, võlu­va­test väi­ke­lin­na­dest. See kau­nis Põh­ja­maa kut­sub meid ikka ja jäl­le tagasi avas­ta­mis­retke­le …
  Näi­tus jääb ava­tuks 5. oktoobrini.

 • Seene­se­ga­dik

  1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Seene­se­ga­dik”.

  Met­sa see­ne­le, aauu-aauuu! Kuid enne kum­mi­ku­te ja see­ne­kor­vi järe­le haa­ra­mist tasub raa­ma­tu­ko­gus pisut see­ne­tar­kust kogu­da. Lisaks see­ne­raa­ma­tu­te­le ja ‑mää­ra­ja­te­le leiab raa­ma­tu­ko­gust see­ne­tee­ma­li­se nupu­ta­mise, mida on aega lahen­da­da sep­temb­ri­kuu lõpuni. Õiges­ti vas­ta­nuid ootab oktoob­ris väi­ke üllatus.

Harukogud

 • Jäne­da Põl­lu­töö­kesk­koo­li (1918–2000) vanim näit­lik õppevahend
  Jäneda Põllutöökeskkooli (1918–2000) vanim näitlik õppevahend

  Ala­tes 21. juu­nist 2024. a Jäne­da los­si I kor­ru­sel näi­tus Jäne­da Põl­lu­töö­kesk­koo­li (1918–2000) vani­mast näit­li­kust õppe­va­hen­dist.

  18 vär­vi­tahv­lit 19. saj ühe tun­tu­ma sak­sa loo­dus­tead­la­se ja peda­goo­gi dr Gott­hilf Hein­rich von Schu­ber­ti (1780–1860) koos­ta­tud raa­ma­tu­st noor­te­le koo­li­tun­di­des ja kodu­des kasu­ta­miseks „Natur­gesc­hich­te der Rep­ti­lien, Amp­hibien, Fisc­he, Insek­ten, Krebse, Wür­mer, Weich­ti­e­re, Stac­hel­häu­ter, Pflanzen­ti­e­re und Urti­e­re. Erd­te Abtei­lung III. Teil”. Näi­tus on sün­di­nud koos­töös Jäne­da muuseumiga.

 • Unus­ta­tud mänguasjad

  3. juu­nist 1. oktoob­ri­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Unus­ta­tud män­guas­jad”.

  Vaht­kum­mi­st män­guas­ju haka­ti mas­si­li­selt toot­ma alles 1970. aas­ta­tel „Polü­mee­ris”. Eri­ne­va­te män­guas­ja­de valik oli lai, pea­mi­selt too­de­ti loo­ma- ja lin­nu­fi­guu­re, aga teh­ti ka näi­teks Karls­so­neid, jõu­lu­va­na­sid, päka­pik­ke ja mit­me­su­gu­seid suve­nii­re eri­ne­va­te­le asu­tus­te­le. Vaht­kum­mi­st män­guas­ju nime­ta­sid “Polü­mee­ri” kunst­ni­kud kar­vas­ta­tud pea­lis­pin­na pärast “samb­la­loo­ma­deks”. Ühed tun­tu­mad samb­la­loo­mad olid 1980. aas­ta Mosk­va olüm­pia­män­gu­de mas­kott Miš­ka ja Tal­lin­nas toi­mu­nud pur­je­re­ga­ti mas­kott Vig­ri. Meie näi­tu­sel on väl­jas väi­ke valik eri­ne­vaid mänguasju.

 • Root­si kir­jan­duse kuu

  3. juu­nist 28. juu­ni­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Root­si kir­jan­duse kuu”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal juu­nis valik root­si kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

 • Ma suu­dan kir­ju­ta­da üks­kõik kus

  30. maist 31. juu­li­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Ma suu­dan kir­ju­ta­da üks­kõik kus”.

  Tun­tud ja armas­ta­tud las­te­kir­ja­nik Ilmar Tomusk tähis­tab 28. juu­nil 60. sün­ni­päe­va. Tema raa­ma­tu­id loe­vad nii noo­red kui vanad. Olgu Vol­li lood või Kri­bu ja Kra­bu krim­kad, rää­ki­ma­ta väi­ke­set Vunt­sist, Por­gan­di­pi­ru­kast või pöö­ra­sest puh­ku­sest Para­kat­kus. Soo­vi­me tera­vat sul­ge ja tore­daid ideid lugu­de kirjutamiseks.

 • Jäne­da rah­va­rõi­va­koo­li lõpu­töö­de näitus

  27. maist 7. sep­temb­ri­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Jäne­da rah­va­rõi­va­koo­li lõpu­töö­de näi­tus.

