Tapa Vallaraamatukogu põhimäärus

Keh­tib ala­tes  01.06.2023

Mää­rus keh­tes­ta­tak­se koha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­duse sea­du­se § 35 lg 2 ja rah­va­raa­ma­tu­ko­gu sea­du­se § 6 lg 1 ning Tapa Val­la­vo­li­ko­gu 28.03.2018 mää­ru­se nr 12 „Tapa val­la põhi­mää­rus“ § 67 lg 5 alusel.

1. pea­tükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Põhi­mää­ru­se reguleerimisala
Käes­olev põhi­mää­rus sätes­tab Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (edas­pi­di raa­ma­tu­ko­gu) ees­mär­gid ja üles­an­ded, juh­ti­mise kor­ral­duse ja struk­tuu­ri, vara val­da­mise ja kasu­ta­mise kor­ra, finant­see­ri­mise alu­sed, aru­and­lu­se ja kont­rol­li ning ümber­kor­ral­da­mise ja tege­vu­se lõpe­ta­mise korra.

§ 2. Nime­tus ja asukoht
(1) Raa­ma­tu­ko­gu nime­tus on Tapa Vallaraamatukogu.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu asu­koht on Tapa vald (edas­pi­di vald).
(3) Raa­ma­tu­ko­gu aad­ress on Koo­li 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lää­ne-Viru maakond.

§ 3. Raa­ma­tu­ko­gu struktuur
(1) Raa­ma­tu­ko­gu koos­neb val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu üles­an­deid täit­vast Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gust ja haruraamatukogudest.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lu­vad struktuuriüksustena:
1) Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Koo­li 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lää­ne-Viru maakond;
2) Assa­mal­la Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Muna­ki­vi 2, Assa­mal­la küla, Tapa vald, 46006 Lää­ne-Viru maakond;
3) Jäne­da Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Jäne­da loss, Jäne­da küla, Tapa vald, 73602 Lää­ne-Viru maakond;
4) Leht­se Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Räga­ve­re tee 19, Leht­se ale­vik, Tapa vald, 73601 Lää­ne-Viru maakond;
5) Tam­sa­lu Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Sõp­ru­se 3, Tam­sa­lu linn, Tapa vald, 46106 Lää­ne-Viru maakond;
6) Vajan­gu Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Koo­li 7, Vajan­gu küla, Tapa vald, 46002 Lää­ne-Viru maakond.
(3) Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus on 3 osakonda:
1) las­te- ja noorteosakond;
2) teenindusosakond;
3) inter­ne­ti- ja infopunkt.

§ 4. Raa­ma­tu­ko­gu õigus­lik seisund
(1) Raa­ma­tu­ko­gu on Tapa Val­la­va­lit­su­se (edas­pi­di val­la­va­lit­sus) hal­la­tav asutus.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu on üld­ka­su­ta­tav rah­va­raa­ma­tu­ko­gu ning tema teenindus¬piirkonnaks on val­la territoorium.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu juhin­dub oma tege­vu­ses Ees­ti Vaba­rii­gi sea­dus­test, Tapa Val­la­vo­li­ko­gu (edas­pi­di val­la­vo­li­ko­gu) ja Tapa Val­la­va­lit­su­se (edas­pi­di val­la­va­lit­sus) õigusak­ti­dest, UNESCO rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de mani­fes­tist ning käes­ole­vast põhimäärusest.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu põhi­mää­ru­se kin­ni­tab ja muu­dab vallavolikogu.
(5) Raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­dus ning luge­ja­te õigu­sed ja kohus­tused keh­tes­ta­tak­se val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise eeskirjas.
(6) Asu­tuse tea­be hal­da­mise juhi­sed keh­tes­tab asu­tuse juht läh­tu­des Vaba­rii­gi Valit­su­se mää­ru­se­ga keh­tes­ta­tud tee­nus­te kor­ral­da­mise ja tea­be­hal­duse alus­tes sätes­ta­tud põhimõtetest.
(7) Raa­ma­tu­ko­gu tege­vust juhendab ja koor­di­nee­rib val­la­va­lit­su­se aren­gu- ja finantsosakond.

§ 5. Raa­ma­tu­ko­gu teeninduspiirkond
Raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­piir­kon­naks on Tapa val­la haldusterritoorium.

