Tapa raamatukogu

 • Lase­me keva­de tuppa

  19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Lase­me keva­de tup­pa”.

  Näi­tu­sel on esin­da­tud Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi vii­ma­se aas­ta jook­sul val­mi­nud tööd. Lase­me tup­pa keva­det ning pii­lu­me sahv­ris­se, mis on sügi­sest alles.

  “Nüüd jät­kub val­gust kõi­gi jaoks
  ja tal­ve­tusk su kõr­valt kaob.
  Lau­luks suureks süda­mes saab rõõ­mu­raas –
  on kevad tul­nud taas!”

  Hel­dur Karmo
 • Aas­ta tähed looduses

  19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta tähed loo­duses”.

  Igal aas­tal vali­tak­se väl­ja lii­gid, keda aas­ta jook­sul roh­kem tut­vus­ta­tak­se. Raa­ma­tu­näi­tus annab üle­vaa­te sel­le aas­ta tegi­ja­test looduses.

 • See on minu maa­ilm — Joan­na Conce­jo illustratsioonid

  12. veebruarist 11. april­li­ni 2024. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel väl­jas auhin­na­tud poola kunst­ni­ku Joan­na Conce­jo näi­tus raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest.

  Joanna Concejo näitus raamatuillustratsioonidest

  Prant­sus­maal ela­valt kunst­ni­kult on ilmu­nud üle 20 raa­ma­tu ning ta on tei­nud koos­tööd mit­me­te tun­tud kir­ja­ni­ke­ga. Tema fan­taa­sia­kül­la­sed ja män­gu­li­se vormi­ga kujun­dused ammu­ta­vad ainest ümb­rit­se­vast elust ja koge­mus­test, kõi­ge alu­seks on aga lähe­da­sed ini­me­sed ning lapsepõlvemälestused.

  “Minu raa­ma­tu­ku­jun­dused sün­nivad tea­tud lap­se­li­kust rõõ­must ja män­gu­lus­tist. Ma tõe­poo­lest armas­tan raa­ma­tu­id tehes lõbut­se­da ja olla män­gu­li­ne, see on mu sise­mi­ne vaja­dus,” on kunst­nik öelnud.

  Ees­ti las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert Vii­ve Noor ise­loo­mus­tab kunst­nik­ku järg­mi­selt: “Joan­na Conce­jo on üks tun­nus­ta­tu­maid ja hin­na­tu­maid illust­raa­to­reid. Tema isi­ku­pä­ra­ne ja tund­lik käe­ki­ri, detai­li­rik­kus ja täp­sus, oskus lähe­ne­da köit­valt iga­päe­vas­te­le tee­ma­de­le, oota­ma­tud leiud ja “kas­tist väl­ja“ mõt­le­mi­ne võlu­vad ja ära­ta­vad imet­lust. Pal­jud kunst­ni­kud püüa­vad teda jäl­jen­da­da, aga seda tund­lik­kust mida leiame Joan­na pilti­delt, on ras­ke saavutada.“

  Näi­tu­se on koos­ta­nud Poola Vaba­rii­gi Suur­saat­kond Tal­lin­nas koos­töös Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Keskusega.

 • Paco Roca isikunäitus

  16. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Paco Roca isi­ku­näi­tus.

  Paco Roca isikunäitus teenindusosakonnas

  Paco Roca on tun­tud ja tun­nus­ta­tud kunst­nik mit­te ainult His­paa­nias, vaid kogu his­paa­nia­keel­ses maa­il­mas ja laie­malt­ki. Koo­mik­si­raa­ma­tu­te puhul on tege­mist era­kord­selt töö­ma­hu­ka ette­võt­mi­s­e­ga, mis nõuab lisaks suu­re­pä­rast joo­nis­tus­os­kust, mil­le­ga Roca ka tõe­poo­lest sil­ma tor­kab. Näi­tu­sel saab näha vali­kut tema illust­rat­sioo­ni­dest, mil­le­st osa on loo­dud Guil­ler­mo Cor­ral Van Dam­me graa­fi­li­se romaa­ni „Mus­ta Lui­ge aare“ jaoks, mis ilmus hil­ju­ti ees­ti­keel­se­na kir­jas­tu­selt Varrak.

