8. veebruarist 30. märt­si­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas Anne Pik­ko­vi isi­ku­näi­tus “Pil­di­ri­da”. Möö­du­nud aas­tal või­tis Edgar Val­te­ri nime­li­se illust­rat­sioo­ni­pree­mia oma män­gu­li­se ja ülla­tusi pak­ku­va loo­min­gu eest las­te­raa­ma­tu­il­lust­raa­tor, graa­fi­li­ne disai­ner ja raa­ma­tu­ku­jun­da­ja Anne Pik­kov. Anne Pik­kov kasu­tab üht­vii­si vabalt käsit­si ja ka arvu­til teos­ta­ta­vaid teh­ni­ka­id. Tema kir­ka­vär­vi­lis­test ja isi­ku­pä­ras­test pilti­dest koos­ne­vat näi­tust, mis […]

24. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Ruut, kuup ja ori­ga­mi­kunst”. Kui koh­tu­vad paber ja mate­maa­ti­ka, on tule­mu­seks ori­ga­mi­kunst. Ees­ti ori­ga­mi kes­ku­se „Sato­ri“ ränd­näi­tu­sel on ori­ga­mi sil­laks mate­maa­ti­ka ja kuns­ti vahel. Ori­ga­mit võiks jul­gelt nime­ta­da pabe­ri vol­ti­mise tea­du­seks, sest ta suu­dab ühen­da­da mate­maa­ti­li­sed teooriad muu­tes see­juu­res liht­sa pabe­ri­lehe häm­mas­ta­vaks kunstiteoseks

Ruut, kuup ja ori­ga­mi­kunstRead More »

7. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noo­re­t­osa­kon­nas näi­tus “Muu­si­ka meis ja meie ümber”. Tege­mist on Tar­tu las­te­aia „Kan­ni­ke“ akrüül­maa­li­de näi­tu­se­ga. Iga pilt sün­dis ühe las­taia­rüh­ma ühis­töö­na. Ins­pi­rat­sioo­ni saa­di imeilu­sast muu­si­kast – Anto­nio Vival­di „Aas­ta­ajad“.

[:et]Näitus "Ameerikat kujutades"18. juu­list 26. augus­ti­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus (I ja II kor­ru­sel) näi­tus “Amee­ri­kat kuju­ta­des”.

Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Suur­saat­kon­na ränd­näi­tus „Pic­tu­ring Ame­rica“ ehk „Amee­ri­kat kuju­ta­des“ annab hea üle­vaa­te USA aja­loost läbi kuns­ti ja pakub loo­min­gu­li­si vii­se uuri­da sel­le rii­gi ja rah­va aja­lu­gu ning ideaale. 40-pil­di­li­ne kol­lekt­sioon kuju­tab eri ajas­tu­tel val­mi­nud taie­seid, mis jutus­ta­vad Amee­ri­ka lugu. Esin­da­tud on kunst­ni­kud ala­tes esi­mes­test Amee­ri­ka indiaan­las­te käsi­töö­lis­test kuni maa­li­kunst­ni­ke Mary Cas­sat­ti ja Tho­mas Hart Ben­to­ni­ni, fotograa­fi­de Wal­ker Evan­si ja Dorot­hea Lange’ni ning arhi­tek­ti­de Frank Lloyd Wrigh­ti ja Wil­li­am van Alenini.[:]

1. april­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pühen­da­tud näi­tus. Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (juhen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de päralt (juhen­da­jad Liina Kald ja Renee Aua).On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se astu­da, sest näi­tu­se tööd paku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid

Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pühen­da­tud näi­tusRead More »

2. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Sii­di­maa­li maa­gia”. Sii­di­kunst­nik Maria Jüri­mäe on maa­li­mi­se­ga tege­le­nud juba 25 aas­tat. Näi­tu­sel saab näha eht­sast sii­dist sal­le, rät­te, lip­se, maa­le. Maria kut­sub oma sal­le sõnu­mi­ga sal­li­deks, sest ta maa­lib neid laul­des. Sii­di­maa­li tehes on ta spon­taan­ne ja arves­tab sii­di kui kaas­au­toriga — iga

Sii­di­maa­li maa­giaRead More »

