Külastaja ABC

Lugejapilet ja isikutunnistus (ID-kaart)

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu kogu­de kasu­ta­miseks on vaja­lik luge­ja­pi­let või ID-kaart.

Raa­ma­tu­ko­gu luge­jaks vor­mis­ta­tak­se ID-kaar­di vm pil­di­ga isi­kut­tõen­da­va doku­men­di alu­sel. Las­tel on vaja­lik lap­se­va­nema kir­ja­lik nõusolek.

Esma­ne pilet on luge­ja­le tasu­ta. Kao­ta­tud või riku­tud pile­ti asen­da­mi­ne mak­sab 0,60 €.

Luge­ja­pi­le­ti­na on keh­tiv ka ID-kaart.

Iga kalend­ri­aas­ta algu­ses kont­rol­li­tak­se luge­ja isi­ku­and­meid ning uuen­da­tak­se laenutusõigust.

Luge­ja­pi­let või ID-kaart võt­ke ala­ti raa­ma­tu­kok­ku kaa­sa. Ärge and­ke oma luge­ja­pi­le­tit teis­te­le isi­ku­te­le kasu­ta­miseks. Luge­ja­pi­le­ti kao­ta­mi­sest ja leid­mi­sest tea­ta­ge palun raa­ma­tu­kok­ku tele­fo­nil 323 2081.

Kojulaenutus

Raa­ma­tu­te, aja­kir­ja­de jm tea­vi­ku­te lae­nu­täht­aeg on:

Tapa raa­ma­tu­ko­gus 14 päeva,
Assa­mal­la, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Tam­sa­lu ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu­des 21 päeva.

Suu­re nõud­lu­se­ga (koolilu­ge­mise, õppe­kir­jan­duse jm) tea­vi­ku­te­le võib raa­ma­tu­ko­gu anda lühe­ma laenutähtaja.

Koduteenindus

Tapa val­la ela­ni­kud, kel­le jaoks raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­mi­ne on aju­ti­selt või ala­li­selt ter­vis­li­kel põh­jus­tel ras­ken­da­tud, võivad lii­tu­da kodu­tee­nin­du­se­ga. Raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja lepib luge­ja­ga kok­ku sobi­va aja ning kor­ral­dab tel­li­tud kir­jan­duse koju toomise.

Tea­vi­kuid on või­ma­lik ise­seis­valt otsi­da e‑kataloogist RIKSWEB ja küsi­da raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jalt e‑posti või tele­fo­ni teel.

Kon­tak­tid kodu­tee­nin­du­se­ga liitumiseks:

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu

323 2081 (tee­nin­dus­osa­kond)
323 2082 (las­te- ja noorteosakond)

Tam­sa­lu Raamatukogu

323 0365,

Assa­mal­la Raamatukogu

323 5187,

Jäne­da Raamatukogu

389 8330,

Leht­se Raamatukogu

383 3388,

Sak­si Raamatukogu

323 9315,

Vajan­gu Raamatukogu

325 5571,

Tasulised teenused

Koo­pia­te val­mis­ta­mi­ne, prin­ti­mi­ne, ska­nee­ri­mi­ne, raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­li­ne lae­nu­tus (RVL) ja arvu­ti kasu­ta­mi­ne roh­kem kui kaks tun­di päe­vas on tasu­li­ne vt tasu­li­sed tee­nu­sed (hin­na­ki­ri).

Salasõna

Sala­sõ­na­ga saab kasu­ta­da luge­ja­kon­tot e‑kataloogis RIKSWEB (piken­da­mi­ne, reser­vee­ri­mi­ne, lae­nu­tus­aja­loo vaa­ta­mi­ne). Sala­sõ­na küsi raamatukoguhoidjalt.

Reserveerimine ehk laenutusjärjekorda lisamine

Tea­vi­kuid, saab reser­vee­ri­da ehk lae­nu­tus­jär­je­kor­da lisada:

NB! Tele­fo­ni teel tea­vi­ku raa­ma­tu­ko­gus­se saa­bu­mi­sest tea­ta­mise kulud tasub luge­ja. Tea­vi­ta­mi­ne tele­fo­ni teel mak­sab 0,30 €. E‑posti teel tea­vi­ta­mi­ne on tasuta.

Tea­vi­ku­le tuleb jär­gi tul­la 3 päe­va jooksul.

Ärge unus­ta­ge tea­ta­mast kui te jär­je­kor­ras ole­vat tea­vi­kut enam lae­nu­ta­da ei soovi.

Aegumishoiatus ja meeldetuletus

Raa­ma­tu­te õige­aeg­se tagas­ta­mise eest vas­tu­tab luge­ja. Lae­nu­täht­aja­ga lae­nu­tus­tšekk antak­se luge­ja­le koos lae­nu­ta­tud tea­vi­ku­te­ga. Raa­ma­tu­ko­gu tule­tab lae­nu­täht­a­ja saa­bu­mist meel­de, saa­tes mei­li luge­ja poolt mää­ra­tud e‑posti aadressile.

Tagastamistähtaja pikendamine

Tea­vi­ku­te lae­nu­tus­täht­ae­ga saab piken­da­da kui nei­le ei ole tek­ki­nud järjekorda:

Viivis

Lae­nu­täht­a­ja üle­ta­mise eest arves­ta­tak­se vii­vist 0,05 € päe­vas iga lae­nu­täht­a­ja üle­ta­nud raa­ma­tu pealt.

Kadunud või rikutud raamat

Kui raa­ma­tu­ko­gust lae­na­tud tea­vik (raa­mat, aja­ki­ri, CD-plaat jm) on kadu­nud või riku­tud, saab selle

  1. asen­da­da sama tea­vi­ku uue eksemplariga,
  2. tasu­da tea­vi­ku hin­na (eri­ti vaja­li­ke tea­vi­ku­te puhul kuni 10-kordselt),
  3. asen­da­da mõne tei­se sama­väär­se raa­ma­tu­ko­gu­le vaja­li­ku teavikuga.

Palu­me raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­ga kok­ku lep­pi­da, mis sobib asendamiseks.

Asen­dus­raa­ma­tu võib vali­da ka all­järg­ne­vast nimekirjast:

  • Jüri Frei­mann „Pruu­na-Kõr­ve“, 1999
  • „Põh­ja-Ees­ti südam­aa­del“, 1997
  • Jero­me David Salin­ger „Kuris­tik rukkis“
  • Annie M.G. Sch­midt „Mii­su“

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­li­se lae­nu­tuse (RVL) kau­du on või­ma­lik tel­li­da meie raa­ma­tu­ko­gus puu­du­vat kir­jan­dust Ees­ti teis­test raamatukogudest.

  • Tei­sest raa­ma­tu­ko­gust tel­li­tud tea­vi­ku­te kasu­ta­mise täht­a­ja (tava­li­selt 2–4 näda­lat) ja tin­gi­mu­sed mää­rab saatja-raamatukogu.
  • Saa­de­ti­se tagas­ta­mise pos­ti­ku­lud tasub luge­ja vas­ta­valt Ees­ti Pos­ti hinnakirjadele.
  • Juhul, kui RVL‑i teel tel­li­tud tea­vi­kust saa­de­tak­se koo­piad, tasub luge­ja koo­pia­te hin­na vas­ta­valt RVL-raa­ma­tu­ko­gu poolt esi­ta­tud hinnakirjale.