Vajangu raamatukogu ajalugu

Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu sai alu­se 1907. aas­ta keva­del, kui haka­ti lae­nu­ta­ma vaba­taht­li­kult kin­gi­tud raa­ma­tu­id. Lae­nu­tus­koht oli Rajal (Ein­man­nis) August Han­so­ni maja. Lae­nu­ta­mi­se­ga tege­les maja­oma­nik ise. Suvel asu­ta­ti Ein­man­ni Rah­va­raa­ma­tu­ko­gu Selts, mil­le põhi­kir­ja koos­tas Jaan Pär­na (Paris­nik). Kah­juks seda ei kin­ni­ta­tud ja raa­ma­tu­tuid kogu­ti edasi kin­ke teel. Hil­jem anti raa­ma­tud üle Einamnni Hari­duse Seltsile.

1941. aas­tal jäid raa­ma­tud seo­ses ala­nud sõja­ga ilma hoo­leks. 1. sep­temb­ril 1947. aas­tal haka­ti raja­ma Vajan­gu rah­va­raa­ma­tu­ko­gu. Ruu­mid saa­di endi­se val­la­ma­ja esi­me­se­le kor­ru­se­le. Juha­ta­jaks oli kuni 1949. a mai­ni Sel­ma Ein­mets. Pärast teda asus töö­le Elly Pool.

Klarissa Tamm
Kla­ris­sa Tamm

26. sep­temb­ril 1950. aas­tal alus­tas tööd Kla­ris­sa Tamm. Oma tööd tegi Kla­ris­sa Tamm süda­me­ga ja päl­vis sel­le eest mit­meid aukir­ju.
Kla­ris­sa Tam­me vahe­tas väl­ja 1973. aas­ta sügi­sel Vil­jan­di Kul­tuur­ha­ri­dus­töö­koo­li lõpe­ta­nud Ülle Lipp. Kol­me aas­ta pärast vahe­tus jäl­le­gi töö­ta­ja. Töö­le asus Tii­na Roos, samu­ti Vil­jan­di koo­li lõpetanu.

Vajangu vallamaja
Vajan­gu vallamaja

Ala­tes 1. augus­tist 1980 on raa­ma­tu­ko­gus tööl Lei­li Virks.
Vahe­peal oli raa­ma­tu­ko­gu ümber koli­tud Vajan­gu Rah­va­ma­jja. Hil­jem tagasi koli­des sai raa­ma­tu­ko­gu ruu­mid endi­se val­la­ma­ja tei­sel kor­ru­sel. Majas asusid veel Tam­sa­lu sov­hoosi kon­tor, Vajan­gu side­jaos­kond ja korter.

Vajangu raamatukogu Vajangu keskuse (koolimaja) hoones 08.08.2019.
Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu Vajan­gu kes­ku­se (koo­li­ma­ja) hoo­nes 08.08.2019.

2002. aas­tal teh­ti Vajan­gu Põhi­koo­li-Las­te­aia tüh­jaks jää­nud rüh­ma ruumi­des kapi­taal­re­mont ja 2003. aas­ta algul kolis raa­ma­tu­ko­gu koo­li­ma­ja katu­se alla.

1. jaa­nua­rist 2019. a kuu­lub Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu koosseisu.