Tapa raamatukogu

 • Lood, mis puu­du­ta­vad hinge

  30. mail 2023. a kell 18.00 on Tapa raa­ma­tu­ko­gus külas Poli­na Tšer­kas­so­va — jutu­vest­ja, muu­sik, antropoloog.

  Kuu­la­me eri­ne­va­te maa­de lugusid ja mui­nas­jut­te, mis on põi­mi­tud harul­das­te pil­li­heli­de ja muusikaga.

 • Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na näitus
  Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste tööde näitus

  5. april­list 29. juu­ni­ni 2023. a kau­nis­ta­vad Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­na sei­nu Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te tööd.

  Vär­vi­ki­re­vust ja sil­mailu paku­vad nii joo­nis­ta­tud laamad, kilp­la­sed kui käpik­nu­kud. Juhen­da­jad Renee Aua, Katrin Lee­te ja Liina Kald.

 • Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi näitus
  Tapa Muusika- ja Kunstikooli täiskasvanute kunstiringi näitus

  21. märt­sist kuni 22. juu­ni­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi näi­tus.

  Näi­tu­sel saab näha “ime­lik­ke ini­me­si”, mere­vaa­teid, loo­dus­maas­tik­ke ja pal­ju muud­ki. Kuns­ti­õpe­ta­ja Katrin Lee­te juhen­da­misel on val­mi­nud jäl­le­gi põne­vad tööd, mis lau­sa kut­su­vad uudis­ta­ma. Näi­tus tee­nin­dus­osa­kon­nas on ava­tud 22. juunini.

 • Pil­di­ri­da

  8. veebruarist 30. märt­si­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas Anne Pik­ko­vi isi­ku­näi­tus “Pil­di­ri­da”.

  Möö­du­nud aas­tal või­tis Edgar Val­te­ri nime­li­se illust­rat­sioo­ni­pree­mia oma män­gu­li­se ja ülla­tusi pak­ku­va loo­min­gu eest las­te­raa­ma­tu­il­lust­raa­tor, graa­fi­li­ne disai­ner ja raa­ma­tu­ku­jun­da­ja Anne Pik­kov. Anne Pik­kov kasu­tab üht­vii­si vabalt käsit­si ja ka arvu­til teos­ta­ta­vaid teh­ni­ka­id. Tema kir­ka­vär­vi­lis­test ja isi­ku­pä­ras­test pilti­dest koos­ne­vat näi­tust, mis annab üle­vaa­te kunst­ni­ku vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gust, ongi või­ma­lik las­te­osa­kon­nas märt­si lõpuni uudistada.

 • Sau­na soe on enam kui kõhu­täis süüa

  3.–27. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Sau­na soe on enam kui kõhu­täis süüa”.

  Aas­ta 2023 on pühen­da­tud sau­na­le. Eest­la­sed on sau­na­rah­vas. Regu­laar­ne sau­nas­käik, kuum leil ja viht­le­mi­ne on oma­ne iga­le eest­la­se­le. Kuid saun pol­nud ainult pese­mise koht, sau­nal oli hoo­pis laiemaid üles­an­deid. Väl­ja­pa­nek annab­ki väi­ke­se üle­vaa­te sau­nast, sau­na­kom­me­test, tra­dit­sioo­ni­dest. Head sauna-aastat!

 • Ruut, kuup ja origamikunst
  Origami näitus Tapa raamatukogus

  24. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Ruut, kuup ja ori­ga­mi­kunst”.

  Kui koh­tu­vad paber ja mate­maa­ti­ka, on tule­mu­seks ori­ga­mi­kunst. Ees­ti ori­ga­mi kes­ku­se „Sato­ri“ ränd­näi­tu­sel on ori­ga­mi sil­laks mate­maa­ti­ka ja kuns­ti vahel. Ori­ga­mit võiks jul­gelt nime­ta­da pabe­ri vol­ti­mise tea­du­seks, sest ta suu­dab ühen­da­da mate­maa­ti­li­sed teooriad muu­tes see­juu­res liht­sa pabe­ri­lehe häm­mas­ta­vaks kuns­ti­teoseks – sage­li 3D-skulptuuriks.

  Käes­ole­va näi­tu­se läh­te­punk­tiks ongi Anne Ruda­novs­ki (Kõr­gem Kuns­ti­kool Pal­las) ja Tii­na Kraav (TÜ) vali­nud RUUDU ja kor­ra­pä­ra­se hulk­nur­ga KUUBI.

