Tapa raamatukogu

 • Mai­ga keraa­mi­ka ja käsitöö

  28. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mai­ga keraa­mi­ka ja käsi­töö”.

  Ime­li­sed keraa­mi­li­sed ese­med ja hee­gel­da­tud pit­sid ja lini­kud Mai­ga Parksepalt.

 • Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss
  Külas on ajaloolane, genealoog ja nimeteadlane Fred Puss

  6. det­semb­ril 2023. a 14.00–15.45 Tapa raa­ma­tu­ko­gus “Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss”.

  Sügis­tal­vi­ne häma­rus on pere­sid ja kogu­kon­di ühte too­nud. Jaguajal rää­gi­ti päri­mu­si ja jaga­ti tead­mi­si vane­ma­telt noo­re­ma­te­le. Kui Sul on huvi Viru­maa pere­ni­me­de, nen­de pane­mise ja uuri­mise koh­ta, siis oled ooda­tud det­semb­ri­kuu kuuen­dal päe­val kell 14.00 Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­se luge­mis­saa­li. Viru­maa pere­ni­me­dest tuleb rää­ki­ma raa­dio­st ja telest tut­tav aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­uu­ri­ja Fred Puss.

 • Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näitus

  22. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus.

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

  Taas­kord on I ja II kor­ru­sel üle­val üks tore fan­taa­sia­ri­kas ja vär­vi­kas õpi­las­töö­de näi­tus Tapa kuns­ti­koo­li õpilastelt.

 • Kir­ja­nik Mika Keränen

  Nel­ja­päe­val, 9. novemb­ril 2023. a tuleb Tapa Val­la­raa­ma­tu­kok­ku luge­mi­sin­du juur­de and­ma kir­ja­nik Mika Kerä­nen. Noor­te luge­ja­te­ga ootab ees lau­sa kaks koh­tu­mist – kell 10.45 ja kell 11.45.

  Kirjanik Mika Keränen Tapa raamatukogus 9. novembril kell 10.45 ja 11.45

  Pikad ja pime­dad novemb­ri­õh­tud on luge­miseks ideaal­sed. Miks mit­te siis kät­te haa­ra­ta mõni lastekrimka?

  Mika Kerä­ne­ni raa­ma­tu­id on lap­sed mit­mel kor­ral Nukit­sa kon­kur­sil lem­mi­k­u­te sek­ka vali­nud ja nii mõni­gi tema teos ka Hea las­te­raa­ma­tu tiit­li päl­vi­nud. Kõi­ge tun­tu­mad on mui­du­gi Supi­lin­nas tegut­se­va sala­selts Ramp­su juh­tu­mis­test paja­ta­vad raa­ma­tud, neist värs­keim „Vanemui­se väits“.

  Jät­ku­üri­tu­se­na oota­me lap­si 15., 22. ja 23. novemb­ril raa­ma­tu­kok­ku müs­tee­riu­mit lahen­da­ma, sest sala­pä­ra ja põne­vus ei pea ju ainult raa­ma­tu­tes juh­tu­ma. Sabii­ne von Tiker­puu juh­tu­mi lahen­da­miseks pane­vad enda tera­se mõis­tuse ja mees­kon­na­töö­os­ku­se proo­vi­le Tapa Güm­naa­siu­mi 5. ja 6. klas­si­de õpilased.

 • Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illustratsioonid
  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus teenindusosakonnas

  9. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illust­rat­sioo­ni­de näi­tus.

  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus lasteosakonnas.

  Oksa­na Drachkovs­ka: “Olen Ukrai­nast pärit illust­raa­tor ja minu töö on üks mu kir­ge­dest. Minu jaoks on minu töö uute maa­il­ma­de ja karak­te­ri­te loo­mi­ne, muu­si­ka, mis mõjub vär­vi­na. Mul­le meel­dib väga män­gi­da illust­rat­sioo­ni­des meta­foo­ri­de­ga, muu­tes see­lä­bi oma illust­rat­sioo­nid liht­saks, kuid tähen­dus­rik­kaks. Olen üks neist ini­mes­test, kel­lel on liht­sam pabe­ril mõel­da. Minu jaoks on iga raa­mat või kaas ala­ti uus seik­lus, kus otsin uusi visuaal­seid lahen­dusi. Mul­le meel­dib kõi­ge roh­kem töö­ta­da pildiraamatutega.”

