Ööpäevaringne raamatute laenutus ja tagastus!

Tapa Vallaraamatukogu raamatukapp peasissepääsu juures

Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gul (Koo­li 6, Tapa) on nüüd Cle­ve­ro­ni raa­ma­tu­kapp, kust saab tel­li­tud raa­ma­tu­id kät­te ööpäe­va­ring­selt! Sisu­li­selt on tege­mist paki­au­to­maa­di­ga, kust tel­li­ja tal­le sobi­val ajal, olgu või süda­öö­sel, oma soo­vi­tud raa­ma­tud kät­te saab. Raa­ma­tu­ka­pi kasu­ta­mi­ne on luge­ja­le tasuta.

KUIDAS TELLIDA RAAMAT RAAMATUKAPPI?
Kir­ju­ta­ge raa­ma­tu­ko­gu­le või helis­ta­ge tele­fo­nil 323 2081 (323 2082 las­te­osa­kond) või reser­vee­ri­ge raa­mat läbi luge­ja­por­taa­li RIKSWEB ning and­ke tea­da soo­vist saa­da raa­mat kät­te raa­ma­tu­ka­pist. Raa­ma­tu kap­pi saa­bu­misel saa­bub tei­le SMS või e‑kiri ukse­koo­di ning järe­le tule­mise täht­aja­ga. Sises­ta­ge kapil ole­va­le panee­li­le tei­le saa­de­tud ukse­kood, võt­ke kapist raa­mat ning sul­ge­ge uks.
Täht­a­ja sedel on raa­ma­tu vahel. Raa­ma­tu­te­le saab järe­le tul­la kol­me päe­va jook­sul.
TAGASTADA saab raa­ma­tu­id jät­ku­valt tagas­tus­kas­ti raa­ma­tu­ko­gu peauk­se kõr­val, samu­ti ööpäevaringselt.

Kuidas tellida raamat raamatukappi.

Raa­ma­tu­kap­pi täi­de­tak­se ja tagas­tus­kas­ti tüh­jen­da­tak­se vaid raa­ma­tu­ko­gu lahtiolekuaegadel.

Kind­las­ti ei ole ees­pool kir­jel­da­tud tee­nu­sed mõel­dud asen­da­maks raa­ma­tu­ko­gus käi­mist, vaid on abiks nen­de­le ini­mes­te­le, kes raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­ole­kuajal raa­ma­tu­ko­gus­se tul­la ei saa või kel soov raa­ma­tud kii­relt kät­te saa­da raa­ma­tu­ko­gus­se sise­ne­ma­ta. Samu­ti pakub see või­ma­lust kon­tak­ti­va­baks lae­nu­tuseks.
Jul­get raa­ma­tu­ka­pi kasu­ta­mist! Ja astu­ge ikka raa­ma­tu­ko­gust ka läbi!

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu