Tapa raamatukogu

 • Kui­das port­re­tee­ri­da kihnlast?

  12. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus“Kui­das port­re­tee­ri­da kihn­last?”.

  Pilt näituselt Tapa raamatukogus

  Kihn­la­sed ja Kih­nu läbi foto­sil­ma. Hobi­fo­tograaf Elle Mets on võt­nud ette läbi foto­de port­re­tee­ri­da kihn­lasi. Mil­li­sed nad on, mis on nen­de süda­mes ja mõte­tes, mis on nei­le täh­tis? On, mida vaa­da­ta, on, mil­le üle mõt­teid mõl­gu­ta­da. Tul­ge näi­tust uudistama!

 • Tapa raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­olek püha­de ajal
 • Kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne — Ilmar Särg

  8. det­semb­ril 2022. a kell 18.00 on Tapa raa­ma­tu­ko­gus külas kir­ja­nik, kir­jas­ta­ja, süda­me­arst ja mesi­nik Ilmar Särg.

  Kirjanduslik kohtumine - Ilmar Särg

  Jut­tu tuleb kir­jan­du­sest, iga­päe­vaelust ja mesin­du­sest.
  Või­ma­lus osta Lamb­ri kir­jas­tuse raa­ma­tu­id ja mett.

 • Lood ajast

  10. novemb­ril 2022.a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus lugu­de vest­mise õhtu: „Lood ajast“ — 5 minu­ti väär­tus, aja­ga või­du­jooks, mei­le antud aeg … — jut­te ves­tab Ena Mets.

 • Kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ auto­ri Kui­do Meritsaga
  Kirjanduslik kohtumine raamatu „Tsaari ulaan“ autori Kuido Meritsaga

  18. oktoob­ril 2022. a kell 18:00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ auto­ri Kui­do Meritsaga.

  Kui­do Merits töö­tab het­kel Tapa val­las ava­li­ke suhe­te spet­sia­lis­ti­na. Ta on ülli­ta­nud päris mitu raa­ma­tut. Esi­me­ne neist ilmus pseu­do­nüü­mi all Wido Moritz (Mul­li­va­balt, 2015), järg­mised juba auto­ri päris nime­ga: “Või­ma­lik mis­sioon” (2016) ja “Kas saab vai­kust?” (2018). Veel üsna trü­ki­soo­ja­na on meie käes nüüd “Tsaa­ri ulaan”.

 • Figuu­rid
  Fotonäituse „Figuurid“ plakat

  7. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus „Figuu­rid“.

  Näi­tu­se „Figuu­rid“ tööd on aas­ta­id Unga­ris pres­si­fo­tograa­fi­na töö­ta­nud ja nüüd Prant­sus­maal ela­valt ja töö­ta­valt foto­kunst­ni­kult Bálint Pörneczi´lt. Ta töö­tab põhi­li­selt nuti­te­le­fo­ni­ga, tehes täna­val sil­ma­ta­va­test huvi­ta­va­test tege­las­test pil­te, mida hil­jem töötleb.

 • Muu­si­ka meis ja meie ümber

  7. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noo­re­t­osa­kon­nas näi­tus “Muu­si­ka meis ja meie ümber”.

  Tege­mist on Tar­tu las­te­aia „Kan­ni­ke“ akrüül­maa­li­de näi­tu­se­ga. Iga pilt sün­dis ühe las­taia­rüh­ma ühis­töö­na. Ins­pi­rat­sioo­ni saa­di imeilu­sast muu­si­kast – Anto­nio Vival­di „Aas­ta­ajad“.

 • LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suurtele

  8. augus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suur­te­le”.

  LEGO tähis­tab 2022. aas­tal on 90. sün­ni­päe­va. Klaas­ka­pi­näi­tu­se­le on too­dud valik LEGO­sid kodu­sest mänguasjakastist.