  Näi­tu­sel on väl­jas ka valik ori­ga­mi­kuns­ti õpe­ta­vaid raa­ma­tu­id ja õpi­las­te val­mis­ta­tud ori­ga­mi teh­ni­kas töid.

 • Kui­das port­re­tee­ri­da kihnlast?

  12. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus“Kui­das port­re­tee­ri­da kihn­last?”.

  Pilt näituselt Tapa raamatukogus

  Kihn­la­sed ja Kih­nu läbi foto­sil­ma. Hobi­fo­tograaf Elle Mets on võt­nud ette läbi foto­de port­re­tee­ri­da kihn­lasi. Mil­li­sed nad on, mis on nen­de süda­mes ja mõte­tes, mis on nei­le täh­tis? On, mida vaa­da­ta, on, mil­le üle mõt­teid mõl­gu­ta­da. Tul­ge näi­tust uudistama!

 • Tapa raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­olek püha­de ajal
 • Kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne — Ilmar Särg

  8. det­semb­ril 2022. a kell 18.00 on Tapa raa­ma­tu­ko­gus külas kir­ja­nik, kir­jas­ta­ja, süda­me­arst ja mesi­nik Ilmar Särg.

  Kirjanduslik kohtumine - Ilmar Särg

  Jut­tu tuleb kir­jan­du­sest, iga­päe­vaelust ja mesin­du­sest.
  Või­ma­lus osta Lamb­ri kir­jas­tuse raa­ma­tu­id ja mett.

 • Lood ajast

  10. novemb­ril 2022.a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus lugu­de vest­mise õhtu: „Lood ajast“ — 5 minu­ti väär­tus, aja­ga või­du­jooks, mei­le antud aeg … — jut­te ves­tab Ena Mets.

 • Kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ auto­ri Kui­do Meritsaga
  Kirjanduslik kohtumine raamatu „Tsaari ulaan“ autori Kuido Meritsaga

  18. oktoob­ril 2022. a kell 18:00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ auto­ri Kui­do Meritsaga.

  Kui­do Merits töö­tab het­kel Tapa val­las ava­li­ke suhe­te spet­sia­lis­ti­na. Ta on ülli­ta­nud päris mitu raa­ma­tut. Esi­me­ne neist ilmus pseu­do­nüü­mi all Wido Moritz (Mul­li­va­balt, 2015), järg­mised juba auto­ri päris nime­ga: “Või­ma­lik mis­sioon” (2016) ja “Kas saab vai­kust?” (2018). Veel üsna trü­ki­soo­ja­na on meie käes nüüd “Tsaa­ri ulaan”.

 • Figuu­rid
  Fotonäituse „Figuurid“ plakat

  7. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus „Figuu­rid“.

  Näi­tu­se „Figuu­rid“ tööd on aas­ta­id Unga­ris pres­si­fo­tograa­fi­na töö­ta­nud ja nüüd Prant­sus­maal ela­valt ja töö­ta­valt foto­kunst­ni­kult Bálint Pörneczi´lt. Ta töö­tab põhi­li­selt nuti­te­le­fo­ni­ga, tehes täna­val sil­ma­ta­va­test huvi­ta­va­test tege­las­test pil­te, mida hil­jem töötleb.

 • Muu­si­ka meis ja meie ümber

  7. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noo­re­t­osa­kon­nas näi­tus “Muu­si­ka meis ja meie ümber”.

  Tege­mist on Tar­tu las­te­aia „Kan­ni­ke“ akrüül­maa­li­de näi­tu­se­ga. Iga pilt sün­dis ühe las­taia­rüh­ma ühis­töö­na. Ins­pi­rat­sioo­ni saa­di imeilu­sast muu­si­kast – Anto­nio Vival­di „Aas­ta­ajad“.

 • LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suurtele

  8. augus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suur­te­le”.

  LEGO tähis­tab 2022. aas­tal on 90. sün­ni­päe­va. Klaas­ka­pi­näi­tu­se­le on too­dud valik LEGO­sid kodu­sest mänguasjakastist.

