Erivajadusega lugejale

Liikumispuudega lugejale

Ligipääs hoonetele

Tapal (1. kor­rus ja AIP), Tam­sa­lus, Assa­mal­las ja Leht­ses või­mal­dab sis­se­pää­su kald­tee.
Jäne­da, Sak­si ning Vajan­gu hoo­ne­te­le ligi­pääs on kah­juks raskendatud.

Tapa raa­ma­tu­ko­gu 2. kor­ru­se­le saab ainult trep­pi kasu­ta­des.
Küll aga saab iga­üks raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja vahen­dus­el tel­li­da 2. kor­ru­selt huvi­pak­ku­vaid teavikuid.

Spet­siaal­se varus­tu­se­ga WC puudub.

Eral­di tähis­ta­tud par­ki­mis­koh­ta eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le ei ole, aga kõi­ki­de maja­de juu­res on või­ma­lik lei­da par­ki­mis­koht võrd­le­mi­si sis­se­pää­su lähedale.

Kodu­tee­nin­duse koh­ta leiab info siit.

Nägemispuudega lugejale

Raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jalt saab luge­mis­saa­lis kasu­ta­miseks küsi­da luu­pi.
Raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas väi­ke valik audioraamatuid.

Eesti Pimedate Raamatukogu

Eesti Pimedate raamatukogu

Punkt­kir­jas raa­ma­tu­id Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des koha­peal ei ole, nen­de saa­miseks tuleb regist­reeru­da luge­jaks Ees­ti Pime­da­te raa­ma­tu­ko­gus. Sealt leiab ka suu­re­ma vali­ku heli­raa­ma­tu­id. Ees­ti Pime­da­te Raa­ma­tu­ko­gu vee­bi­raa­ma­tu­ko­gu või­mal­dab alla laa­di­da ja voo­ge­das­tuse­na kuu­la­ta heli­raa­ma­tu­id, ‑aja­leh­ti ja ‑aja­kir­ju.

Pime­da­te raa­ma­tu­ko­gust saab lae­nu­ta­da ka pos­ti teel.
Aad­ress: Suur-Sõja­mäe 44b, Tal­linn
Tele­fon: osa­kon­na­ju­ha­ta­ja – 621 4246, 5309 6603
lae­nu­tus – 674 8212

E‑post: üldin­fo –
lae­nu­tus –
Ava­tud: E–N 10–16