 • [:et]Ameerikat kuju­ta­des[:]
  [:et]18. juu­list 26. augus­ti­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus (I ja II kor­ru­sel) näi­tus “Amee­ri­kat kuju­ta­des”. Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Suur­saat­kon­na ränd­näi­tus „Pic­tu­ring Ame­rica“ ehk „Amee­ri­kat kuju­ta­des“ annab hea üle­vaa­te USA aja­loost läbi kuns­ti ja pakub loo­min­gu­li­si vii­se uuri­da sel­le rii­gi ja rah­va aja­lu­gu ning ideaale. 40-pil­di­li­ne kol­lekt­sioon kuju­tab eri ajas­tu­tel val­mi­nud taie­seid, mis jutus­ta­vad Amee­ri­ka lugu. Esin­da­tud on kunst­ni­kud ala­tes esi­mes­test Amee­ri­ka indiaan­las­te käsi­töö­lis­test kuni maa­li­kunst­ni­ke Mary Cas­sat­ti ja Tho­mas Hart Ben­to­ni­ni, fotograa­fi­de Wal­ker Evan­si ja Dorot­hea Lange’ni ning arhi­tek­ti­de Frank Lloyd Wrigh­ti ja Wil­li­am van Alenini.[:]
 • [:et]“Kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga”[:]
  [:et]20. juu­nist 29. juu­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga”. Mil­li­sed on kõi­ge esi­me­sed mäles­tused lap­se­põl­vest? Vahest mõni mälu­pilt või armas män­gu­asi, ema hääl laul­mas une­lau­lu … Ei oska­gi täp­selt öel­da, kuid mil­le­gi­pä­rast on väga sel­gelt mee­les lap­se­põl­ves loe­tud raa­ma­tud, just need kõi­ge esi­me­sed. Vist oli see, et lõpuks ome­ti said aru tähekri­bu­de sala­kee­lest, nii rapu­tav ja ülen­dav koge­mus. Tähed hak­ka­sid ju rää­ki­ma!!! Nad hak­ka­sid enne­kuul­ma­tuid lugusid jutus­ta­ma! Ja sel­le­pä­rast ongi nii häs­ti mee­les see hetk, kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga. Näi­tus on kok­ku pan­dud Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te lap­se­põl­ve lem­mik­raa­ma­tu­te põhjal.[:]
 • Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pühen­da­tud näitus
  Tapa Muusika- ja Kunstikooli 65. aastapäevale pühendatud näitus

  1. april­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pühen­da­tud näi­tus.

  Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (juhen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de päralt (juhen­da­jad Liina Kald ja Renee Aua).
  On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se astu­da, sest näi­tu­se tööd paku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid on teh­tud lus­ti ja rõõ­mu­ga ning sage­li on fan­taa­sial las­tud vabalt len­na­ta. Avas­ta­mist jagub kuhjaga.

 • [:et]Külas on kir­ja­nik Pame­la Maran[:]
  Külla tuleb kirjanik Pamela Maran

  [:et]5. april­lil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus — kül­la tuleb kir­ja­nik Pame­la Maran.

  Pame­la Maran on ette­võt­ja, joo­ga­õpe­ta­ja ja kir­ja­nik — ini­me­ne, kes oskab vas­tu võt­ta ning jaga­da ja pole vahet, kas rää­gi­me lugu­dest, tead­mis­test või rahast. Ter­ve rea tore­daid mõt­teid ja lugusid on Pame­la Maran raa­ma­tu­kaan­te vahe­le kogu­nud. Rää­gi­me neist ja pal­ju­dest asja­dest veel.[:]

 • [:et]Kogude pär­lid. Loo­ga raamatud[:]

  [:et]26. märt­sist 29. april­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kogu­de pär­lid. Loo­ga raa­ma­tud”.

  Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022 üks pro­jek­ti­dest kan­nab nime “Kogu­de pär­lid” ja kut­sub üles eks­po­nee­ri­ma raa­ma­tu­ko­gu­de põne­va­maid, väär­tus­li­ke­maid raa­ma­tu­id või ka ese­meid.
  Meie raa­ma­tu­ko­gu “pär­li­teks” on raa­ma­tud, mil­lel on jutus­ta­da ka oma lugu.
  Tul­ge näitusele![:]

 • Jah, Ukrai­na on olemas!

