Tapa raamatukogu

 • See on minu maa­ilm — Joan­na Conce­jo illustratsioonid

  12. veebruarist 11. april­li­ni 2024. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel väl­jas auhin­na­tud poola kunst­ni­ku Joan­na Conce­jo näi­tus raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest.

  Joanna Concejo näitus raamatuillustratsioonidest

  Prant­sus­maal ela­valt kunst­ni­kult on ilmu­nud üle 20 raa­ma­tu ning ta on tei­nud koos­tööd mit­me­te tun­tud kir­ja­ni­ke­ga. Tema fan­taa­sia­kül­la­sed ja män­gu­li­se vormi­ga kujun­dused ammu­ta­vad ainest ümb­rit­se­vast elust ja koge­mus­test, kõi­ge alu­seks on aga lähe­da­sed ini­me­sed ning lapsepõlvemälestused.

  “Minu raa­ma­tu­ku­jun­dused sün­nivad tea­tud lap­se­li­kust rõõ­must ja män­gu­lus­tist. Ma tõe­poo­lest armas­tan raa­ma­tu­id tehes lõbut­se­da ja olla män­gu­li­ne, see on mu sise­mi­ne vaja­dus,” on kunst­nik öelnud.

  Ees­ti las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert Vii­ve Noor ise­loo­mus­tab kunst­nik­ku järg­mi­selt: “Joan­na Conce­jo on üks tun­nus­ta­tu­maid ja hin­na­tu­maid illust­raa­to­reid. Tema isi­ku­pä­ra­ne ja tund­lik käe­ki­ri, detai­li­rik­kus ja täp­sus, oskus lähe­ne­da köit­valt iga­päe­vas­te­le tee­ma­de­le, oota­ma­tud leiud ja “kas­tist väl­ja“ mõt­le­mi­ne võlu­vad ja ära­ta­vad imet­lust. Pal­jud kunst­ni­kud püüa­vad teda jäl­jen­da­da, aga seda tund­lik­kust mida leiame Joan­na pilti­delt, on ras­ke saavutada.“

  Näi­tu­se on koos­ta­nud Poola Vaba­rii­gi Suur­saat­kond Tal­lin­nas koos­töös Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Keskusega.

 • Paco Roca isikunäitus

  16. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Paco Roca isi­ku­näi­tus.

  Paco Roca isikunäitus teenindusosakonnas

  Paco Roca on tun­tud ja tun­nus­ta­tud kunst­nik mit­te ainult His­paa­nias, vaid kogu his­paa­nia­keel­ses maa­il­mas ja laie­malt­ki. Koo­mik­si­raa­ma­tu­te puhul on tege­mist era­kord­selt töö­ma­hu­ka ette­võt­mi­s­e­ga, mis nõuab lisaks suu­re­pä­rast joo­nis­tus­os­kust, mil­le­ga Roca ka tõe­poo­lest sil­ma tor­kab. Näi­tu­sel saab näha vali­kut tema illust­rat­sioo­ni­dest, mil­le­st osa on loo­dud Guil­ler­mo Cor­ral Van Dam­me graa­fi­li­se romaa­ni „Mus­ta Lui­ge aare“ jaoks, mis ilmus hil­ju­ti ees­ti­keel­se­na kir­jas­tu­selt Varrak.

 • Mui­nas­ju­tu­metsas

  10. jaa­nua­rist 10. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Mui­nas­ju­tu­metsas”.

  Näi­tu­sel “Mui­nas­ju­tu­metsas” on väl­jas tore valik Tapa kunst­koo­li õpi­las­te töö­dest, kus näe­me pil­te loo­du­sest, lin­du­dest ja ka sala­pä­ras­te tege­las­te­ga muinasjutumetsast.

 • Mai­ga keraa­mi­ka ja käsitöö

  28. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mai­ga keraa­mi­ka ja käsi­töö”.

  Ime­li­sed keraa­mi­li­sed ese­med ja hee­gel­da­tud pit­sid ja lini­kud Mai­ga Parksepalt.

 • Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss
  Külas on ajaloolane, genealoog ja nimeteadlane Fred Puss

  6. det­semb­ril 2023. a 14.00–15.45 Tapa raa­ma­tu­ko­gus “Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss”.

