Tapa Muusika- ja Kunstikooli 65. aastapäevale pühendatud näitus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli 65. aastapäevale pühendatud näitus

1. april­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pühen­da­tud näi­tus.

Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (juhen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de päralt (juhen­da­jad Liina Kald ja Renee Aua).
On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se astu­da, sest näi­tu­se tööd paku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid on teh­tud lus­ti ja rõõ­mu­ga ning sage­li on fan­taa­sial las­tud vabalt len­na­ta. Avas­ta­mist jagub kuhjaga.