  3.–25. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Jah, Ukrai­na on ole­mas!”.

  Valik raa­ma­tu­id Ukrai­na, tema kul­tuu­ri ja elu-olu koh­ta. Huvi­ta­val kom­bel on ka eest­la­sed Ukrai­na koh­ta päris mitu raa­ma­tut kir­ju­ta­nud, see­ga, jah, Ukrai­na on ole­mas! On ala­ti olnud ja on ka edaspidi!

 • Aas­ta tegi­jad looduses

  01.–30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Aas­ta tegi­jad loo­duses”.

  2022. aas­ta loom on karu, lind mets­kur­vits ehk nepp ja aas­ta puu on hari­lik pih­la­kas. Näi­tu­sel on raa­ma­tud kõi­ki­dest täna­vus­test kangelastest.

Harukogud

 • Vähem on rohkem

  17. jaa­nua­rist 17. märt­si­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti väi­ke­pilti­de näi­tus “Vähem on roh­kem”.

  Harrastuskunstnik Külli Pesti

  Har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti elab Järva val­las, Pee­dul. Ta on töö­ta­nud Albu koo­lis aas­ta­st 1988, esmalt pika­päe­va­rüh­ma kas­va­ta­ja­na, hil­jem pik­ki aas­ta­id loo­dus­ai­ne­te õpe­ta­ja­na. Kui­das jõu­dis näi­tu­se autor aga kuns­ti­ni? Õmb­le­mi­ne, kudu­mi­ne, vilti­mi­ne, tik­ki­mi­ne ja eri­ne­va­te vahen­di­te-teh­ni­ka­te­ga kat­se­ta­mi­ne on ikka Kül­li elu lahu­ta­ma­tuks osaks olnud. Pilti­de tege­mise­ni ole­vat vii­nud aga üli­aeg­la­ne inter­net. Oota­mis­ae­ga sisus­ta­des sün­di­sid esi­me­sed oma­näo­li­sed visan­did ja kui­gi inter­net on prae­gu­seks kii­rem ja koo­li­tööd ei koor­ma, siis huvi õnneks jäi ja süveneb.

  Väikepildid näitusel

  Näi­tu­se­le jõu­dis vaid väga väi­ke osa val­mi­nud töö­dest ja pal­ju roh­kem kui autor õigeks pidas. „Vähem on roh­kem,“ puik­les ta, aga lep­pis viimaks.

 • Nip­lis­pit­si­klu­bi talvenäitus

  6. det­semb­rist 2022. a kuni 15. jaa­nua­ri­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Nip­lis­pit­si­klu­bi tal­ve­näi­tus.

  Niplispitsiklubi talvenäitus, plakat

  Näi­tu­sel on hõr­gud pits­kau­nis­tused, mida võib ripu­ta­da nii kuu­se­le kui aknale.

 • Jäni­jõ­gi

  21. novemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Uudis­ta­da saab vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­nud „Kodu­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jäne­da raamatukogu.

 • Kin­da­ki­ri

  17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kin­da­ki­ri”.

  Näi­tu­se idee tek­kis vaja­du­sest otsi­da kapist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud käpi­kuid, mõni veel vanaema koo­tud­ki. Lisaks raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te poolt kodust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud kudu­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni mee­le­olu­kas kin­d­aluu­le­tus ka.

 • Loo­dus, minu kodu

  9. novemb­ril 2022. a kell 18.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus sünd­mus “Loo­dus, minu kodu”.

  Kok­ku­saa­mi­ne õpe­ta­ja, koo­li­ta­ja ja jutu­vest­ja Ena Met­sa­ga. Ena lood rää­givad ini­m­ese suh­test loo­du­se­ga, iga­ühel on see ju eri­nev, ome­ti ei saa me loo­duse­ta ela­da, ei saa ela­da temast väl­jas­pool. Nal­ja­kad, hir­mu­ta­vad, intiim­sed ja oota­ma­tud koh­tu­mised puu­de ja tai­me­de, vih­ma ja päi­ke­se­ga täi­da­vad seda jutu­õh­tut ja anna­vad mõt­te­ai­net meie enda elus.