 • Mui­nas­ju­tu­metsas

  10. jaa­nua­rist 10. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Mui­nas­ju­tu­metsas”.

  Näi­tu­sel “Mui­nas­ju­tu­metsas” on väl­jas tore valik Tapa kunst­koo­li õpi­las­te töö­dest, kus näe­me pil­te loo­du­sest, lin­du­dest ja ka sala­pä­ras­te tege­las­te­ga muinasjutumetsast.

 • Mai­ga keraa­mi­ka ja käsitöö

  28. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mai­ga keraa­mi­ka ja käsi­töö”.

  Ime­li­sed keraa­mi­li­sed ese­med ja hee­gel­da­tud pit­sid ja lini­kud Mai­ga Parksepalt.

 • Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss
  Külas on ajaloolane, genealoog ja nimeteadlane Fred Puss

  6. det­semb­ril 2023. a 14.00–15.45 Tapa raa­ma­tu­ko­gus “Külas on aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­tead­la­ne Fred Puss”.

  Sügis­tal­vi­ne häma­rus on pere­sid ja kogu­kon­di ühte too­nud. Jaguajal rää­gi­ti päri­mu­si ja jaga­ti tead­mi­si vane­ma­telt noo­re­ma­te­le. Kui Sul on huvi Viru­maa pere­ni­me­de, nen­de pane­mise ja uuri­mise koh­ta, siis oled ooda­tud det­semb­ri­kuu kuuen­dal päe­val kell 14.00 Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­se luge­mis­saa­li. Viru­maa pere­ni­me­dest tuleb rää­ki­ma raa­dio­st ja telest tut­tav aja­loo­la­ne, genea­loog ja nime­uu­ri­ja Fred Puss.

 • Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näitus

  22. novemb­rist 2023. a kuni 13. jaa­nua­ri­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus.

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

  Taas­kord on I ja II kor­ru­sel üle­val üks tore fan­taa­sia­ri­kas ja vär­vi­kas õpi­las­töö­de näi­tus Tapa kuns­ti­koo­li õpilastelt.

 • Kir­ja­nik Mika Keränen

  Nel­ja­päe­val, 9. novemb­ril 2023. a tuleb Tapa Val­la­raa­ma­tu­kok­ku luge­mi­sin­du juur­de and­ma kir­ja­nik Mika Kerä­nen. Noor­te luge­ja­te­ga ootab ees lau­sa kaks koh­tu­mist – kell 10.45 ja kell 11.45.

  Kirjanik Mika Keränen Tapa raamatukogus 9. novembril kell 10.45 ja 11.45

  Pikad ja pime­dad novemb­ri­õh­tud on luge­miseks ideaal­sed. Miks mit­te siis kät­te haa­ra­ta mõni lastekrimka?

  Mika Kerä­ne­ni raa­ma­tu­id on lap­sed mit­mel kor­ral Nukit­sa kon­kur­sil lem­mi­k­u­te sek­ka vali­nud ja nii mõni­gi tema teos ka Hea las­te­raa­ma­tu tiit­li päl­vi­nud. Kõi­ge tun­tu­mad on mui­du­gi Supi­lin­nas tegut­se­va sala­selts Ramp­su juh­tu­mis­test paja­ta­vad raa­ma­tud, neist värs­keim „Vanemui­se väits“.

  Jät­ku­üri­tu­se­na oota­me lap­si 15., 22. ja 23. novemb­ril raa­ma­tu­kok­ku müs­tee­riu­mit lahen­da­ma, sest sala­pä­ra ja põne­vus ei pea ju ainult raa­ma­tu­tes juh­tu­ma. Sabii­ne von Tiker­puu juh­tu­mi lahen­da­miseks pane­vad enda tera­se mõis­tuse ja mees­kon­na­töö­os­ku­se proo­vi­le Tapa Güm­naa­siu­mi 5. ja 6. klas­si­de õpilased.

 • Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illustratsioonid
  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus teenindusosakonnas

  9. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illust­rat­sioo­ni­de näi­tus.

  Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus lasteosakonnas.

  Oksa­na Drachkovs­ka: “Olen Ukrai­nast pärit illust­raa­tor ja minu töö on üks mu kir­ge­dest. Minu jaoks on minu töö uute maa­il­ma­de ja karak­te­ri­te loo­mi­ne, muu­si­ka, mis mõjub vär­vi­na. Mul­le meel­dib väga män­gi­da illust­rat­sioo­ni­des meta­foo­ri­de­ga, muu­tes see­lä­bi oma illust­rat­sioo­nid liht­saks, kuid tähen­dus­rik­kaks. Olen üks neist ini­mes­test, kel­lel on liht­sam pabe­ril mõel­da. Minu jaoks on iga raa­mat või kaas ala­ti uus seik­lus, kus otsin uusi visuaal­seid lahen­dusi. Mul­le meel­dib kõi­ge roh­kem töö­ta­da pildiraamatutega.”

  Näi­tu­se­tööd on üle­val raa­ma­tu­ko­gu mõle­mal korrusel.

 • Lin­nu­vaat­lus

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Lin­nu­vaat­lus”.

  Sügi­sel on paras aeg pea kuk­las­se aja­da ja pilk tae­vas­se suu­na­ta. On lin­du­de rän­de kõrg­hoo­aeg. Kui juh­tud täna­val, par­gis, met­sas või põl­lul näge­ma ini­mest, kes aeg-ajalt sei­sa­tab, binok­liga mida­gi ping­salt uurib ja see­jä­rel märk­meid teeb, siis ei tasu ära koh­ku­da. Tege­mist on lin­nu­vaat­le­ja­ga. Näi­tu­sel on üht-teist põne­vat, mida lin­nu­vaat­le­ja­te töö­laual ja sel­ja­ko­tis leidub.

 • Lin­du­de ränne

  6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lin­du­de rän­ne”.

  Hom­mi­ku­ti on õhus tun­da sügi­se kar­gust ning puid ehib iga päe­va­ga aina kire­vam lehe­rüü. Soo­ku­red kogu­ne­vad vara­hom­mi­ku­ti põldu­del ja kuld­no­kad sätivad end elekt­ri­traa­ti­del riv­vi. Ränd­lin­du­del on aeg pikaks tee­kon­naks val­mis­tu­da. Seda, kes kuhu ja kui kauaks rändab, tule uuri juba raamatukogust.

 • Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te paradiis
  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  1. sep­temb­rist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel foto­näi­tus “Nor­ra – sel­ja­ko­ti­rän­du­ri­te para­diis“.

  Fotonäitus “Norra – seljakotirändurite paradiis“

  Näi­tu­se auto­ri Elle Met­sa foto­kaa­me­ra vahen­dus­el saa­me aimu ühe ime­li­se maa – Nor­ra – kar­gest ja majes­teet­li­kust loo­du­sest, fjor­di­dest, mäge­de hin­gu­sest, võlu­va­test väi­ke­lin­na­dest. See kau­nis Põh­ja­maa kut­sub meid ikka ja jäl­le tagasi avas­ta­mis­retke­le …
  Näi­tus jääb ava­tuks 5. oktoobrini.

 • Seene­se­ga­dik

  1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Seene­se­ga­dik”.

  Met­sa see­ne­le, aauu-aauuu! Kuid enne kum­mi­ku­te ja see­ne­kor­vi järe­le haa­ra­mist tasub raa­ma­tu­ko­gus pisut see­ne­tar­kust kogu­da. Lisaks see­ne­raa­ma­tu­te­le ja ‑mää­ra­ja­te­le leiab raa­ma­tu­ko­gust see­ne­tee­ma­li­se nupu­ta­mise, mida on aega lahen­da­da sep­temb­ri­kuu lõpuni. Õiges­ti vas­ta­nuid ootab oktoob­ris väi­ke üllatus.

 • Värs­ked raamatupildid

  30. augus­tist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Värs­ked raa­ma­tu­pil­did”.

  Ees­ti raa­ma­tu­kunst­ni­ke uue­mat loo­min­gut tut­vus­tav näi­tus „Värs­ked raa­ma­tu­pil­did“. Ees­ti illust­raa­to­ri­te näi­tu­sel saab näha Katrin Ehr­lic­hi, Kadi Kure­ma, Anne Lin­na­mä­gi, Regi­na Lukk-Toom­pe­re, Vii­ve Noo­re, Ker­tu Sil­las­te ja Cat­he­ri­ne Zari­pi vii­mas­te aas­ta­te töid.

Harukogud

 • Jäne­da rah­va­rõi­va­koo­li lõpu­töö­de näitus

  27. maist 7. sep­temb­ri­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Jäne­da rah­va­rõi­va­koo­li lõpu­töö­de näi­tus.

  Man­ne­kee­ni­del on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja sten­dil üksi­kud ese­med, mis on val­mi­nud vii­ma­se kur­su­se lõpu­töö­de­na. Kur­su­se lõpe­ta­mi­ne toi­mub 16. juu­nil 2024 Jäne­da mõisas.

 • Iga raa­mat rää­gib oma loo

  29. april­list 31. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Iga raa­mat rää­gib oma loo”.

  Leht­se kool tähis­tab 18. mail jär­je­pi­de­va hari­dus­elu 160. aas­ta­päe­va, mis täi­tus juba 2023. aas­tal. Raa­ma­tu­ko­gu pani uudis­ta­miseks väl­ja Leht­se koo­li­raa­ma­tu­ko­gu väga vanad säi­li­nud raa­ma­tud ja lisaks mõne uue sisu­ka­ma raa­ma­tu. Kuna­gi ilmus koo­lil ka oma aja­leht “Pruu­na pos­ti­poiss”, mida saab ka vaa­da­ta. Vanim säi­li­nud raa­mat aas­ta­st 1918 on Fr. R. Kreu­tzwal­di “Kalewi­poeg”.

 • Nor­ra kir­jan­duse kuu

  2.–31. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nor­ra kir­jan­duse kuu”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal mais valik nor­ra kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

 • Kuku, sa kägu, kuldalindu!

  12. april­list 31. mai­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kuku, sa kägu, kulda­lin­du!”.

  Näi­tus on pühen­da­tud 2024. aas­ta lin­nu­le — käo­le. Väl­ja­pa­ne­kus on valik mater­ja­le käost nii orni­to­loo­gi­li­sest, rah­va­luu­le­li­sest kui ka ilu­kir­jan­dus­li­kust vaa­te­nur­gast. Lisaks mõned popu­laar­sed käo­lau­lud, rist­sõ­na ja hääl­raa­ma­tud. Näi­tu­selt leiab ka Ees­ti Rah­va­luu­le Arhii­vi ja Ees­ti Orni­to­loo­gia­ühin­gu üles­kut­se käo­pä­ri­mu­se kogumiseks.

 • Aas­ta 2024 tegi­jad looduses

  4. april­list 17. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aas­ta 2024 tegi­jad loo­duses”.

  Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab sel­le aas­ta lin­du kägu, loo­ma saar­mast, puud tam­me, kala koha ja seent kamperriisikat.

 • Läti kir­jan­duse kuu

  2. kuni 30. april­li­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Läti kir­jan­duse kuu”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal april­lis valik läti kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

 • Öökul­lid meie toas

  8. april­list 31. mai­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Öökul­lid meie toas”.

  Kes küll ei tun­neks öökul­li! Kakud ehk rah­va­pä­ra­se nime­tu­se­ga öökul­lid on läbi aega­de olnud ini­m­ese jaoks vei­di sala­pä­ra­sed olen­did. Pal­ju­des kul­tuu­ri­des on öökull seo­tud tar­ku­se ja hea õnne­ga. Kül­lap on mit­me­te­le usku­mus­te­le kaa­sa aida­nud kak­ku­de val­da­valt öine elu­viis ning tähe­le­pa­ne­li­ku ilme­ga suu­red sil­mad. Neid süm­paat­seid lin­de kohtab loo­duses har­va. Näi­tu­sel on suve­nii­rid öökul­li­dest, mis kuu­lu­vad Sir­je Uut­ma kollektsiooni.

 • Ker­tu Sillaste
  Kertu Sillaste plakat: Kila-kola kunsti ekspert, 02.04.2024 kell 10.00 Tamsalu raamatukogus.

  16. mär­tist 2. april­li­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ker­tu Sil­las­te raa­ma­tu­te väljapanek.