  Sügis­tal­vi­ne häma­rus on pere­sid ja kogu­kon­di ühte too­nud. Jaguajal rää­gi­ti päri­mu­si ja jaga­ti tead­mi­si vane­ma­telt noo­re­ma­te­le. Kui Sul on huvi Viru­maa pere­ni­me­de, nen­de pane­mise ja uuri­mise koh­ta, siis oled ooda­tud det­semb­ri­kuu kuuen­dal päe­val kell 14.00 Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­se luge­mis­saa­li. Viru­maa pere­ni­me­dest tuleb rää­ki­ma raa­dio­st ja telest tut­tav aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­uu­ri­ja Fred Puss.

 • Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näitus

  22. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus.

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

  Taas­kord on I ja II kor­ru­sel üle­val üks tore fan­taa­sia­ri­kas ja vär­vi­kas õpi­las­töö­de näi­tus Tapa kuns­ti­koo­li õpilastelt.

 • Kir­ja­nik Mika Keränen

  Nel­ja­päe­val, 9. novemb­ril 2023. a tuleb Tapa Val­la­raa­ma­tu­kok­ku luge­mi­sin­du juur­de and­ma kir­ja­nik Mika Kerä­nen. Noor­te luge­ja­te­ga ootab ees lau­sa kaks koh­tu­mist – kell 10.45 ja kell 11.45.

  Kirjanik Mika Keränen Tapa raamatukogus 9. novembril kell 10.45 ja 11.45

  Pikad ja pime­dad novemb­ri­õh­tud on luge­miseks ideaal­sed. Miks mit­te siis kät­te haa­ra­ta mõni lastekrimka?

  Mika Kerä­ne­ni raa­ma­tu­id on lap­sed mit­mel kor­ral Nukit­sa kon­kur­sil lem­mi­k­u­te sek­ka vali­nud ja nii mõni­gi tema teos ka Hea las­te­raa­ma­tu tiit­li päl­vi­nud. Kõi­ge tun­tu­mad on mui­du­gi Supi­lin­nas tegut­se­va sala­selts Ramp­su juh­tu­mis­test paja­ta­vad raa­ma­tud, neist värs­keim „Vanemui­se väits“.

  Jät­ku­üri­tu­se­na oota­me lap­si 15., 22. ja 23. novemb­ril raa­ma­tu­kok­ku müs­tee­riu­mit lahen­da­ma, sest sala­pä­ra ja põne­vus ei pea ju ainult raa­ma­tu­tes juh­tu­ma. Sabii­ne von Tiker­puu juh­tu­mi lahen­da­miseks pane­vad enda tera­se mõis­tuse ja mees­kon­na­töö­os­ku­se proo­vi­le Tapa Güm­naa­siu­mi 5. ja 6. klas­si­de õpilased.

 • Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illustratsioonid
  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus teenindusosakonnas

  9. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illust­rat­sioo­ni­de näi­tus.

  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus lasteosakonnas.

  Oksa­na Drachkovs­ka: “Olen Ukrai­nast pärit illust­raa­tor ja minu töö on üks mu kir­ge­dest. Minu jaoks on minu töö uute maa­il­ma­de ja karak­te­ri­te loo­mi­ne, muu­si­ka, mis mõjub vär­vi­na. Mul­le meel­dib väga män­gi­da illust­rat­sioo­ni­des meta­foo­ri­de­ga, muu­tes see­lä­bi oma illust­rat­sioo­nid liht­saks, kuid tähen­dus­rik­kaks. Olen üks neist ini­mes­test, kel­lel on liht­sam pabe­ril mõel­da. Minu jaoks on iga raa­mat või kaas ala­ti uus seik­lus, kus otsin uusi visuaal­seid lahen­dusi. Mul­le meel­dib kõi­ge roh­kem töö­ta­da pildiraamatutega.”

  Näi­tu­se­tööd on üle­val raa­ma­tu­ko­gu mõle­mal korrusel.

 • Lin­nu­vaat­lus

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Lin­nu­vaat­lus”.

  Sügi­sel on paras aeg pea kuk­las­se aja­da ja pilk tae­vas­se suu­na­ta. On lin­du­de rän­de kõrg­hoo­aeg. Kui juh­tud täna­val, par­gis, met­sas või põl­lul näge­ma ini­mest, kes aeg-ajalt sei­sa­tab, binok­liga mida­gi ping­salt uurib ja see­jä­rel märk­meid teeb, siis ei tasu ära koh­ku­da. Tege­mist on lin­nu­vaat­le­ja­ga. Näi­tu­sel on üht-teist põne­vat, mida lin­nu­vaat­le­ja­te töö­laual ja sel­ja­ko­tis leidub.