 • Koh­tu­mi­ne Indrek Koffiga
  Kohtumine Indrek Koffiga Tamsalu kultuurimajas, plakat

  13. oktoob­ril 2022. a kell 11:00 Tam­sa­lu kul­tuu­ri­ma­jas koh­tu­mi­ne Indrek Kof­fi­ga.

  Tam­sa­lu las­te­le tuleb kül­la kir­ja­nik ja tõl­ki­ja Indrek Koff.

 • Jäni­jõ­gi

  10. sep­temb­rist 28. oktoob­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Näi­tu­sel on vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid, huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­vast “Kodu­jõe päe­vast”.

 • Minu eri­li­ne kodujõgi

  Head foto- ja loodushuvilised!

  Kut­su­me teid osa­le­ma foto­kon­kur­sil seo­ses oma kodu­jõe­ga ja samu­ti vana­de foto­de kogu­mises seo­ses Jäni­jõe­ga. Foto­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne kodu­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõbu­sa tege­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lähe­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toimetamas.

  Foto­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jäni­jõe ääres, vaid oota­me just mit­me­ke­sist vali­kut tei­le olu­lis­test voo­lu­vee­ko­gu­dest. Pil­di­ga koos saat­ke ka foto peal­ki­ri, soo­vi kor­ral lühi­ke pil­di saa­mise lugu ja kas soo­vi­te osa­le­da noor­te (kuni 16-aas­ta­s­te, k.a) või üldarvestuses.

  Lisaks otsi­me ka vana­sid foto­sid Jäni­jõe­ga seo­ses. Neid võib saa­ta nii eral­di kui ka foto­kon­kur­si­le. Vana­de foto­de juur­de oleks põnev lisa­da pil­di­ga seo­tud lugu.

  Pil­did foto­kon­kur­si­le ja vanad fotod palu­me saa­ta e‑kirjaga () või tuua ska­nee­ri­miseks Jäne­da raa­ma­tu­kok­ku. Täht­aeg on 12. sep­tem­ber 2022.

  24. sep­temb­ril ole­te ooda­tud tähis­ta­ma kodu­jõe päe­va Jäni­jõe ääres Jäne­da Ves­ki­hoo­nes, kuhu pane­me väl­ja kon­kur­si­le saa­de­tud fotod ning toi­mub väl­ja­sõit, ette­kan­ded ja aru­te­lu. Rah­va lem­mi­k­ud saa­vad autasustatud.

  Samal ajal toi­mu­vad üle­maa­ilm­selt Home River Biob­litzi raa­mes mit­med üri­tu­sed, mil­le ees­märk on samu­ti kodu­jõ­ge­de väär­tus­te tutvustamine.

  Loo­min­gu­li­si fotovoogusid!

 • Hobi­fo­tograaf Urmas Möld­ri fotonäitus
  Hobifotograaf Urmas Möldri fotonäituse plakat

  10. augus­tist 3. oktoob­ri­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus hobi­fo­tograaf Urmas Möld­ri foto­näi­tus.

  Urmas Möl­der on hari­du­selt arst ning tema hobiks on loo­ma­de, lin­du­de, lil­le­de ja eri­ne­va­te pai­ka­de jäädvustamine.

 • [:et]Näitus rah­va­riie­test[:]
  [:et]Jäneda raamatukogus näitus rahvariietest27. juu­nist 31. augus­ti­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus rah­va­riie­test. MTÜ Loo­me­töö rah­va­riie­te val­mis­ta­mise kur­su­se lõpu­tööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioo­ni­li­se­le suve­näi­tu­se­le Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu puh­ku­se ajal ja näda­la­va­he­tus­tel on või­ma­lus näi­tust külas­ta­da helis­ta­des ette Luu­le Nurgale.[:]
 • [:et]Lehmade var­ja­tud elu[:]
  [:et]17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Leh­ma­de var­ja­tud elu”. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon päri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on kogu­ne­nud eri­ne­va disai­ni­ga põne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter läheb põhja![:]
 • Mar­ko Mõru rei­si­fo­tod Malai­sias­se ja Indoneesiasse
  Marko Mõru reisifotode näituse plakat

  7. maist 30. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Mar­ko Mõru foto­näi­tus.