§ 6. Eel­ar­ve, pit­sat ja sümboolika
(1) Raa­ma­tu­ko­gul on Tapa val­la eel­ar­ves ala­eel­ar­ve­na oma ise­sei­sev eelarve.
(2) Raa­ma­tu­ko­gul on asu­tuse nime­tu­se­ga pit­sat, mil­lel võib kasu­ta­da Tapa val­la vapi kuju­tist või asu­tuse sümboolikat.
(3) Raa­ma­tu­ko­gul ja haru­raa­ma­tu­ko­gu­del on oma nime­tu­se­ga pit­sat tea­vi­ku­te märgistamiseks.
(4) Raa­ma­tu­ko­gul võib kasu­tusel olla oma sümboolika.
(5) Raa­ma­tu­ko­gu süm­boo­li­ka kujun­duse ja kasu­ta­mise kor­ra keh­tes­tab asu­tuse juht käsk­kir­ja­ga, koos­kõ­las­ta­des süm­boo­li­ka enne keh­tes­ta­mist vallavalitsusega.

2. pea­tükk
RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA TEENUSED

§ 7. Raa­ma­tu­ko­gu tege­vu­se eesmärk
Raa­ma­tu­ko­gu tege­vu­se ees­märk on taga­da ela­ni­ke­le juur­de­pääs ava­li­ku­le infor­mat­sioo­ni­le sel­le eri­ne­va­tes vormi­des, toe­ta­da elu­kest­vat õppi­mist ja ene­se­täien­da­mist ning kujun­da­da las­tes luge­mis­har­ju­must ja seda arendada.

§ 8. Raa­ma­tu­ko­gu ülesanded
(1) Raa­ma­tu­ko­gu põhi­üles­an­ne on kogu­da, säi­li­ta­da ja luge­ja­le kät­te­saa­da­vaks teha tema­le vaja­li­kud trü­ki­sed, auvi­sed ja tei­sed tea­vi­kud (edas­pi­di tea­vi­kud) ning ava­li­kud andmebaasid.
(2) Põhi­üles­an­de täit­miseks raamatukogu:
1) komp­lek­tee­rib kogud, pee­gel­dab oma kogu­de koos­ti­se elekt­ron­ka­ta­loo­gis, peab kogu­de arves­tust ja kind­lus­tab kogu­de säilimise;
2) osu­tab luge­ja­le tasu­ta rah­va­raa­ma­tu­ko­gu põhi­tee­nu­seid (tea­vi­ku­te koha­peal kasu­ta­mi­ne ja koju­lae­nu­tus ning ava­li­ku­le tea­be­le üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kau­du juur­de­pää­su võimaldamine);
3) kor­ral­dab koduteenindust;
4) osu­tab tasu­li­si eri­tee­nu­seid (kopee­ri­mi­ne, väl­ja­trü­kid, ska­nee­ri­mi­ne, kile­ta­mi­ne, and­me­baasi­de kasu­ta­mi­ne jms);
5) kor­ral­dab kogu­des puu­du­va­te tea­vi­ku­te ja koo­pia­te tel­li­mist teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­li­se lae­nu­tuse kaudu;
6) osu­tab teat­me- ja infoteenuseid;
7) abis­tab ja kon­sul­tee­rib luge­ja­id vee­bi­põ­hi­se ava­li­ku tea­be ja and­me­baasi­de kasu­ta­misel; rii­gi- ja koha­li­ku oma­va­lit­su­se asu­tus­te vee­bi­leh­te­de­le juur­de­pää­su saamisel;
8) kor­ral­dab raa­ma­tu- ja kuns­ti­näi­tusi, kir­jan­dusü­ri­tusi, koh­tu­mi­si, raa­ma­tu­va­ra­de tut­vus­tusi nii täis­kas­va­nui­le kui las­te­le ning muid kul­tuu­ri­loo­li­si üri­tusi, kor­ral­dab kasutajakoolitusi;
9) peab raa­ma­tu­ko­gu­töö arves­tust, annab oma tege­vu­sest aru val­la­va­lit­su­se­le ning esi­tab ette­näh­tud sta­tis­tili­si aruandeid;
10) säi­li­tab arhii­vis raa­ma­tu­ko­gu tege­vu­se käi­gus loo­dud dokumente;
11) osa­leb val­la aren­gu­ka­va väl­ja­töö­ta­mises ja kul­tuu­ri­elu koordineerimises;
12) teeb koos­tööd teis­te raa­ma­tu­ko­gu­de­ga ning val­la asutustega.