 • Lin­du­de ränne

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lin­du­de rän­ne”.

  Hom­mi­ku­ti on õhus tun­da sügi­se kar­gust ning puid ehib iga päe­va­ga aina kire­vam lehe­rüü. Soo­ku­red kogu­ne­vad vara­hom­mi­ku­ti põldu­del ja kuld­no­kad sätivad end elekt­ri­traa­ti­del riv­vi. Ränd­lin­du­del on aeg pikaks tee­kon­naks val­mis­tu­da. Seda, kes kuhu ja kui kauaks rändab, tule uuri juba raamatukogust.

 • Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te paradiis
  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  1. sep­temb­rist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel foto­näi­tus “Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te para­diis“.

  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  Näi­tu­se auto­ri Elle Met­sa foto­kaa­me­ra vahen­dus­el saa­me aimu ühe ime­li­se maa – Nor­ra – kar­gest ja majes­teet­li­kust loo­du­sest, fjor­di­dest, mäge­de hin­gu­sest, võlu­va­test väi­ke­lin­na­dest. See kau­nis Põh­ja­maa kut­sub meid ikka ja jäl­le tagasi avas­ta­mis­retke­le …
  Näi­tus jääb ava­tuks 5. oktoobrini.

 • Seene­se­ga­dik

  1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Seene­se­ga­dik”.

  Met­sa see­ne­le, aauu-aauuu! Kuid enne kum­mi­ku­te ja see­ne­kor­vi järe­le haa­ra­mist tasub raa­ma­tu­ko­gus pisut see­ne­tar­kust kogu­da. Lisaks see­ne­raa­ma­tu­te­le ja ‑mää­ra­ja­te­le leiab raa­ma­tu­ko­gust see­ne­tee­ma­li­se nupu­ta­mise, mida on aega lahen­da­da sep­temb­ri­kuu lõpuni. Õiges­ti vas­ta­nuid ootab oktoob­ris väi­ke üllatus.

 • Värs­ked raamatupildid

  30. augus­tist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Värs­ked raa­ma­tu­pil­did”.

  Ees­ti raa­ma­tu­kunst­ni­ke uue­mat loo­min­gut tut­vus­tav näi­tus „Värs­ked raa­ma­tu­pil­did“. Ees­ti illust­raa­to­ri­te näi­tu­sel saab näha Katrin Ehr­lic­hi, Kadi Kure­ma, Anne Lin­na­mä­gi, Regi­na Lukk-Toom­pe­re, Vii­ve Noo­re, Ker­tu Sil­las­te ja Cat­he­ri­ne Zari­pi vii­mas­te aas­ta­te töid.

 • Kuni küla veel elab

  1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kuni küla veel elab”.

  Avatud talude päeva plakat

  Maal ela­mise päev, 23. sep­tem­ber, on ellu kut­su­tud sel­leks, et tegusad ini­me­sed, kes soo­vivad lei­da elu­pai­ka maal, saak­sid eri­ne­va­te või­ma­lus­te­ga tut­vu­da. Uksed ava­vad maa­oma­va­lit­su­sed, raa­ma­tu­ko­gud ja kul­tuu­ri­ma­jad, samu­ti ini­me­sed, kes hil­ja­ae­gu lin­nast maa­le on kolinud.

 • A nagu aabits

  18. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “A nagu aabits”.

  A, B hak­ka pähe! Kui ei hak­ka, tuleb aabits appi võt­ta! Mil­lis­test aabit­sa­test lap­sed läbi aega­de täh­ti on õppi­nud, saab­ki meie raa­ma­tu­ko­gus uudis­ta­da. “Kol­li-aabits”, “Loo­ma-bee­bits”, “Karu-aabits”, “Kuke-aabits” ja pal­ju tei­si eri­ne­vaid aabit­said ja tähe­raa­ma­tu­id ootavad!

Harukogud

 • Keraa­mi­ka

  6. veeb­ru­ra­rist 30. märt­si­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Keraa­mi­ka”.