  Rah­vus­va­he­li­sel las­te­raa­ma­tu­päe­val, 2. april­lil kell 10.00, külas­tab Tam­sa­lu eel­koo­li­ea­li­si lap­si kir­ja­nik ja kunst­nik Ker­tu Sil­las­te. Väl­ja­pa­ne­kus on nii jutu­ga kui ka ainult pilti­de­ga raamatud.

 • Kan­nu­ri­kas

  6. märt­sist 5. april­li­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kan­nu­ri­kas”.

  Näi­tu­sel on eriots­tar­be­li­sed kan­nud, laua­ehe­test prak­ti­lis­te nõu­de­ni: tee- ja koh­vi­kan­nud, õlle- ja mor­si­kan­nud, kast­me- ja koo­re­kan­nud eri­ne­va­test aega­dest ja stii­li­dest. Nen­de hul­ka kuu­lu­vad ka Kuz­net­so­vi ja Riia port­se­la­ni­te­ha­se ning Tar­be­kla­asi ja Loru­pi too­ted. Kan­nud kor­jas oma pere ja esi­va­ne­ma­te kap­pi­dest kok­ku Sir­je Rei­nu­la. Sel­le näi­tu­se­ga tähis­tab raa­ma­tu­ko­gu Kul­tuu­ri­rik­ku­se aastat.

 • Üks ime­to­re asi

  4. märt­sist 5. april­li­ni 2024. a Leh­te raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Üks ime­to­re asi”.

  2. aprillil 2024. a kell 10.00 Lehtse kooli aatriumis Indrek Koff

  Üks ime­to­re asi on see, et 2. april­lil tuleb mei­le kül­la las­te­kir­ja­nik ja tõl­ki­ja Indrek Koff. Indrek Koff on sün­di­nud 1975. aas­tal Pär­nus. Ta on lõpe­ta­nud Pär­nu Süte­va­ka Huma­ni­taar­güm­naa­siu­mi 1993. aas­tal ja Tar­tu üli­koo­li prant­su­se kee­le ja kir­jan­duse eri­ala baka­lau­reuse­õp­pe 1999. aas­tal. Töö­ta­nud tõl­gi ja tõl­ki­ja­na. Olnud õppe­jõud Tar­tu Üli­koo­lis, Ees­ti Huma­ni­taar­ins­tituu­dis ja Tal­lin­na Üli­koo­lis. Här­ra Tee & proua Koh­vi OÜ (vara­s­ema nime­ga Indrek Kof­fi tõl­ke­ta­lu) juha­ta­ja 2003. aas­ta­st. Ees­ti Tõl­ki­ja­te ja Tõl­ki­de Liidu ja Ees­ti Kir­ja­ni­ke Liidu lii­ge, Ees­ti-Prant­su­se Lek­si­kog­raa­fia­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (esi­mees 2004–2006). On las­te­le kir­ju­ta­nud mit­meid raa­ma­tu­id ja lisaks tõl­ki­nud ilu- ja aime­kir­jan­dust prant­su­se, por­tu­ga­li, ing­li­se keelest.

 • Nukud jutus­ta­vad

  4. märt­sist 3. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nukud jutus­ta­vad”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta­le pühen­da­tud näi­tu­sel on Anu Põld­maa nuku­kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vad rah­va­rõi­vas­tes ja isi­ku­pä­ras­tes rõi­vas­tes nukud, mida ei raat­si­gi las­te kät­te män­gi­da anda, vaid pigem vaa­da­ta ja imet­le­da ning mõel­da, mil­le­st nad jutus­ta­da võiksid.

 • Jaa­pa­ni kir­jan­duse kuu

  4.–28. märt­si­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jaa­pa­ni kir­jan­duse kuu”.

  Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal valik jaa­pa­ni kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

 • Tee­man­did tikandis

  1.–31. märt­si­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tee­man­did tikan­dis”.

  Tee­man­di­ti­kand on käsi­töö­ho­bi, mil­le tule­mu­seks on kau­nid tee­man­di­maa­lid. Ing­li­se kee­les tun­tud ka kui Dia­mond Pain­ting. Näi­tu­sel on Tam­sa­lu käsi­töö­meist­ri pil­ku­püüd­vad eri­tee­ma­li­sed pil­did, mis on val­mi­nud tal­ve­õh­tu­tel meel­di­va ajaviitena.