 • [:et]Ameerikat kuju­ta­des[:]
  [:et]18. juu­list 26. augus­ti­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus (I ja II kor­ru­sel) näi­tus “Amee­ri­kat kuju­ta­des”. Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Suur­saat­kon­na ränd­näi­tus „Pic­tu­ring Ame­rica“ ehk „Amee­ri­kat kuju­ta­des“ annab hea üle­vaa­te USA aja­loost läbi kuns­ti ja pakub loo­min­gu­li­si vii­se uuri­da sel­le rii­gi ja rah­va aja­lu­gu ning ideaale. 40-pil­di­li­ne kol­lekt­sioon kuju­tab eri ajas­tu­tel val­mi­nud taie­seid, mis jutus­ta­vad Amee­ri­ka lugu. Esin­da­tud on kunst­ni­kud ala­tes esi­mes­test Amee­ri­ka indiaan­las­te käsi­töö­lis­test kuni maa­li­kunst­ni­ke Mary Cas­sat­ti ja Tho­mas Hart Ben­to­ni­ni, fotograa­fi­de Wal­ker Evan­si ja Dorot­hea Lange’ni ning arhi­tek­ti­de Frank Lloyd Wrigh­ti ja Wil­li­am van Alenini.[:]

Harukogud

 • Kee­nia

  22. maist 26. juu­ni­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus Ida-Viru­maa fotograa­fi Mar­ko Mõru Kee­nia reisist.

 • Minu esi­me­sed
  Agnes Naaritsa käsitöönäitus

  29. maist — 31. augus­ti­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus suvi­ne käsi­töö­näi­tus “Minu esi­me­sed”, autor Agnes Naa­rits.

  Kõik algas sel­lest, et Agne­sel ei olnud Lau­lu­peole min­nes pidu­riiet sel­ga pan­na. Siis tuli tema juur­de tema esi­me­ne trii­bu­se­e­lik. Ära­tund­mi­ne oli sün­di­nud.  Näpu­töö on tema peres juba mitu põl­ve olnud au sees ning prae­gu toi­me­tab Agnes käsi­töö- ja rah­va­rõi­va­hu­vili­si ühen­da­vas MTÜ‑s Loo­me­töö. Aas­ta­tel 2020 — 2022 õppis ta kan­ga­ku­du­mist Olust­ve­re Tee­nin­dus- ja Maa­ma­jan­dus­koo­lis. Kuna kang­ru­na astub Agnes alles esi­me­si sam­me, siis otsus­tas ta näi­tu­se­le pan­na tema kõi­ge esi­me­sed kudu­mid, mil­le­st pal­jud sün­di­sid koo­lis käies.

 • Jutu­vest­mis­fes­ti­val “Ööbi­kuööd”

  20. mail 2023. a kell 16.00 Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses “Kui­das jõu­dis nõu­ko­gu­de aeg Moele”.

  Saksi Raamatukogu 1918-2023

  Jutusünd­mus Moe pii­ri­tu­se­te­ha­se aja­loost ja kol­hoo­si­de loo­mi­sest.
  Sel­le vii­ma­se üri­tu­se­ga lõpe­tab 105-aas­ta­ne Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu oma töö.

  Ootan kõi­ki Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses­se suu­relt ekraa­nilt vanu foto­sid vaa­ta­ma ja Moe olus­ti­kust ning elust lugusid kuu­la­ma-rää­ki­ma.
  Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Sir­je Võsa.

 • Aas­ta­ajad

  2023. a april­li­kuus on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahu­oja uue ehe­te­kol­lekt­sioo­ni “Aas­ta­ajad” näitus-müük.

  Kau­ba­mär­gi Heli Hel­med eri­ne­vad kuns­ti­ese­med on Jäne­da ini­mes­te­le juba vara­semast tut­ta­vad. See­kord­ne kau­nis väl­ja­pa­nek viib rän­na­ku­le läbi aastaaegade.

 • Mil­la

  1. märt­sist 27. april­li­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus las­te­raa­mat “Mil­la” illust­rat­sioo­ni­de ränd­näi­tus.

  Raa­ma­tu autor on Johan­na-Iise­bel Jär­ve­lill ning kunst­nik Maris Sii­mer. “Mil­la” jõu­dis 2021. aas­tal Põl­ve­pi­ku­raa­ma­tu kon­kur­sil finaal­töö­de hulka.

 • Ena Mets Tam­sa­lus ja Vajangul

  22. märt­sil 2023. a kell 13.00 Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus jutu­vest­ja Ena Met­sa “Lood ajast”.

  22. märt­sil 2023. a kell 16.30 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gus jutu­vest­ja Ena Mets “Inim­het­ked ja koh­tu­mis­retked”.

 • Hel­le Per­sits­ki rännujutud

  22. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus lii­ku­mis­aas­ta üri­tus “Hel­le Per­sits­ki rännujutud”.