  Man­ne­kee­ni­del on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja sten­dil üksi­kud ese­med, mis on val­mi­nud vii­ma­se kur­su­se lõpu­töö­de­na. Kur­su­se lõpe­ta­mi­ne toi­mub 16. juu­nil 2024 Jäne­da mõisas.

 • Iga raa­mat rää­gib oma loo

  29. april­list 31. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Iga raa­mat rää­gib oma loo”.

  Leht­se kool tähis­tab 18. mail jär­je­pi­de­va hari­dus­elu 160. aas­ta­päe­va, mis täi­tus juba 2023. aas­tal. Raa­ma­tu­ko­gu pani uudis­ta­miseks väl­ja Leht­se koo­li­raa­ma­tu­ko­gu väga vanad säi­li­nud raa­ma­tud ja lisaks mõne uue sisu­ka­ma raa­ma­tu. Kuna­gi ilmus koo­lil ka oma aja­leht “Pruu­na pos­ti­poiss”, mida saab ka vaa­da­ta. Vanim säi­li­nud raa­mat aas­ta­st 1918 on Fr. R. Kreu­tzwal­di “Kalewi­poeg”.

 • Nor­ra kir­jan­duse kuu

  2.–31. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nor­ra kir­jan­duse kuu”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal mais valik nor­ra kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

 • Kuku, sa kägu, kuldalindu!

  12. april­list 31. mai­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kuku, sa kägu, kulda­lin­du!”.

  Näi­tus on pühen­da­tud 2024. aas­ta lin­nu­le — käo­le. Väl­ja­pa­ne­kus on valik mater­ja­le käost nii orni­to­loo­gi­li­sest, rah­va­luu­le­li­sest kui ka ilu­kir­jan­dus­li­kust vaa­te­nur­gast. Lisaks mõned popu­laar­sed käo­lau­lud, rist­sõ­na ja hääl­raa­ma­tud. Näi­tu­selt leiab ka Ees­ti Rah­va­luu­le Arhii­vi ja Ees­ti Orni­to­loo­gia­ühin­gu üles­kut­se käo­pä­ri­mu­se kogumiseks.

 • Aas­ta 2024 tegi­jad looduses

  4. april­list 17. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aas­ta 2024 tegi­jad loo­duses”.

  Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab sel­le aas­ta lin­du kägu, loo­ma saar­mast, puud tam­me, kala koha ja seent kamperriisikat.

 • Läti kir­jan­duse kuu

  2. kuni 30. april­li­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Läti kir­jan­duse kuu”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal april­lis valik läti kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

 • Öökul­lid meie toas

  8. april­list 31. mai­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Öökul­lid meie toas”.

  Kes küll ei tun­neks öökul­li! Kakud ehk rah­va­pä­ra­se nime­tu­se­ga öökul­lid on läbi aega­de olnud ini­m­ese jaoks vei­di sala­pä­ra­sed olen­did. Pal­ju­des kul­tuu­ri­des on öökull seo­tud tar­ku­se ja hea õnne­ga. Kül­lap on mit­me­te­le usku­mus­te­le kaa­sa aida­nud kak­ku­de val­da­valt öine elu­viis ning tähe­le­pa­ne­li­ku ilme­ga suu­red sil­mad. Neid süm­paat­seid lin­de kohtab loo­duses har­va. Näi­tu­sel on suve­nii­rid öökul­li­dest, mis kuu­lu­vad Sir­je Uut­ma kollektsiooni.

 • Ker­tu Sillaste
  Kertu Sillaste plakat: Kila-kola kunsti ekspert, 02.04.2024 kell 10.00 Tamsalu raamatukogus.

  16. mär­tist 2. april­li­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ker­tu Sil­las­te raa­ma­tu­te väljapanek.

  Rah­vus­va­he­li­sel las­te­raa­ma­tu­päe­val, 2. april­lil kell 10.00, külas­tab Tam­sa­lu eel­koo­li­ea­li­si lap­si kir­ja­nik ja kunst­nik Ker­tu Sil­las­te. Väl­ja­pa­ne­kus on nii jutu­ga kui ka ainult pilti­de­ga raamatud.

 • Kan­nu­ri­kas

  6. märt­sist 5. april­li­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kan­nu­ri­kas”.

  Näi­tu­sel on eriots­tar­be­li­sed kan­nud, laua­ehe­test prak­ti­lis­te nõu­de­ni: tee- ja koh­vi­kan­nud, õlle- ja mor­si­kan­nud, kast­me- ja koo­re­kan­nud eri­ne­va­test aega­dest ja stii­li­dest. Nen­de hul­ka kuu­lu­vad ka Kuz­net­so­vi ja Riia port­se­la­ni­te­ha­se ning Tar­be­kla­asi ja Loru­pi too­ted. Kan­nud kor­jas oma pere ja esi­va­ne­ma­te kap­pi­dest kok­ku Sir­je Rei­nu­la. Sel­le näi­tu­se­ga tähis­tab raa­ma­tu­ko­gu Kul­tuu­ri­rik­ku­se aastat.