  Näi­tu­se­tööd on üle­val raa­ma­tu­ko­gu mõle­mal korrusel.

 • Lin­nu­vaat­lus

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Lin­nu­vaat­lus”.

  Sügi­sel on paras aeg pea kuk­las­se aja­da ja pilk tae­vas­se suu­na­ta. On lin­du­de rän­de kõrg­hoo­aeg. Kui juh­tud täna­val, par­gis, met­sas või põl­lul näge­ma ini­mest, kes aeg-ajalt sei­sa­tab, binok­liga mida­gi ping­salt uurib ja see­jä­rel märk­meid teeb, siis ei tasu ära koh­ku­da. Tege­mist on lin­nu­vaat­le­ja­ga. Näi­tu­sel on üht-teist põne­vat, mida lin­nu­vaat­le­ja­te töö­laual ja sel­ja­ko­tis leidub.

 • Lin­du­de ränne

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lin­du­de rän­ne”.

  Hom­mi­ku­ti on õhus tun­da sügi­se kar­gust ning puid ehib iga päe­va­ga aina kire­vam lehe­rüü. Soo­ku­red kogu­ne­vad vara­hom­mi­ku­ti põldu­del ja kuld­no­kad sätivad end elekt­ri­traa­ti­del riv­vi. Ränd­lin­du­del on aeg pikaks tee­kon­naks val­mis­tu­da. Seda, kes kuhu ja kui kauaks rändab, tule uuri juba raamatukogust.

 • Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te paradiis
  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  1. sep­temb­rist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel foto­näi­tus “Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te para­diis“.

  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  Näi­tu­se auto­ri Elle Met­sa foto­kaa­me­ra vahen­dus­el saa­me aimu ühe ime­li­se maa – Nor­ra – kar­gest ja majes­teet­li­kust loo­du­sest, fjor­di­dest, mäge­de hin­gu­sest, võlu­va­test väi­ke­lin­na­dest. See kau­nis Põh­ja­maa kut­sub meid ikka ja jäl­le tagasi avas­ta­mis­retke­le …
  Näi­tus jääb ava­tuks 5. oktoobrini.

 • Seene­se­ga­dik

  1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Seene­se­ga­dik”.

  Met­sa see­ne­le, aauu-aauuu! Kuid enne kum­mi­ku­te ja see­ne­kor­vi järe­le haa­ra­mist tasub raa­ma­tu­ko­gus pisut see­ne­tar­kust kogu­da. Lisaks see­ne­raa­ma­tu­te­le ja ‑mää­ra­ja­te­le leiab raa­ma­tu­ko­gust see­ne­tee­ma­li­se nupu­ta­mise, mida on aega lahen­da­da sep­temb­ri­kuu lõpuni. Õiges­ti vas­ta­nuid ootab oktoob­ris väi­ke üllatus.

 • Värs­ked raamatupildid

  30. augus­tist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Värs­ked raa­ma­tu­pil­did”.

  Ees­ti raa­ma­tu­kunst­ni­ke uue­mat loo­min­gut tut­vus­tav näi­tus „Värs­ked raa­ma­tu­pil­did“. Ees­ti illust­raa­to­ri­te näi­tu­sel saab näha Katrin Ehr­lic­hi, Kadi Kure­ma, Anne Lin­na­mä­gi, Regi­na Lukk-Toom­pe­re, Vii­ve Noo­re, Ker­tu Sil­las­te ja Cat­he­ri­ne Zari­pi vii­mas­te aas­ta­te töid.

 • Kuni küla veel elab

  1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kuni küla veel elab”.

  Avatud talude päeva plakat

  Maal ela­mise päev, 23. sep­tem­ber, on ellu kut­su­tud sel­leks, et tegusad ini­me­sed, kes soo­vivad lei­da elu­pai­ka maal, saak­sid eri­ne­va­te või­ma­lus­te­ga tut­vu­da. Uksed ava­vad maa­oma­va­lit­su­sed, raa­ma­tu­ko­gud ja kul­tuu­ri­ma­jad, samu­ti ini­me­sed, kes hil­ja­ae­gu lin­nast maa­le on kolinud.

 • A nagu aabits

  18. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “A nagu aabits”.

