Lehtse raamatukogu (Lehtse keskusehoones)

Lehtse raamatukogu ajalugu

Kauaaegne Lehtse raamatukogu hoone
Kaua­aeg­ne Leht­se raa­ma­tu­ko­gu hoone

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu sün­ni­aas­taks loe­tak­se aas­tat 1915 ning kuni aas­ta­ni 1939 kan­dis ta nime Leht­se Raa­ma­tu­ko­gu Selts. Sak­sa oku­pat­sioo­ni ajal asus raa­ma­tu­ko­gu Leht­se Ühis­põl­lu­ma­jan­dus­pan­ga hoo­nes (Leht­se kodu­loo­muu­seu­mi majas).

Ala­tes 1945. aas­ta­st on raa­ma­tu­ko­gu asu­nud endi­ses val­la­ma­jas (Räga­ve­re tee 11) ning kand­nud Leht­se Küla­raa­ma­tu­ko­gu nime.

Alma Vile
Alma Vile

Raa­ma­tu­ko­gul on läbi aega­de olnud mit­meid juha­ta­ja­id, ligi 40 aas­tat tegi seda tööd Alma Vile.

1999. aas­tal sai raa­ma­tu­ko­gu juur­de ruu­me las­te­osa­kon­na tar­beks ning 2004. aas­ta sügi­sel pan­di maja­le uus katus.

Ala­tes 2006. aas­ta algu­sest, mil Leht­se vald ühi­nes Tapa val­la­ga, kuu­lub raa­ma­tu­ko­gu Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su ja kan­nab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu nime­tust. Sel­lest ajast algas raa­ma­tu­ko­gu kaa­sa­jas­ta­mi­ne: raa­ma­tu­fon­di sises­ta­mi­ne arvu­tis­se, uute ruumi­de reno­vee­ri­mi­ne ning teh­ni­li­sed uuendused.

Lehtse raamatukogu uued ruumid - aastast 2007
Leht­se raa­ma­tu­ko­gu uued ruu­mid — aas­ta­st 2007

17. mail 2007.a pea­le koli­mist ava­ti raa­ma­tu­ko­gu uues kohas Räga­ve­re tee 19. Prae­gu tegut­seb raa­ma­tu­ko­gu 181 m2 pin­nal, mis on jaga­tud ava­tud riiu­li­te­ga las­te­ala, luge­mis­saa­li ja lae­nu­tus­piir­kon­na vahel. Eral­di puh­ke­ruum ja 2 hoid­lat: aja­leh­te­de-aja­kir­ja­de ning raa­ma­tu­te jaoks. Ka tal­le­tab raa­ma­tu­ko­gu kir­ja­nik Rai­mond Kaug­ve­ri era­fon­di, mil­le kin­kis aas­ta­id tagasi raa­ma­tu­ko­gu­le kir­ja­ni­ku tütar Katrin Kaug­ver, kes igal suvel elab isa poolt oste­tud suve­ko­dus Leht­ses ja on Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kaua­aeg­ne lugeja.

Elekt­roo­ni­li­ne lae­nu­tus algas 2008. aas­ta­st. Roh­kem kui 200 luge­ja käsu­tuses on raa­ma­tu­fond üle 12 000 raa­ma­tu­ga, aja­kir­jan­du­se­ga ning tasu­ta inter­ne­ti­punkt. Luge­mist saab tel­li­da teis­test val­la raa­ma­tu­ko­gu­dest või soo­vi kor­ral kaugemaltki.