Ruut, kuup ja origamikunst

Origami näitus Tapa raamatukogus

24. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Ruut, kuup ja ori­ga­mi­kunst”.

Kui koh­tu­vad paber ja mate­maa­ti­ka, on tule­mu­seks ori­ga­mi­kunst. Ees­ti ori­ga­mi kes­ku­se „Sato­ri“ ränd­näi­tu­sel on ori­ga­mi sil­laks mate­maa­ti­ka ja kuns­ti vahel. Ori­ga­mit võiks jul­gelt nime­ta­da pabe­ri vol­ti­mise tea­du­seks, sest ta suu­dab ühen­da­da mate­maa­ti­li­sed teooriad muu­tes see­juu­res liht­sa pabe­ri­lehe häm­mas­ta­vaks kuns­ti­teoseks – sage­li 3D-skulptuuriks.

Käes­ole­va näi­tu­se läh­te­punk­tiks ongi Anne Ruda­novs­ki (Kõr­gem Kuns­ti­kool Pal­las) ja Tii­na Kraav (TÜ) vali­nud RUUDU ja kor­ra­pä­ra­se hulk­nur­ga KUUBI.

Näi­tu­sel on väl­jas ka valik ori­ga­mi­kuns­ti õpe­ta­vaid raa­ma­tu­id ja õpi­las­te val­mis­ta­tud ori­ga­mi teh­ni­kas töid.