  A, B hak­ka pähe! Kui ei hak­ka, tuleb aabits appi võt­ta! Mil­lis­test aabit­sa­test lap­sed läbi aega­de täh­ti on õppi­nud, saab­ki meie raa­ma­tu­ko­gus uudis­ta­da. “Kol­li-aabits”, “Loo­ma-bee­bits”, “Karu-aabits”, “Kuke-aabits” ja pal­ju tei­si eri­ne­vaid aabit­said ja tähe­raa­ma­tu­id ootavad!

 • Idül­li­li­ne elu maal — valik eel­mise sajan­di Suurb­ri­tan­nia kunst­ni­ke trükiseid

  20. juu­nist 15. augus­ti­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Idül­li­li­ne elu maal — valik eel­mise sajan­di Suurb­ri­tan­nia kunst­ni­ke trü­ki­seid”.

  Näi­tu­sel on Põh­ja-Iiri­maal, Dro­mo­re väi­ke­lin­nas ela­nud Amy ja Edgar Light­bo­dy poolt 40 aas­ta jook­sul soe­ta­tud trükis­te kol­lekt­sioon. See kajas­tab ilme­kalt nen­de huvi ja armas­tust loo­duse ning ing­las­li­kult idül­li­li­se maa­elu vas­tu. Igal pil­dil on mui­du­gi oma saa­mis­lu­gu, mis sidus mäles­tusi eri­li­se koha­ga, per­soo­ni või eri­li­se momen­di­ga nen­de elu­teel. Meieni jõu­dis näi­tus Gor­don Light­bo­dy ja Koe­rust pärit Lia Peet­si vahendusel.

 • 25 kau­nei­mat ees­ti raa­ma­tut 2022

  16. juu­nist 14. juu­li­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “25 kau­nei­mat ees­ti raa­ma­tut 2022”.

  2022. aas­ta kau­nei­mad raa­ma­tud vali­sid väl­ja disai­ni- ja kir­jas­tus­pro­fes­sio­naa­li­dest koos­ne­vad žüriid. Kok­ku esi­ta­ti kon­kur­si­le 178 raa­ma­tut 85 kir­jas­tu­selt, mil­le­st 43 olid las­te­raa­ma­tud. Kau­nei­ma­te raa­ma­tu­te vali­miseks moo­dusta­ti kaks žüriid, kes vali­sid väl­ja 25 kau­nei­mat ees­ti raa­ma­tut ja 5 lasteraamatut.

 • Meie lähe­me!

  15. juu­nist 1. augus­ti­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Meie lähe­me!”.

  Käes on suvi ja hing ihkab õue. Kas min­na mere äär­de või hoo­pis met­sa rüp­pe? Mat­ka­le või män­gi­da kodu­õues? Kald­riiu­li­le on väl­ja pan­dud valik eri­ne­vaid matka‑, õue­män­gu­de- ja puh­ku­se­tee­ma­li­si raa­ma­tu­id, mis paku­vaid ideid suvi­seks aja­viit­miseks nii üksi kui pere seltsis.

Harukogud

 • Rän­nak nukumaailmas

  6. novemb­rist 9. det­semb­ri­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Rän­nak nuku­maa­il­mas”.

  Kol­lekt­sioo­ni kuu­lub mitu­küm­mend nuk­ku eri­ne­va­te rah­vas­te tra­dit­sioo­ni­lis­tes rah­va­riie­tes. Vani­mad nukud on pärit eel­mise sajan­di 70.–80. aas­ta­test. Aja­ga on lisan­du­nud pal­ju vah­vaid nuk­ke nii lähi­rii­ki­dest kui ka kaugemalt.

 • Mäles­tusi Jäne­da külasau­nast. Sau­na­õh­tu ilma saunata
  Mälestusi Jäneda külasaunast. Saunaõhtu ilma saunata - plakat

  15. novemb­ril 2023. a kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus “Mäles­tusi Jäne­da külasau­nast. Sau­na­õh­tu ilma sau­na­ta”.

  See õhtu on pühen­da­tud Sau­na-aas­ta­le. Täna­vu keva­dest saa­dik kogu­tud mäles­tused Jäne­da külasau­nast on nüüd­seks kok­ku kor­ja­tud ja käsi­kir­jaks vor­mis­ta­tud. Seda kogu­mik­ku ja foto­sid vii­na­vab­ri­ku majast sel õhtul sir­vi­me­gi. Rää­gi­me vär­vi­kaid sau­na­jutt­te ja ‑mäles­tusi. Koha­peal saab osta koha­li­ku käsi­töö­meist­ri “Heli Hel­med” saunaseepe.

 • Koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees Juha­ni Püttsepaga
  Tamsalu Kultuurimajas kohtumine lastekirjanik ja loodusemees Juhani Püttsepaga.

  17. oktoob­ril 2023. a kell 11:30 toi­mub Tam­sa­lu Kul­tuu­ri­ma­jas koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees Juha­ni Püttsepaga.

 • Parim ravim on tee

  Ala­tes 10. oktoob­rist 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud näi­tus “Hel­le Per­sits­ki: Parim ravim on tee. Ma armas­tan teid.”

  Hel­le on just­kui igi­lii­kur. Teda võib koha­ta Jäne­da met­sa­rada­del ja kerg­tee­del, kõik Ees­ti pikad ja üli­pi­kad jook­su­ra­jad on tema jala­jäl­gi täis tipi­tud, mit­med maa­il­ma suur­ma­ra­to­nid Ber­lii­nist Kuu­ba­ni on läbi­tud. Täna­vu jook­sis Hel­le juba oma 100. mara­to­ni. Aga see­gi pole tal­le pii­sav. Oma puh­ku­sea­ja vee­dab ta pal­ve­rän­na­ku­tel, nii Ees­tis kui kau­ge­mal, ees­mär­giks ühel heal päe­val jõu­da San­tia­go de Com­pos­te­las­se. Näi­tu­sel on väl­jas meda­lid, jook­su­sär­gid ja pal­ve­rän­du­ri varus­tus.  Näi­tu­se jätkuks on 1. novemb­ril kell 17.00 Hel­le rän­na­ku­jut­tu­de õhtu Jäne­da raamatukogus.

 • Minu panus tervisesse

  3. augus­tist 29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Minu panus ter­vi­ses­se”.

  Tii­na Azo­ja­ni hobi on olnud pil­dis­ta­mi­ne. See­kord oli ees­märk teha port­ree­de­näi­tus kogu­kon­na ini­mes­test. Fotograaf püü­dis tuua väl­ja nen­de hobid, kui­das ini­me­sed panus­ta­vad oma tege­vu­se­ga ter­vi­ses­se. Näi­tu­se­ga on kaa­sas raa­mat, kus kõik pil­did on koos sel­gi­tus­te­ga väl­ja toodud.

 • Kee­nia

  22. maist 26. juu­ni­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus Ida-Viru­maa fotograa­fi Mar­ko Mõru Kee­nia reisist.

 • Minu esi­me­sed
  Agnes Naaritsa käsitöönäitus

  29. maist — 31. augus­ti­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus suvi­ne käsi­töö­näi­tus “Minu esi­me­sed”, autor Agnes Naa­rits.

  Kõik algas sel­lest, et Agne­sel ei olnud Lau­lu­peole min­nes pidu­riiet sel­ga pan­na. Siis tuli tema juur­de tema esi­me­ne trii­bu­se­e­lik. Ära­tund­mi­ne oli sün­di­nud.  Näpu­töö on tema peres juba mitu põl­ve olnud au sees ning prae­gu toi­me­tab Agnes käsi­töö- ja rah­va­rõi­va­hu­vili­si ühen­da­vas MTÜ‑s Loo­me­töö. Aas­ta­tel 2020 — 2022 õppis ta kan­ga­ku­du­mist Olust­ve­re Tee­nin­dus- ja Maa­ma­jan­dus­koo­lis. Kuna kang­ru­na astub Agnes alles esi­me­si sam­me, siis otsus­tas ta näi­tu­se­le pan­na tema kõi­ge esi­me­sed kudu­mid, mil­le­st pal­jud sün­di­sid koo­lis käies.

 • Jutu­vest­mis­fes­ti­val “Ööbi­kuööd”

  20. mail 2023. a kell 16.00 Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses “Kui­das jõu­dis nõu­ko­gu­de aeg Moele”.

  Saksi Raamatukogu 1918-2023

  Jutusünd­mus Moe pii­ri­tu­se­te­ha­se aja­loost ja kol­hoo­si­de loo­mi­sest.
  Sel­le vii­ma­se üri­tu­se­ga lõpe­tab 105-aas­ta­ne Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu oma töö.