  Jäne­dal elav Hel­le Per­sits­ki on pühen­da­nud kogu oma vaba aja lii­ku­mise­le. Tema jala­jäl­gi on täis kõik Jäne­da ümb­ru­se met­sa­teed, jook­su- ja mat­ka­ra­jad üle kogu Ees­ti ning kau­ge­mal­gi. Igal aas­tal läbib ta lõi­gu­kese Ees­ti Jaa­ko­bi­teest, et jõu­da mõne aas­ta pärast siht­punk­ti San­tia­go de Com­pos­te­las­se. Oma rän­nu­tee­dest Hel­le raa­ma­tu­ko­gus­se rää­ki­ma ja foto­sid näi­ta­ma tuleb­ki. Sünd­mus on pühen­da­tud Liikumisaastale.

 • Vähem on rohkem

  17. jaa­nua­rist 17. märt­si­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti väi­ke­pilti­de näi­tus “Vähem on roh­kem”.

  Harrastuskunstnik Külli Pesti

  Har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti elab Järva val­las, Pee­dul. Ta on töö­ta­nud Albu koo­lis aas­ta­st 1988, esmalt pika­päe­va­rüh­ma kas­va­ta­ja­na, hil­jem pik­ki aas­ta­id loo­dus­ai­ne­te õpe­ta­ja­na. Kui­das jõu­dis näi­tu­se autor aga kuns­ti­ni? Õmb­le­mi­ne, kudu­mi­ne, vilti­mi­ne, tik­ki­mi­ne ja eri­ne­va­te vahen­di­te-teh­ni­ka­te­ga kat­se­ta­mi­ne on ikka Kül­li elu lahu­ta­ma­tuks osaks olnud. Pilti­de tege­mise­ni ole­vat vii­nud aga üli­aeg­la­ne inter­net. Oota­mis­ae­ga sisus­ta­des sün­di­sid esi­me­sed oma­näo­li­sed visan­did ja kui­gi inter­net on prae­gu­seks kii­rem ja koo­li­tööd ei koor­ma, siis huvi õnneks jäi ja süveneb.

  Väikepildid näitusel

  Näi­tu­se­le jõu­dis vaid väga väi­ke osa val­mi­nud töö­dest ja pal­ju roh­kem kui autor õigeks pidas. „Vähem on roh­kem,“ puik­les ta, aga lep­pis viimaks.

 • Nip­lis­pit­si­klu­bi talvenäitus

  6. det­semb­rist 2022. a kuni 15. jaa­nua­ri­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Nip­lis­pit­si­klu­bi tal­ve­näi­tus.

  Niplispitsiklubi talvenäitus, plakat

  Näi­tu­sel on hõr­gud pits­kau­nis­tused, mida võib ripu­ta­da nii kuu­se­le kui aknale.

 • Jäni­jõ­gi

  21. novemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Uudis­ta­da saab vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­nud „Kodu­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jäne­da raamatukogu.

 • Kin­da­ki­ri

  17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kin­da­ki­ri”.

  Näi­tu­se idee tek­kis vaja­du­sest otsi­da kapist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud käpi­kuid, mõni veel vanaema koo­tud­ki. Lisaks raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te poolt kodust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud kudu­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni mee­le­olu­kas kin­d­aluu­le­tus ka.

 • Loo­dus, minu kodu

  9. novemb­ril 2022. a kell 18.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus sünd­mus “Loo­dus, minu kodu”.

  Kok­ku­saa­mi­ne õpe­ta­ja, koo­li­ta­ja ja jutu­vest­ja Ena Met­sa­ga. Ena lood rää­givad ini­m­ese suh­test loo­du­se­ga, iga­ühel on see ju eri­nev, ome­ti ei saa me loo­duse­ta ela­da, ei saa ela­da temast väl­jas­pool. Nal­ja­kad, hir­mu­ta­vad, intiim­sed ja oota­ma­tud koh­tu­mised puu­de ja tai­me­de, vih­ma ja päi­ke­se­ga täi­da­vad seda jutu­õh­tut ja anna­vad mõt­te­ai­net meie enda elus.

 • Koh­tu­mi­ne Indrek Koffiga
  Kohtumine Indrek Koffiga Tamsalu kultuurimajas, plakat

  13. oktoob­ril 2022. a kell 11:00 Tam­sa­lu kul­tuu­ri­ma­jas koh­tu­mi­ne Indrek Kof­fi­ga.