3. pea­tükk
RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 9. Raa­ma­tu­ko­gu juhtimine
(1) Raa­ma­tu­ko­gu tege­vust juhib ja kor­ral­dab raa­ma­tu­ko­gu direk­tor (edas­pi­di direktor).
(2) Direk­to­ri vaba ame­ti­ko­ha täit­miseks kor­ral­da­tak­se ava­lik kon­kurss. Kon­kur­si kuu­lu­tab väl­ja ja kon­kur­si kor­ra keh­tes­tab vallavalitsus.
(3) Direk­to­ri kin­ni­tab ame­tis­se ja vabas­tab ame­tist Tapa val­la­va­nema ette­pa­ne­kul vallavalitsus.
(4) Direk­toriga sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pin­gu val­la­va­nem või tema poolt sel­leks voli­ta­tud isik.
(5) Direk­tor vas­tu­tab raa­ma­tu­ko­gu üld­sei­sun­di ja aren­gu ning raha õigus­pä­ra­se ja ots­tar­be­ka kasu­ta­mise eest, samu­ti raa­ma­tu­ko­gu­le tema tege­vu­seks kasu­ta­da antud ning raa­ma­tu­ko­gu üles­an­ne­te täit­miseks raa­ma­tu­ko­gu val­duses­se antud vara hea­pe­re­me­he­li­ku kasu­ta­mise, säi­li­mise ning kor­ras­hoiu eest.
(6) Direk­tor tagab raa­ma­tu­ko­gu tule­mus­li­ku ja häi­re­te­ta töö ning teeb koos­tööd val­la­va­lit­su­se ja val­la­va­lit­su­se hal­la­ta­va­te asutustega.
(7) Direktor:
1) esindab Tapa val­da ja asu­tust töö­and­ja õigus­tes ning ava­lik-õigus­li­ke ja tsi­viil­õi­gus­li­ke tehin­gu­te ja toi­min­gu­te tegemisel;
2) juhib asu­tuse majan­dus- ja finants­te­ge­vust läh­tu­des õigusak­ti­dest ning esi­tab val­la­va­lit­su­se­le asu­tuse eel­ar­ve eel­nõu ja vas­tu­tab eel­ar­ve täit­mise eest;
3) teos­tab oma päde­vu­se pii­res tehin­gu­id ja toi­min­gu­id asu­tuse põhi­mää­ru­se, töö­le­pin­gu ning õigusak­ti­de­ga sätes­ta­tud üles­an­ne­te täitmiseks;
4) sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pin­gud raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te­ga ning mää­rab kind­laks töö­ta­ja­te töö­üles­an­ded, õigu­sed, kohus­tused ja vas­tu­tuse ning kin­ni­tab vaja­du­sel ametijuhendid;
5) kin­ni­tab raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te ame­ti­pal­gad ja mää­rab töö­ta­ja­te­le pal­ga­fon­di pii­res lisatasud;
6) kin­ni­tab asu­tuse töö­kor­ral­duse reeg­lid ning tagab töö­ter­vis­hoiu ja töö­ohu­tuse nõue­te täitmise;
7) kor­ral­dab asu­tuse tea­be­hal­dust vas­ta­valt õigusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud nõuetele;
8) annab asu­tuse sise­mise töö kor­ral­da­miseks käskkirju;
9) tagab asu­tuse tege­vu­se ja üldi­se aren­gu, sh töö­tin­gi­mus­te aja­ko­has­ta­mise ja töö­ta­ja­te kva­li­fi­kat­sioo­ni tõstmise;
10) esi­tab val­la­va­lit­su­se­le ette­pa­ne­kuid töö­ta­ja­te koos­sei­su ja töö­ta­su­mää­ra­de kin­ni­ta­miseks ning asu­tuse töö pare­maks korraldamiseks;
11) on aru­an­de­ko­hus­tus­lik val­la­va­lit­su­se ees;
12) täi­dab muid õigusak­ti­dest ja käes­ole­vast põhi­mää­ru­sest tule­ne­vaid ülesandeid.