 • Keraa­mi­ka

  6. veeb­ru­ra­rist 30. märt­si­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Keraa­mi­ka”.

  Keraa­mi­ka too­ted on kõik oma­näo­li­sed ja val­mis­ta­tud suu­re hoo­le ja armas­tu­se­ga. Savi­töö on põnev — kuna­gi ei tea, mis on lõpp­tu­le­mus. “Vead” muu­da­vad iga ese­me kor­du­ma­tuks. Savi on täie­lik stres­si­maan­dav mater­jal, see­pä­rast on keraa­mi­ka­rin­gid väga popu­laar­sed. Näi­tu­sel eks­po­nee­ri­tud ese­med jõud­sid mei­le Pärnust.

 • Ema­kee­le­päe­va tähistamine

  13. märt­sil 2024. a kell 12.00 Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne mit­me­külg­se kul­tuu­rieden­da­ja Rai­vo Riimiga.

 • Nukud jutus­ta­vad

  12. jaa­nua­rist 3. märt­si­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nukud jutus­ta­vad”.

  Anu Põld­maa nuku­kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vad rah­va­rõi­vas­tes ja ime­li­selt isi­ku­pä­ras­tes rõi­vas­tes nukud, mida ei raat­si­gi las­te kät­te män­gi­da anda, vaid pigem vaa­da­ta ja imet­le­da ning mõel­da, mil­le­st nad jutus­ta­da võik­sid. Need ime­kau­nid nukud ja eri­ne­vaid rah­vaid tut­vus­ta­vad raa­ma­tud ava­vad Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta Jäne­da raamatukogus.

 • Lumis­te luhta­de lugusid

  27. novemb­rist 2023. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Lumis­te luhta­de lugusid”.

  Las­te­le on kir­ju­ta­tud pal­ju tore­daid tal­vis­te pilti­de ja lugu­de­ga raa­ma­tu­id. Lugu hii­rest, kel­lel pol­nud kel­ku, et min­na teis­te sõp­ra­de­ga liu­gu lask­ma või karu ja reba­se reisist põh­ja­maa­le. Ka lume­hel­bed jutus­ta­vad oma töö­dest. Tasub luge­da ka raa­ma­tut Pau­la lume­mem­mest või hoo­pis päkap­liks Ker­list ja siil Feliksist.

 • Sil­mailu

  5. det­semb­rist 2023. a kuni 5. jaa­nua­ri­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Sil­mailu”.

  Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud tal­vi­sest loo­du­sest ja jõu­luajast. Kau­nid raa­ma­tud ja ime­li­sed jõu­lu­kau­nis­tused pai­ta­vad sil­ma ja soo­jen­da­vad südant.

 • Rän­nak nukumaailmas

  6. novemb­rist 9. det­semb­ri­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Rän­nak nuku­maa­il­mas”.

  Kol­lekt­sioo­ni kuu­lub mitu­küm­mend nuk­ku eri­ne­va­te rah­vas­te tra­dit­sioo­ni­lis­tes rah­va­riie­tes. Vani­mad nukud on pärit eel­mise sajan­di 70.–80. aas­ta­test. Aja­ga on lisan­du­nud pal­ju vah­vaid nuk­ke nii lähi­rii­ki­dest kui ka kaugemalt.

 • Mäles­tusi Jäne­da külasau­nast. Sau­na­õh­tu ilma saunata
  Mälestusi Jäneda külasaunast. Saunaõhtu ilma saunata - plakat

  15. novemb­ril 2023. a kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus “Mäles­tusi Jäne­da külasau­nast. Sau­na­õh­tu ilma sau­na­ta”.

  See õhtu on pühen­da­tud Sau­na-aas­ta­le. Täna­vu keva­dest saa­dik kogu­tud mäles­tused Jäne­da külasau­nast on nüüd­seks kok­ku kor­ja­tud ja käsi­kir­jaks vor­mis­ta­tud. Seda kogu­mik­ku ja foto­sid vii­na­vab­ri­ku majast sel õhtul sir­vi­me­gi. Rää­gi­me vär­vi­kaid sau­na­jutt­te ja ‑mäles­tusi. Koha­peal saab osta koha­li­ku käsi­töö­meist­ri “Heli Hel­med” saunaseepe.