  Tam­sa­lu las­te­le tuleb kül­la kir­ja­nik ja tõl­ki­ja Indrek Koff.

 • Jäni­jõ­gi

  10. sep­temb­rist 28. oktoob­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Näi­tu­sel on vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid, huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­vast “Kodu­jõe päe­vast”.

 • Minu eri­li­ne kodujõgi

  Head foto- ja loodushuvilised!

  Kut­su­me teid osa­le­ma foto­kon­kur­sil seo­ses oma kodu­jõe­ga ja samu­ti vana­de foto­de kogu­mises seo­ses Jäni­jõe­ga. Foto­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne kodu­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõbu­sa tege­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lähe­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toimetamas.

  Foto­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jäni­jõe ääres, vaid oota­me just mit­me­ke­sist vali­kut tei­le olu­lis­test voo­lu­vee­ko­gu­dest. Pil­di­ga koos saat­ke ka foto peal­ki­ri, soo­vi kor­ral lühi­ke pil­di saa­mise lugu ja kas soo­vi­te osa­le­da noor­te (kuni 16-aas­ta­s­te, k.a) või üldarvestuses.

  Lisaks otsi­me ka vana­sid foto­sid Jäni­jõe­ga seo­ses. Neid võib saa­ta nii eral­di kui ka foto­kon­kur­si­le. Vana­de foto­de juur­de oleks põnev lisa­da pil­di­ga seo­tud lugu.

  Pil­did foto­kon­kur­si­le ja vanad fotod palu­me saa­ta e‑kirjaga () või tuua ska­nee­ri­miseks Jäne­da raa­ma­tu­kok­ku. Täht­aeg on 12. sep­tem­ber 2022.

  24. sep­temb­ril ole­te ooda­tud tähis­ta­ma kodu­jõe päe­va Jäni­jõe ääres Jäne­da Ves­ki­hoo­nes, kuhu pane­me väl­ja kon­kur­si­le saa­de­tud fotod ning toi­mub väl­ja­sõit, ette­kan­ded ja aru­te­lu. Rah­va lem­mi­k­ud saa­vad autasustatud.

  Samal ajal toi­mu­vad üle­maa­ilm­selt Home River Biob­litzi raa­mes mit­med üri­tu­sed, mil­le ees­märk on samu­ti kodu­jõ­ge­de väär­tus­te tutvustamine.

  Loo­min­gu­li­si fotovoogusid!

 • Hobi­fo­tograaf Urmas Möld­ri fotonäitus
  Hobifotograaf Urmas Möldri fotonäituse plakat

  10. augus­tist 3. oktoob­ri­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus hobi­fo­tograaf Urmas Möld­ri foto­näi­tus.

  Urmas Möl­der on hari­du­selt arst ning tema hobiks on loo­ma­de, lin­du­de, lil­le­de ja eri­ne­va­te pai­ka­de jäädvustamine.

 • [:et]Näitus rah­va­riie­test[:]
  [:et]Jäneda raamatukogus näitus rahvariietest27. juu­nist 31. augus­ti­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus rah­va­riie­test. MTÜ Loo­me­töö rah­va­riie­te val­mis­ta­mise kur­su­se lõpu­tööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioo­ni­li­se­le suve­näi­tu­se­le Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu puh­ku­se ajal ja näda­la­va­he­tus­tel on või­ma­lus näi­tust külas­ta­da helis­ta­des ette Luu­le Nurgale.[:]
 • [:et]Lehmade var­ja­tud elu[:]
  [:et]17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Leh­ma­de var­ja­tud elu”. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon päri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on kogu­ne­nud eri­ne­va disai­ni­ga põne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter läheb põhja![:]
 • Mar­ko Mõru rei­si­fo­tod Malai­sias­se ja Indoneesiasse
  Marko Mõru reisifotode näituse plakat

  7. maist 30. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Mar­ko Mõru foto­näi­tus.

  Ida-Viru­maa fotograa­fi Mar­ko Mõru rei­si­fo­tod Malai­sias­se ja Indoneesiasse.

 • [:et]Saksi raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõige …[:]

  [:et]1. märt­sist 13. mai­ni 2022. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Sak­si raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …”.

  Näi­tus tut­vus­tab eri osa­kon­da­de kõi­ge vanemaid, suu­re­maid, väik­se­maid jt raa­ma­tu­id Sak­si raamatukogus.[:]