§ 10. Direk­to­ri asendamine
(1) Direk­to­ril ei ole õigust täi­ta asu­tuse juhi üles­an­deid oma puh­ku­se ja töö­või­me­tu­se ajal.
(2) Direk­to­ri ära­ole­kul (puh­ku­se, töö­või­me­tu­se, lähe­tu­ses vii­bi­mise ajal jms) asendab direk­to­rit asu­tuse töö­ta­ja, kel­lel on kohus­tus asen­da­da direk­to­rit vas­ta­valt töö­le­pin­gu­le või kelle­le direk­tor töö­ta­ja­ga kok­ku­lep­pel annab aju­ti­selt lisa­üles­an­ded direk­to­ri üles­an­ne­te täitmiseks.
(3) Direk­tor peab mää­ra­ma ühe asu­tuse töö­ta­ja, kes töö­üles­an­ne­test tule­ne­valt asendab direk­to­rit olu­kor­ras, mil direk­to­ri töö­su­he ette­tea­ta­mist mit­te­või­mal­da­val põh­ju­sel lõpeb või mil direk­tor ei ole või­me­li­ne kor­ral­da­ma direk­to­ri asen­da­mist või tal ei ole või­ma­lust mää­ra­ta direk­to­ri asen­da­jat. Käes­ole­vas lõi­kes sätes­ta­tud juhul direk­to­rit asen­da­ma õigus­ta­tud isik täi­dab direk­to­ri üles­an­deid direk­to­ri kõi­gi õigus­te ja kohustustega.
(4) Direk­tor peab asu­tuse töö­kor­ral­duse taga­ma nii, et asu­tuse juhi üles­an­ded oleks täi­de­tud ka sel ajal, kui direk­tor ja tema asen­da­ja on samal ajal ära.

§ 11. Raa­ma­tu­ko­gu töötajad
(1) Raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­teks on direk­tor, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad ja tei­sed töötajad.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te koos­sei­su kin­ni­tab val­la­va­lit­sus direk­to­ri ettepanekul.
(3) Asu­tuse töö­ta­ja­te õigu­sed ja kohus­tused mää­ra­tak­se kind­laks töö­le­pin­gu­tes, ame­ti­ju­hen­di­tes, töö­kor­ral­duse reeg­li­tes, töö­ter­vis­hoiu- ja töö­ohu­tus­alas­tes juhen­di­tes ja muu­des asu­tuse töö­kor­ral­dust regu­lee­ri­va­tes õigusaktides.

4. pea­tükk
RAAMATUKOGU NÕUKOGU

§ 12. Raa­ma­tu­ko­gu nõukogu
(1) Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu on nõu­an­dev kogu, mis on moo­dus­ta­tud direk­to­ri nõus­ta­miseks raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­da­misel ja raa­ma­tu­ko­gu tege­vust regu­lee­ri­va­te küsi­mus­te lahen­da­misel ning voli­ko­gu­le ja val­la­va­lit­su­se­le ette­pa­ne­ku­te tege­miseks raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­da­mise koh­ta (edas­pi­di nõukogu).
(2) Nõu­ko­gul on vähe­malt 3 lii­get. Raa­ma­tu­ko­gu direk­tor ei kuu­lu nõu­ko­gu koos­sei­su, kuid võtab sõna­õi­gu­se­ga osa nõu­ko­gu koosolekutest.
(3) Nõu­ko­gu liik­med mää­rab val­la­va­lit­sus nel­jaks aas­ta­ks. Nõu­ko­gu valib oma liik­me­te hul­gast esi­mehe, aseesi­mehe ja sekretäri.
(4) Val­la­va­lit­su­sel on õigus nõu­ko­gu või sel­le lii­ge tagasi kut­su­da, kui ta ei täi­da tal­le pan­dud ülesandeid.