  Ootan kõi­ki Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses­se suu­relt ekraa­nilt vanu foto­sid vaa­ta­ma ja Moe olus­ti­kust ning elust lugusid kuu­la­ma-rää­ki­ma.
  Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Sir­je Võsa.

 • Aas­ta­ajad

  2023. a april­li­kuus on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahu­oja uue ehe­te­kol­lekt­sioo­ni “Aas­ta­ajad” näitus-müük.

  Kau­ba­mär­gi Heli Hel­med eri­ne­vad kuns­ti­ese­med on Jäne­da ini­mes­te­le juba vara­semast tut­ta­vad. See­kord­ne kau­nis väl­ja­pa­nek viib rän­na­ku­le läbi aastaaegade.

 • Mil­la

  1. märt­sist 27. april­li­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus las­te­raa­mat “Mil­la” illust­rat­sioo­ni­de ränd­näi­tus.

  Raa­ma­tu autor on Johan­na-Iise­bel Jär­ve­lill ning kunst­nik Maris Sii­mer. “Mil­la” jõu­dis 2021. aas­tal Põl­ve­pi­ku­raa­ma­tu kon­kur­sil finaal­töö­de hulka.

 • Ena Mets Tam­sa­lus ja Vajangul

  22. märt­sil 2023. a kell 13.00 Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus jutu­vest­ja Ena Met­sa “Lood ajast”.

  22. märt­sil 2023. a kell 16.30 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gus jutu­vest­ja Ena Mets “Inim­het­ked ja koh­tu­mis­retked”.

 • Hel­le Per­sits­ki rännujutud

  22. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus lii­ku­mis­aas­ta üri­tus “Hel­le Per­sits­ki rännujutud”.

  Jäne­dal elav Hel­le Per­sits­ki on pühen­da­nud kogu oma vaba aja lii­ku­mise­le. Tema jala­jäl­gi on täis kõik Jäne­da ümb­ru­se met­sa­teed, jook­su- ja mat­ka­ra­jad üle kogu Ees­ti ning kau­ge­mal­gi. Igal aas­tal läbib ta lõi­gu­kese Ees­ti Jaa­ko­bi­teest, et jõu­da mõne aas­ta pärast siht­punk­ti San­tia­go de Com­pos­te­las­se. Oma rän­nu­tee­dest Hel­le raa­ma­tu­ko­gus­se rää­ki­ma ja foto­sid näi­ta­ma tuleb­ki. Sünd­mus on pühen­da­tud Liikumisaastale.

 • Vähem on rohkem

  17. jaa­nua­rist 17. märt­si­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti väi­ke­pilti­de näi­tus “Vähem on roh­kem”.

  Harrastuskunstnik Külli Pesti

  Har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti elab Järva val­las, Pee­dul. Ta on töö­ta­nud Albu koo­lis aas­ta­st 1988, esmalt pika­päe­va­rüh­ma kas­va­ta­ja­na, hil­jem pik­ki aas­ta­id loo­dus­ai­ne­te õpe­ta­ja­na. Kui­das jõu­dis näi­tu­se autor aga kuns­ti­ni? Õmb­le­mi­ne, kudu­mi­ne, vilti­mi­ne, tik­ki­mi­ne ja eri­ne­va­te vahen­di­te-teh­ni­ka­te­ga kat­se­ta­mi­ne on ikka Kül­li elu lahu­ta­ma­tuks osaks olnud. Pilti­de tege­mise­ni ole­vat vii­nud aga üli­aeg­la­ne inter­net. Oota­mis­ae­ga sisus­ta­des sün­di­sid esi­me­sed oma­näo­li­sed visan­did ja kui­gi inter­net on prae­gu­seks kii­rem ja koo­li­tööd ei koor­ma, siis huvi õnneks jäi ja süveneb.

  Väikepildid näitusel

  Näi­tu­se­le jõu­dis vaid väga väi­ke osa val­mi­nud töö­dest ja pal­ju roh­kem kui autor õigeks pidas. „Vähem on roh­kem,“ puik­les ta, aga lep­pis viimaks.

 • Nip­lis­pit­si­klu­bi talvenäitus

  6. det­semb­rist 2022. a kuni 15. jaa­nua­ri­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Nip­lis­pit­si­klu­bi tal­ve­näi­tus.