  Keraa­mi­ka too­ted on kõik oma­näo­li­sed ja val­mis­ta­tud suu­re hoo­le ja armas­tu­se­ga. Savi­töö on põnev — kuna­gi ei tea, mis on lõpp­tu­le­mus. “Vead” muu­da­vad iga ese­me kor­du­ma­tuks. Savi on täie­lik stres­si­maan­dav mater­jal, see­pä­rast on keraa­mi­ka­rin­gid väga popu­laar­sed. Näi­tu­sel eks­po­nee­ri­tud ese­med jõud­sid mei­le Pärnust.

 • Nukud jutus­ta­vad

  12. jaa­nua­rist 3. märt­si­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nukud jutus­ta­vad”.

  Anu Põld­maa nuku­kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vad rah­va­rõi­vas­tes ja ime­li­selt isi­ku­pä­ras­tes rõi­vas­tes nukud, mida ei raat­si­gi las­te kät­te män­gi­da anda, vaid pigem vaa­da­ta ja imet­le­da ning mõel­da, mil­le­st nad jutus­ta­da võik­sid. Need ime­kau­nid nukud ja eri­ne­vaid rah­vaid tut­vus­ta­vad raa­ma­tud ava­vad Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta Jäne­da raamatukogus.

 • Lumis­te luhta­de lugusid

  27. novemb­rist 2023. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Lumis­te luhta­de lugusid”.

  Las­te­le on kir­ju­ta­tud pal­ju tore­daid tal­vis­te pilti­de ja lugu­de­ga raa­ma­tu­id. Lugu hii­rest, kel­lel pol­nud kel­ku, et min­na teis­te sõp­ra­de­ga liu­gu lask­ma või karu ja reba­se reisist põh­ja­maa­le. Ka lume­hel­bed jutus­ta­vad oma töö­dest. Tasub luge­da ka raa­ma­tut Pau­la lume­mem­mest või hoo­pis päkap­liks Ker­list ja siil Feliksist.

 • Sil­mailu

  5. det­semb­rist 2023. a kuni 5. jaa­nua­ri­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Sil­mailu”.

  Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud tal­vi­sest loo­du­sest ja jõu­luajast. Kau­nid raa­ma­tud ja ime­li­sed jõu­lu­kau­nis­tused pai­ta­vad sil­ma ja soo­jen­da­vad südant.

 • Rän­nak nukumaailmas

  6. novemb­rist 9. det­semb­ri­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Rän­nak nuku­maa­il­mas”.

  Kol­lekt­sioo­ni kuu­lub mitu­küm­mend nuk­ku eri­ne­va­te rah­vas­te tra­dit­sioo­ni­lis­tes rah­va­riie­tes. Vani­mad nukud on pärit eel­mise sajan­di 70.–80. aas­ta­test. Aja­ga on lisan­du­nud pal­ju vah­vaid nuk­ke nii lähi­rii­ki­dest kui ka kaugemalt.

 • Mäles­tusi Jäne­da külasau­nast. Sau­na­õh­tu ilma saunata
  Mälestusi Jäneda külasaunast. Saunaõhtu ilma saunata - plakat

  15. novemb­ril 2023. a kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus “Mäles­tusi Jäne­da külasau­nast. Sau­na­õh­tu ilma sau­na­ta”.

  See õhtu on pühen­da­tud Sau­na-aas­ta­le. Täna­vu keva­dest saa­dik kogu­tud mäles­tused Jäne­da külasau­nast on nüüd­seks kok­ku kor­ja­tud ja käsi­kir­jaks vor­mis­ta­tud. Seda kogu­mik­ku ja foto­sid vii­na­vab­ri­ku majast sel õhtul sir­vi­me­gi. Rää­gi­me vär­vi­kaid sau­na­jutt­te ja ‑mäles­tusi. Koha­peal saab osta koha­li­ku käsi­töö­meist­ri “Heli Hel­med” saunaseepe.

 • Koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees Juha­ni Püttsepaga
  Tamsalu Kultuurimajas kohtumine lastekirjanik ja loodusemees Juhani Püttsepaga.

  17. oktoob­ril 2023. a kell 11:30 toi­mub Tam­sa­lu Kul­tuu­ri­ma­jas koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees Juha­ni Püttsepaga.

 • Parim ravim on tee

  Ala­tes 10. oktoob­rist 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud näi­tus “Hel­le Per­sits­ki: Parim ravim on tee. Ma armas­tan teid.”