§ 13. Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu pädevus
Raa­ma­tu­ko­gu nõukogu:
1) annab sei­su­ko­ha raa­ma­tu­ko­gu eel­ar­ve eel­nõu koh­ta enne sel­le esi­ta­mist vallavalitsusele;
2) koos­kõ­las­tab raa­ma­tu­ko­gu direk­to­ri ette­pa­ne­kul enne val­la­va­lit­su­se­le kin­ni­ta­miseks esi­ta­mist raa­ma­tu­ko­gu poolt osu­ta­ta­va­te tasu­lis­te tee­nus­te hinnad;
3) vaa­tab läbi raa­ma­tu­ko­gu töö­plaa­ni ja tege­vu­se aruande;
4) aitab kaa­sa raa­ma­tu­ko­gu tege­vu­se finant­see­ri­miseks täien­da­va­te vahen­di­te leid­mise­le ja taotlemisele;
5) teeb ette­pa­ne­kuid raa­ma­tu­ko­gu aren­gu koh­ta ja aitab kaa­sa sel­le täitmisele;
6) teeb ette­pa­ne­kuid raa­ma­tu­ko­gu töö pare­maks korraldamiseks;
7) osa­leb siht­prog­rammi­de ja ‑pro­jek­ti­de väljatöötamisel;
8) aru­tab val­la­vo­li­ko­gu, val­la­va­lit­su­se või raa­ma­tu­ko­gu direk­to­ri ette­pa­ne­kul muid olu­li­si raa­ma­tu­ko­gu tege­vust puu­du­ta­vaid küsimusi.

§ 14. Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu töökorraldus
(1) Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu töö­vor­miks on koos­olek, mis toi­mub vas­ta­valt vaja­du­se­le, kuid mit­te har­vem kui kolm kor­da aastas.
(2) Nõu­ko­gu koos­ole­ku kut­sub kok­ku ja seda juha­tab esi­mees või tema ära­ole­kul aseesi­mees. Nõu­ko­gu koos­ole­ku toi­mu­mi­sest tuleb nõu­ko­gu liik­me­te­le tea­ta­da vähe­malt viis päe­va ette.
(3) Nõu­ko­gu koos­ole­kul aru­ta­mise­le tule­va­te küsi­mus­te ette­val­mis­ta­mist ning asja­ko­has­te mater­ja­li­de eel­ne­vat tut­vus­ta­mist nõu­ko­gu liik­me­te­le kor­ral­dab nõu­ko­gu esimees.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu on otsus­tus­või­me­li­ne, kui koos­ole­kust võta­vad osa vähe­malt poo­led liik­med, seal­hul­gas esi­mees või aseesimees.
(5) Nõu­ko­gu otsu­sed tehak­se liht­hääl­teena­mu­se­ga. Hääl­te võrd­sel jao­tu­misel on otsus­tav koos­ole­ku juha­ta­ja hääl. Eri­ar­va­mu­se­le jää­nud nõu­ko­gu liik­me soo­vil tema arva­mus protokollitakse.
(6) Nõu­ko­gu koos­ole­kud pro­to­kol­li­tak­se. Nõu­ko­gu koos­ole­ku pro­to­kol­lib sek­re­tär, tema puu­du­misel nõu­ko­gu poolt liik­me­te hul­gast mää­ra­tud isik.
(7) Nõu­ko­gu koos­ole­ku pro­to­koll vor­mis­ta­tak­se viie töö­päe­va jook­sul koos­ole­ku toi­mu­mise päe­vast arva­tes. Pro­to­kol­li kantakse:
1) koos­ole­ku toi­mu­mise aeg ja koht;
2) koos­ole­kul osale­vad ja puu­du­vad nõu­ko­gu liik­med ja kut­su­tud isikud;
3) koos­ole­ku juha­ta­ja ja protokollija;
4) päe­va­kord, otsus­tused ja hää­le­ta­mise tulemused;
5) eri­ar­va­mu­se­le jää­nud nõu­ko­gu liik­me arvamus.
(8) Pro­to­kol­li­le kir­ju­ta­vad alla koos­ole­ku juha­ta­ja ja pro­to­kol­li­ja. Pro­to­kol­le hoitak­se raamatukogus.
(9) Nõu­ko­gu otsu­sed esi­tab val­la­va­lit­su­se­le raa­ma­tu­ko­gu direktor.