  Ida-Viru­maa fotograa­fi Mar­ko Mõru rei­si­fo­tod Malai­sias­se ja Indoneesiasse.

 • [:et]Saksi raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõige …[:]

  [:et]1. märt­sist 13. mai­ni 2022. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Sak­si raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …”.

  Näi­tus tut­vus­tab eri osa­kon­da­de kõi­ge vanemaid, suu­re­maid, väik­se­maid jt raa­ma­tu­id Sak­si raamatukogus.[:]

 • [:et]Külla tuleb Ree­li Reinaus[:]

  11. april­lil kell 10.00 Jäne­da los­si saa­lis ja 11.15 Leht­se koo­li aat­riu­mis koh­tu­mi­ne las­te- ja noor­te­kir­ja­nik Ree­li Rei­nau­siga.

 • Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lugu­de­ga raamatud

  28. märt­sist 22. april­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lugu­de­ga raa­ma­tud”.

  Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta puhul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. april­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu kogu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu jutus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga vää­ri­kas vana raa­mat. Tule ja vaa­ta ning kuu­la iga raa­ma­tu oma lugu.

 • [:et]Kogude pär­lid: Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõige …[:]

  [:et]25. märt­sist 14. april­li­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kogu­de pär­lid: Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …”.

  Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta üks suu­ri ühiseid näi­tusi on kogu­de “pär­li­te” eks­po­nee­ri­mi­ne. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus on nen­deks eri­li­se saa­mis­loo­ga tava­li­sed raa­ma­tud ning tava­li­se saa­mis­loo­ga eri­li­sed, vanad, harul­da­sed, pühen­dus­te­ga ja temp­li­te­ga raamatud.[:]

 • Ole­me sinu­ga, Ukraina!

  3.–25. märt­si­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Ole­me sinu­ga, Ukrai­na!”.

  Toe­ta­me ukrain­lasi ja kosu­ta­me meelt luge­des Ukrai­na kir­jan­dust ja Ukrai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Lisa­tud on info­ma­ter­jal Ukrai­na toe­ta­mise võimalustest.

 • Aas­ta loom on pruunkaru

  10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Aas­ta loom on pruun­ka­ru”.

  Pruun­ka­ru vali­ti 2022. aas­ta loo­maks MTÜ Aas­ta Loom eest­ve­da­misel. Karu­aas­tal proo­vi­tak­se anda üle­vaa­det sel­lest, mil­list elu Ees­ti karud ela­vad, kui pal­ju neid meie metsa­des on ning miks on nen­de arvu­kus kas­va­mas. Näi­tu­sel on väl­jas met­saot­ti tut­vus­ta­vad loo­dus­raa­ma­tud, aga ka jutu­raa­ma­tud väi­ke­s­te­le ja suurtele.

 • [:et]Hetkesähvatusi Por­kuni kan­dist ja mujalt[:]
  [:et]10. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2022. a Jäne­da los­si saa­lis foto­näi­tus “Het­ke­säh­va­tusi Por­kuni kan­dist ja mujalt”. Por­ku­nis elav har­ras­tus­fo­tograaf Ain Aasa on püüd­nud pil­di­le oma­kan­di neli aas­ta­ae­ga kõi­gis vär­vi­des, ilus ja eheduses.[:]
 • [:et]Väjaotsa talu maa­li­näi­tus[:]
  [:et]Väjaotsa talu maalinäitus3. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Väja­ot­sa talu maa­li­näi­tus. Väl­ja­ot­sa talu har­ras­tus­kunst­nik Kers­ti Uude­kül­li vär­vi­ki­re­vad maa­lid. Vali­kus on nii kau­neid loo­dus­vaa­teid kui ka mee­le­pä­ra­seid pil­te abst­rakt­se kuns­ti austajatele.[:]