6. oktoob­rist 30. det­semb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus „Lapi­vaip 100. Minu Ees­ti täna“. Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se. Raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel on vaa­ta­miseks ja uudis­ta­miseks väl­jas 100 lapi­vai­pa. On põh­just varu­da aega, et oleks mah­ti uuri­da eri­ne­vaid val­mis­ta­mis­vii­se, imet­le­da vär­vi­de kok­ku­sead­mise oskust, idee­de roh­kust ja meist­ri­te näpu­osa­vust. Iga vaip jutus­tab oma loo. Näitusega

Lapi­vaip 100. Minu Ees­ti tänaRead More »

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pidu­li­kult ava­tuks luge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, tore­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki manit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­misel ette­vaat­lik­ku­se­le, sest sõnal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te ning tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus “Hetkeks pea­ta­tud aeg”. Hetkeks pea­ta­tud aegvaa­tab pilti­delt vas­tu,meid rõõ­mu­ga laeb­ning rutul edasi astub. „Oh, oleks mul prae­gu foto­kas!!!“Neid kahet­su­se het­ki on kõi­gil ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pil­di­le. Täna­sel päe­val ei jää aga mida­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea iga­ühel on „kiirabi“ tagataskus –

Hetkeks pea­ta­tud aegRead More »

8. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti vana­sõ­nad”. Tapa raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti vana­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes hobiks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põhi­li­selt akrüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on sile­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”, kasu­ta­tud on kol­laa­ži­ele­men­te. Iga pilt on

Ees­ti vana­sõ­nadRead More »

17.–30. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Üle­maa­ilm­ne mesi­las­te päev”. 20. mai on rah­vus­va­he­li­ne mesi­las­te päev. Sel­le­ga juhi­tak­se tähe­le­pa­nu mesi­las­te olu­li­su­se­le ning tõs­te­tak­se ini­mes­te tead­lik­kust mesi­las­te rol­li koh­ta meie kõi­gi eludes.

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD! Keh­tib sise­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te külas­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des luba­tud. Huvi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu sise­ruumi­des on luba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te puhul, kes on luba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka

[:et]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–11.04.2021[:]Read More »

1. märt­sist 28. april­li­ni 2021. a saab Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näha kunst­nik Made Bal­ba­ti vaba­loo­min­gu­na val­mi­nud sar­ja klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de aine­tel. Vär­vi­kad ja fan­taa­sia­rik­kad tööd köi­da­vad esi­me­sest pil­gust pea­le. Pilti­des on nii mitu kih­ti, et on põh­just pike­malt sil­mit­se­ma jää­da. Tööd on teh­tud lõuen­di­le ja pilti­de val­mi­miseks kasu­tab kunst­nik spet­siaal­set digi­lau­da ja digi­pliiat­sit. Digi­taal­ne teh­ni­ka võlub

Made Bal­ba­ti digig­raa­fi­lis­te illust­rat­sioo­ni­de näi­tusRead More »

Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gul (Koo­li 6, Tapa) on nüüd Cle­ve­ro­ni raa­ma­tu­kapp, kust saab tel­li­tud raa­ma­tu­id kät­te ööpäe­va­ring­selt! Sisu­li­selt on tege­mist paki­au­to­maa­di­ga, kust tel­li­ja tal­le sobi­val ajal, olgu või süda­öö­sel, oma soo­vi­tud raa­ma­tud kät­te saab. Raa­ma­tu­ka­pi kasu­ta­mi­ne on luge­ja­le tasu­ta. KUIDAS TELLIDA RAAMAT RAAMATUKAPPI?Kir­ju­ta­ge raa­ma­tu­ko­gu­le või helis­ta­ge tele­fo­nil 323 2081 (323 2082 las­te­osa­kond) või reser­vee­ri­ge raa­mat läbi luge­ja­por­taa­li RIKSWEB

Ööpäe­va­ring­ne raa­ma­tu­te lae­nu­tus ja tagas­tus!Read More »

7.–29. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Ise­moo­di une­ju­tud”. Iga­õh­tu­ne une­ju­tu luge­mi­ne las­te­le on tore peretra­dit­sioon, mis paneb punk­ti tegusale päe­va­le ja annab algu­se ilu­sate­le une­nä­gu­de­le. Just ette­lu­ge­mi­sest saab algu­se lap­se side raa­ma­tu­ga, tema luge­mis­hu­vi ning tee iselugemiseni.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.