§ 15. Nõu­ko­gu töö­kor­ral­dus kii­ret otsus­ta­mist vaja­va­tes küsimustes
(1) Kii­ret otsus­ta­mist vaja­va­tes küsi­mus­tes võib nõu­ko­gu otsu­se vas­tu võt­ta ka side- või info­teh­no­loo­gi­lis­te vahen­di­te kau­du koos­ole­kut kok­ku kutsumata.
(2) Otsu­se vas­tu­võt­miseks koos­ole­kut kok­ku kut­su­ma­ta saa­dab nõu­ko­gu esi­mees nõu­ko­gu liik­me­te­le otsu­se eel­nõu, sel­gi­tu­sed ja otsu­se tege­miseks vaja­li­kud mater­ja­lid ning mää­rab vas­ta­mise tähtaja.
(3) Nõu­ko­gu lii­ge tea­vi­tab kir­ja­lik­ku taas­esi­ta­mist või­mal­da­vas vor­mis nõu­ko­gu esi­meest oma sei­su­ko­hast. Otsu­se vas­tu­võt­mi­ne toi­mub käes­ole­va põhi­mää­ru­se § 14 lõi­kes 5 sätes­ta­tud korras.
(4) Hää­le­tus­tu­le­mu­sed pro­to­kol­li­tak­se ja pro­to­kol­li all­kir­jas­tab nõu­ko­gu esi­mees. Pro­to­kol­li mär­gi­tak­se nõu­ko­gu liik­me­te­le antud vas­ta­mise täht­aeg, nõu­ko­gu liik­me­te vas­tuse aeg ja vas­tuse sisu. Vas­ta­miseks antud täht­ae­ga üle­ta­nud vas­tu­seid ei arvestata.

5. pea­tükk
KOGUD JA TEENINDUS

§ 16. Raa­ma­tu­ko­gu kogud
(1) Raa­ma­tu­ko­gu kogud on koos­ti­selt uni­ver­saal­sed, sisal­da­des tee­nin­dus­piir­kon­na ela­ni­ke põhi­va­ja­dus­te­le vas­ta­vaid eri­ne­va­tes keel­tes, eri tüü­pi ja laa­di teavikuid.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu kogu­de komp­lek­tee­ri­mi­ne, üle­and­mi­ne, hoid­mi­ne ja säi­li­ta­mi­ne kor­ral­da­tak­se õigusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud korras.
(3) Haru­raa­ma­tu­ko­gul on oma kogu, mil­le komp­lek­tee­rib kesk­ko­gu komp­lek­tee­ri­ja haru­ko­gu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ette­pa­ne­kul (või tel­li­mis­te alu­sel) ja eel­ar­ve või­ma­lus­test lähtuvalt.

§ 17. Raamatukoguteenindus
(1) Raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­dus, luge­ja­te õigu­sed ja kohus­tused keh­tes­ta­tak­se val­la­vo­li­ko­gu poolt kin­ni­ta­tud raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise ees­kir­jas, mis tehak­se tea­ta­vaks iga­le lugejale.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu põhi­tee­nu­sed on tea­vi­ku­te kohal­ka­su­tus ja koju­lae­nu­tus ning üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kau­du ava­li­ku­le tea­be­le juur­de­pää­su või­mal­da­mi­ne. Raa­ma­tu­ko­gu põhi­tee­nu­sed on tasuta.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu eri­tee­nu­sed võivad olla tasu­li­sed. Tasu­lis­te tee­nus­te nime­kir­ja ja hin­nad keh­tes­tab raa­ma­tu­ko­gu direk­to­ri ette­pa­ne­kul vallavalitsus.
(4) Ava­li­ku tea­be sea­du­se üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kau­du ava­li­kus­ta­tud tea­be­ga tut­vu­miseks või­mal­da­tak­se tea­be taot­le­jal kasu­ta­da sel­leks ette­näh­tud arvutit.
(5) Raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­ole­kuajad keh­tes­tab vallavalitsus.

6. pea­tükk
RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 18. Raa­ma­tu­ko­gu vara
(1) Raa­ma­tu­ko­gu kasu­tuses ole­va vara moo­dus­ta­vad tal­le val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud val­la­va­ra valit­se­mise kor­ra alu­sel Tapa val­lalt või teis­telt isi­ku­telt ja asu­tus­telt raa­ma­tu­ko­gu­le sihtots­tar­be­li­seks kasu­ta­miseks ja val­da­miseks ja käsu­ta­miseks antud maa, hoo­ned, raja­ti­sed, sead­med, inven­tar, raha­li­sed vahen­did ning muu vara.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu val­duses olev vara on Tapa val­la omand.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu vara val­da­mi­ne, kasu­ta­mi­ne ja käsu­ta­mi­ne toi­mub vas­ta­valt Tapa val­la­va­ra valit­se­mise korrale.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu võib tema­le mit­te­va­ja­lik­ke tea­vi­kuid tasu­ta võõ­ran­da­da või müüa val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud korras.