  Hel­le on just­kui igi­lii­kur. Teda võib koha­ta Jäne­da met­sa­rada­del ja kerg­tee­del, kõik Ees­ti pikad ja üli­pi­kad jook­su­ra­jad on tema jala­jäl­gi täis tipi­tud, mit­med maa­il­ma suur­ma­ra­to­nid Ber­lii­nist Kuu­ba­ni on läbi­tud. Täna­vu jook­sis Hel­le juba oma 100. mara­to­ni. Aga see­gi pole tal­le pii­sav. Oma puh­ku­sea­ja vee­dab ta pal­ve­rän­na­ku­tel, nii Ees­tis kui kau­ge­mal, ees­mär­giks ühel heal päe­val jõu­da San­tia­go de Com­pos­te­las­se. Näi­tu­sel on väl­jas meda­lid, jook­su­sär­gid ja pal­ve­rän­du­ri varus­tus.  Näi­tu­se jätkuks on 1. novemb­ril kell 17.00 Hel­le rän­na­ku­jut­tu­de õhtu Jäne­da raamatukogus.

 • Minu panus tervisesse

  3. augus­tist 29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Minu panus ter­vi­ses­se”.

  Tii­na Azo­ja­ni hobi on olnud pil­dis­ta­mi­ne. See­kord oli ees­märk teha port­ree­de­näi­tus kogu­kon­na ini­mes­test. Fotograaf püü­dis tuua väl­ja nen­de hobid, kui­das ini­me­sed panus­ta­vad oma tege­vu­se­ga ter­vi­ses­se. Näi­tu­se­ga on kaa­sas raa­mat, kus kõik pil­did on koos sel­gi­tus­te­ga väl­ja toodud.

 • Kee­nia

  22. maist 26. juu­ni­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus Ida-Viru­maa fotograa­fi Mar­ko Mõru Kee­nia reisist.

 • Minu esi­me­sed
  Agnes Naaritsa käsitöönäitus

  29. maist — 31. augus­ti­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus suvi­ne käsi­töö­näi­tus “Minu esi­me­sed”, autor Agnes Naa­rits.

  Kõik algas sel­lest, et Agne­sel ei olnud Lau­lu­peole min­nes pidu­riiet sel­ga pan­na. Siis tuli tema juur­de tema esi­me­ne trii­bu­se­e­lik. Ära­tund­mi­ne oli sün­di­nud.  Näpu­töö on tema peres juba mitu põl­ve olnud au sees ning prae­gu toi­me­tab Agnes käsi­töö- ja rah­va­rõi­va­hu­vili­si ühen­da­vas MTÜ‑s Loo­me­töö. Aas­ta­tel 2020 — 2022 õppis ta kan­ga­ku­du­mist Olust­ve­re Tee­nin­dus- ja Maa­ma­jan­dus­koo­lis. Kuna kang­ru­na astub Agnes alles esi­me­si sam­me, siis otsus­tas ta näi­tu­se­le pan­na tema kõi­ge esi­me­sed kudu­mid, mil­le­st pal­jud sün­di­sid koo­lis käies.

 • Jutu­vest­mis­fes­ti­val “Ööbi­kuööd”

  20. mail 2023. a kell 16.00 Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses “Kui­das jõu­dis nõu­ko­gu­de aeg Moele”.

  Saksi Raamatukogu 1918-2023

  Jutusünd­mus Moe pii­ri­tu­se­te­ha­se aja­loost ja kol­hoo­si­de loo­mi­sest.
  Sel­le vii­ma­se üri­tu­se­ga lõpe­tab 105-aas­ta­ne Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu oma töö.

  Ootan kõi­ki Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses­se suu­relt ekraa­nilt vanu foto­sid vaa­ta­ma ja Moe olus­ti­kust ning elust lugusid kuu­la­ma-rää­ki­ma.
  Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Sir­je Võsa.

 • Aas­ta­ajad

  2023. a april­li­kuus on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahu­oja uue ehe­te­kol­lekt­sioo­ni “Aas­ta­ajad” näitus-müük.

  Kau­ba­mär­gi Heli Hel­med eri­ne­vad kuns­ti­ese­med on Jäne­da ini­mes­te­le juba vara­semast tut­ta­vad. See­kord­ne kau­nis väl­ja­pa­nek viib rän­na­ku­le läbi aastaaegade.