  Niplispitsiklubi talvenäitus, plakat

  Näi­tu­sel on hõr­gud pits­kau­nis­tused, mida võib ripu­ta­da nii kuu­se­le kui aknale.

 • Jäni­jõ­gi

  21. novemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Uudis­ta­da saab vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­nud „Kodu­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jäne­da raamatukogu.

 • Kin­da­ki­ri

  17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kin­da­ki­ri”.

  Näi­tu­se idee tek­kis vaja­du­sest otsi­da kapist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud käpi­kuid, mõni veel vanaema koo­tud­ki. Lisaks raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te poolt kodust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud kudu­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni mee­le­olu­kas kin­d­aluu­le­tus ka.

 • Loo­dus, minu kodu

  9. novemb­ril 2022. a kell 18.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus sünd­mus “Loo­dus, minu kodu”.

  Kok­ku­saa­mi­ne õpe­ta­ja, koo­li­ta­ja ja jutu­vest­ja Ena Met­sa­ga. Ena lood rää­givad ini­m­ese suh­test loo­du­se­ga, iga­ühel on see ju eri­nev, ome­ti ei saa me loo­duse­ta ela­da, ei saa ela­da temast väl­jas­pool. Nal­ja­kad, hir­mu­ta­vad, intiim­sed ja oota­ma­tud koh­tu­mised puu­de ja tai­me­de, vih­ma ja päi­ke­se­ga täi­da­vad seda jutu­õh­tut ja anna­vad mõt­te­ai­net meie enda elus.

 • Koh­tu­mi­ne Indrek Koffiga
  Kohtumine Indrek Koffiga Tamsalu kultuurimajas, plakat

  13. oktoob­ril 2022. a kell 11:00 Tam­sa­lu kul­tuu­ri­ma­jas koh­tu­mi­ne Indrek Kof­fi­ga.

  Tam­sa­lu las­te­le tuleb kül­la kir­ja­nik ja tõl­ki­ja Indrek Koff.

 • Jäni­jõ­gi

  10. sep­temb­rist 28. oktoob­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Näi­tu­sel on vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid, huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­vast “Kodu­jõe päe­vast”.

 • Minu eri­li­ne kodujõgi

  Head foto- ja loodushuvilised!

  Kut­su­me teid osa­le­ma foto­kon­kur­sil seo­ses oma kodu­jõe­ga ja samu­ti vana­de foto­de kogu­mises seo­ses Jäni­jõe­ga. Foto­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne kodu­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõbu­sa tege­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lähe­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toimetamas.

  Foto­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jäni­jõe ääres, vaid oota­me just mit­me­ke­sist vali­kut tei­le olu­lis­test voo­lu­vee­ko­gu­dest. Pil­di­ga koos saat­ke ka foto peal­ki­ri, soo­vi kor­ral lühi­ke pil­di saa­mise lugu ja kas soo­vi­te osa­le­da noor­te (kuni 16-aas­ta­s­te, k.a) või üldarvestuses.

  Lisaks otsi­me ka vana­sid foto­sid Jäni­jõe­ga seo­ses. Neid võib saa­ta nii eral­di kui ka foto­kon­kur­si­le. Vana­de foto­de juur­de oleks põnev lisa­da pil­di­ga seo­tud lugu.

  Pil­did foto­kon­kur­si­le ja vanad fotod palu­me saa­ta e‑kirjaga () või tuua ska­nee­ri­miseks Jäne­da raa­ma­tu­kok­ku. Täht­aeg on 12. sep­tem­ber 2022.

  24. sep­temb­ril ole­te ooda­tud tähis­ta­ma kodu­jõe päe­va Jäni­jõe ääres Jäne­da Ves­ki­hoo­nes, kuhu pane­me väl­ja kon­kur­si­le saa­de­tud fotod ning toi­mub väl­ja­sõit, ette­kan­ded ja aru­te­lu. Rah­va lem­mi­k­ud saa­vad autasustatud.

  Samal ajal toi­mu­vad üle­maa­ilm­selt Home River Biob­litzi raa­mes mit­med üri­tu­sed, mil­le ees­märk on samu­ti kodu­jõ­ge­de väär­tus­te tutvustamine.

  Loo­min­gu­li­si fotovoogusid!