§ 19. Raa­ma­tu­ko­gu finantstegevus
(1) Raa­ma­tu­ko­gu finants­te­ge­vust juhib direktor.
(2) Asu­tuse raa­ma­tu­pi­da­mist pee­tak­se tsent­raal­selt val­la­va­lit­su­se aren­gu- ja finants­osa­kon­na poolt.

§ 20. Aru­and­lus ja järelevalve
(1) Raa­ma­tu­ko­gu esi­tab oma tege­vu­se koh­ta sta­tis­tili­si ja eel­ar­ve täit­mise koh­ta aru­an­deid õigusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud ula­tu­ses ja kor­ras ning tähtaegadel.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu esi­tab val­la­va­lit­su­se­le iga aas­ta 1. märt­siks tege­vus­aru­an­de eel­mise kalend­ri­aas­ta kohta.
(3) Tee­nis­tus­lik­ku järe­le­val­vet raa­ma­tu­ko­gu ja direk­to­ri tege­vu­se sea­dus­lik­ku­se ja ots­tar­be­ku­se üle teos­tab vallavalitsus.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu finants­ma­jan­dus­lik­ku tege­vust ja vara kasu­ta­mise sihi­pä­ra­sust kont­rol­lib val­la­vo­li­ko­gu revis­jo­ni­ko­mis­jon, rii­gi­eel­ar­ve­lis­te vahen­di­te kasu­ta­mist Riigikontroll.
(5) Järe­le­val­ve käi­gus avas­ta­tud puu­dused on direk­tor kohus­ta­tud kõr­val­da­ma järe­le­val­ve orga­ni mää­ra­tud tähtajaks.

7. pea­tükk
RAAMATUKOGU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 21. Raa­ma­tu­ko­gu ümber­kor­ral­da­mi­ne ja tege­vu­se lõpetamine
(1) Raa­ma­tu­ko­gu ümber­kor­ral­da­mise ja tege­vu­se lõpe­ta­mise otsus­tab val­la­vo­li­ko­gu ja kor­ral­dab vallavalitsus.
(2) Asu­tuse ümber­kor­ral­da­mi­ne tähendab asu­tuse ühi­ne­mist või jagunemist.
(3) Asu­tus ühi­neb või jagu­neb järgmiselt:
1) asu­tus ühen­da­tak­se tei­se sar­na­se asu­tu­se­ga, kus­juu­res ühen­da­ta­vad asu­tused lõpe­ta­vad tege­vu­se ja nen­de baasil moo­dus­ta­tak­se uus asutus;
2) asu­tus lii­de­tak­se tei­se asu­tu­se­ga ja lii­de­tav asu­tus lõpetatakse;
3) asu­tus jao­ta­tak­se vähe­malt kaheks asu­tuseks ja jagu­nev asu­tus lõpe­tab tegevuse.
(4) Asu­tuse tege­vus lõpe­ta­tak­se juhul, kui asu­tust ei ole val­la tee­nus­te osu­ta­miseks enam vaja, asu­tust ei ole või­ma­lik finant­see­ri­da, asu­tus ei vas­ta järe­le­val­ve­or­ga­ni hin­nan­gul õigusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud nõue­te­le või muul sea­du­se­ga ette­näh­tud juhul.
(5) Val­la­va­lit­sus tea­tab raa­ma­tu­ko­gu ümber­kor­ral­da­mi­sest või tege­vu­se lõpe­ta­mi­sest kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi­le vähe­malt üks kuu enne kavan­da­ta­vat tähtaega.

8. pea­tükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Mää­rus­te keh­te­tuks tunnistamine
[Käes­ole­vast teks­tist väl­ja jäetud.]

§ 23. Mää­ru­se jõustumine
Mää­rust jõus­tub 01. juu­nil 2023.

Ala­ri Kirt
val­la­vo­li­ko­gu esimees