 • Mil­la

  1. märt­sist 27. april­li­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus las­te­raa­mat “Mil­la” illust­rat­sioo­ni­de ränd­näi­tus.

  Raa­ma­tu autor on Johan­na-Iise­bel Jär­ve­lill ning kunst­nik Maris Sii­mer. “Mil­la” jõu­dis 2021. aas­tal Põl­ve­pi­ku­raa­ma­tu kon­kur­sil finaal­töö­de hulka.

 • Ena Mets Tam­sa­lus ja Vajangul

  22. märt­sil 2023. a kell 13.00 Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus jutu­vest­ja Ena Met­sa “Lood ajast”.

  22. märt­sil 2023. a kell 16.30 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gus jutu­vest­ja Ena Mets “Inim­het­ked ja koh­tu­mis­retked”.

 • Hel­le Per­sits­ki rännujutud

  22. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus lii­ku­mis­aas­ta üri­tus “Hel­le Per­sits­ki rännujutud”.

  Jäne­dal elav Hel­le Per­sits­ki on pühen­da­nud kogu oma vaba aja lii­ku­mise­le. Tema jala­jäl­gi on täis kõik Jäne­da ümb­ru­se met­sa­teed, jook­su- ja mat­ka­ra­jad üle kogu Ees­ti ning kau­ge­mal­gi. Igal aas­tal läbib ta lõi­gu­kese Ees­ti Jaa­ko­bi­teest, et jõu­da mõne aas­ta pärast siht­punk­ti San­tia­go de Com­pos­te­las­se. Oma rän­nu­tee­dest Hel­le raa­ma­tu­ko­gus­se rää­ki­ma ja foto­sid näi­ta­ma tuleb­ki. Sünd­mus on pühen­da­tud Liikumisaastale.

 • Vähem on rohkem

  17. jaa­nua­rist 17. märt­si­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti väi­ke­pilti­de näi­tus “Vähem on roh­kem”.

  Harrastuskunstnik Külli Pesti

  Har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti elab Järva val­las, Pee­dul. Ta on töö­ta­nud Albu koo­lis aas­ta­st 1988, esmalt pika­päe­va­rüh­ma kas­va­ta­ja­na, hil­jem pik­ki aas­ta­id loo­dus­ai­ne­te õpe­ta­ja­na. Kui­das jõu­dis näi­tu­se autor aga kuns­ti­ni? Õmb­le­mi­ne, kudu­mi­ne, vilti­mi­ne, tik­ki­mi­ne ja eri­ne­va­te vahen­di­te-teh­ni­ka­te­ga kat­se­ta­mi­ne on ikka Kül­li elu lahu­ta­ma­tuks osaks olnud. Pilti­de tege­mise­ni ole­vat vii­nud aga üli­aeg­la­ne inter­net. Oota­mis­ae­ga sisus­ta­des sün­di­sid esi­me­sed oma­näo­li­sed visan­did ja kui­gi inter­net on prae­gu­seks kii­rem ja koo­li­tööd ei koor­ma, siis huvi õnneks jäi ja süveneb.

  Väikepildid näitusel

  Näi­tu­se­le jõu­dis vaid väga väi­ke osa val­mi­nud töö­dest ja pal­ju roh­kem kui autor õigeks pidas. „Vähem on roh­kem,“ puik­les ta, aga lep­pis viimaks.

 • Nip­lis­pit­si­klu­bi talvenäitus

  6. det­semb­rist 2022. a kuni 15. jaa­nua­ri­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Nip­lis­pit­si­klu­bi tal­ve­näi­tus.

  Niplispitsiklubi talvenäitus, plakat

  Näi­tu­sel on hõr­gud pits­kau­nis­tused, mida võib ripu­ta­da nii kuu­se­le kui aknale.

 • Jäni­jõ­gi

  21. novemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Uudis­ta­da saab vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­nud „Kodu­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jäne­da raamatukogu.

 • Kin­da­ki­ri

  17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kin­da­ki­ri”.

  Näi­tu­se idee tek­kis vaja­du­sest otsi­da kapist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud käpi­kuid, mõni veel vanaema koo­tud­ki. Lisaks raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te poolt kodust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud kudu­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni mee­le­olu­kas kin­d­aluu­le­tus ka.