 • Üks ime­to­re asi

  4. märt­sist 5. april­li­ni 2024. a Leh­te raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Üks ime­to­re asi”.

  2. aprillil 2024. a kell 10.00 Lehtse kooli aatriumis Indrek Koff

  Üks ime­to­re asi on see, et 2. april­lil tuleb mei­le kül­la las­te­kir­ja­nik ja tõl­ki­ja Indrek Koff. Indrek Koff on sün­di­nud 1975. aas­tal Pär­nus. Ta on lõpe­ta­nud Pär­nu Süte­va­ka Huma­ni­taar­güm­naa­siu­mi 1993. aas­tal ja Tar­tu üli­koo­li prant­su­se kee­le ja kir­jan­duse eri­ala baka­lau­reuse­õp­pe 1999. aas­tal. Töö­ta­nud tõl­gi ja tõl­ki­ja­na. Olnud õppe­jõud Tar­tu Üli­koo­lis, Ees­ti Huma­ni­taar­ins­tituu­dis ja Tal­lin­na Üli­koo­lis. Här­ra Tee & proua Koh­vi OÜ (vara­s­ema nime­ga Indrek Kof­fi tõl­ke­ta­lu) juha­ta­ja 2003. aas­ta­st. Ees­ti Tõl­ki­ja­te ja Tõl­ki­de Liidu ja Ees­ti Kir­ja­ni­ke Liidu lii­ge, Ees­ti-Prant­su­se Lek­si­kog­raa­fia­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (esi­mees 2004–2006). On las­te­le kir­ju­ta­nud mit­meid raa­ma­tu­id ja lisaks tõl­ki­nud ilu- ja aime­kir­jan­dust prant­su­se, por­tu­ga­li, ing­li­se keelest.

 • Nukud jutus­ta­vad

  4. märt­sist 3. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nukud jutus­ta­vad”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta­le pühen­da­tud näi­tu­sel on Anu Põld­maa nuku­kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vad rah­va­rõi­vas­tes ja isi­ku­pä­ras­tes rõi­vas­tes nukud, mida ei raat­si­gi las­te kät­te män­gi­da anda, vaid pigem vaa­da­ta ja imet­le­da ning mõel­da, mil­le­st nad jutus­ta­da võiksid.

 • Jaa­pa­ni kir­jan­duse kuu

  4.–28. märt­si­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jaa­pa­ni kir­jan­duse kuu”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal valik jaa­pa­ni kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

 • Tee­man­did tikandis

  1.–31. märt­si­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tee­man­did tikan­dis”.

  Tee­man­di­ti­kand on käsi­töö­ho­bi, mil­le tule­mu­seks on kau­nid tee­man­di­maa­lid. Ing­li­se kee­les tun­tud ka kui Dia­mond Pain­ting. Näi­tu­sel on Tam­sa­lu käsi­töö­meist­ri pil­ku­püüd­vad eri­tee­ma­li­sed pil­did, mis on val­mi­nud tal­ve­õh­tu­tel meel­di­va ajaviitena.

 • Keraa­mi­ka

  6. veeb­ru­ra­rist 30. märt­si­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Keraa­mi­ka”.

  Keraa­mi­ka too­ted on kõik oma­näo­li­sed ja val­mis­ta­tud suu­re hoo­le ja armas­tu­se­ga. Savi­töö on põnev — kuna­gi ei tea, mis on lõpp­tu­le­mus. “Vead” muu­da­vad iga ese­me kor­du­ma­tuks. Savi on täie­lik stres­si­maan­dav mater­jal, see­pä­rast on keraa­mi­ka­rin­gid väga popu­laar­sed. Näi­tu­sel eks­po­nee­ri­tud ese­med jõud­sid mei­le Pärnust.

 • Ema­kee­le­päe­va tähistamine

  13. märt­sil 2024. a kell 12.00 Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne mit­me­külg­se kul­tuu­rieden­da­ja Rai­vo Riimiga.

 • Nukud jutus­ta­vad

  12. jaa­nua­rist 3. märt­si­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nukud jutus­ta­vad”.

  Anu Põld­maa nuku­kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vad rah­va­rõi­vas­tes ja ime­li­selt isi­ku­pä­ras­tes rõi­vas­tes nukud, mida ei raat­si­gi las­te kät­te män­gi­da anda, vaid pigem vaa­da­ta ja imet­le­da ning mõel­da, mil­le­st nad jutus­ta­da võik­sid. Need ime­kau­nid nukud ja eri­ne­vaid rah­vaid tut­vus­ta­vad raa­ma­tud ava­vad Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta Jäne­da raamatukogus.