1. märt­sist 27. april­li­ni 2023. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus las­te­raa­mat “Mil­la” illust­rat­sioo­ni­de ränd­näi­tus. Raa­ma­tu autor on Johan­­na-Iise­bel Jär­ve­lill ning kunst­nik Maris Sii­mer. “Mil­la” jõu­dis 2021. aas­tal Põl­ve­pi­ku­raa­ma­tu kon­kur­sil finaal­töö­de hulka.

[:et]17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Leh­ma­de var­ja­tud elu”. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon päri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on kogu­ne­nud eri­ne­va disai­ni­ga põne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter läheb põhja![:]

[:et]3. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Väja­ot­sa talu maa­li­näi­tus. Väl­ja­ot­sa talu har­ras­tus­kunst­nik Kers­ti Uude­kül­li vär­vi­ki­re­vad maa­lid. Vali­kus on nii kau­neid loo­dus­vaa­teid kui ka mee­le­pä­ra­seid pil­te abst­rakt­se kuns­ti austajatele.[:]

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Haru­ko­gud püha­de ajalRead More »

29. novemb­rist 21. det­semb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Päka­pi­kud jõu­lu ootel”. Juba luge­ma­tul arvul,päka­pik­ke kiki­var­vul,lii­gub maal ja lii­gub lin­nas,ise pisi­ke kui kin­nas! Päka­pi­kud jõud­sid ka Tam­sa­lu raa­ma­tu­kok­ku. Aas­ta­te jook­sul kogu­tud kol­lekt­sioon päri­neb Tam­sa­lu güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt Elle Nurmsalult.

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pidu­li­kult ava­tuks luge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, tore­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki manit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­misel ette­vaat­lik­ku­se­le, sest sõnal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

15. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tere tule­mast muumi­de maa­il­ma!”. On Muu­mi­maal uksed ja süda­med val­la. Üks hääl hui­kab üle­valt, pil­ve­dest alla: “Hei muu­mid! Sõp­ru kuis hoi­da, sa vahel ei tea, seda on muumi­delt õppi­da hea! Hei muu­mid! …” Pool­tel Soo­me pere­del on kasu­tusel muumi­de kruusid. Aas­ta­te jook­sul on ka Ees­tis muumi­de kruusid

Tere tule­mast muumi­de maa­il­ma!Read More »

2.–30. sep­temb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos”. Näi­tus annab põgu­sa üle­vaa­te Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud sünd­mus­te koh­ta. Samas jutus­ta­vad pil­did mei­le, mida raa­ma­tu­ko­gud pea­le kir­jan­duse lae­nu­ta­mise oma luge­ja­te­le paku­vad: toi­mu­vad koh­tu­mised kir­ja­ni­ke ja kunst­ni­ke­ga, kor­ral­da­tak­se raa­­ma­­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, paku­tak­se IT-alast nõus­ta­mist, tut­vus­ta­tak­se kodu­kan­di ini­mes­te tege­mi­si ja otse loo­mu­li­kult paku­tak­se las­te­le erinevaid

100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loosRead More »

26. jaa­nua­rist 31. mai­ni 2021. a Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus ja 17. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Vär­vi­li­ne tae­vas Assa­mal­las”. Näi­tu­sel koha­li­ku ela­ni­ku pil­dis­ta­tud fotod vär­vi­li­sest tae­vast, eri­ne­va­test pil­ve­dest. Kõik fotod teh­tud Assamallas.

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD! Keh­tib sise­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te külas­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des luba­tud. Huvi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu sise­ruumi­des on luba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te puhul, kes on luba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka

[:et]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–11.04.2021[:]Read More »

1. veebruarist 13. märt­si­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nuk­ku­de ime­li­ne maa­ilm”. Nukk on olu­li­ne män­gu­kaas­la­ne. Osa nuk­ke paku­vad män­gu­rõõ­mu paa­riks kuuks või aas­ta­ks, kuid on nuk­ke, mida hoitak­se hoo­li­kalt alles. Näi­tu­se­le too­dud nukud on väga stiil­sed, sest nen­de nägu ja rii­ded on detai­li­de­ni läbi mõel­dud. Kol­lekt­sioo­ni oma­nik elab Tam­sa­lus ning on kogu­nud neid nukke

Nuk­ku­de ime­li­ne maa­ilmRead More »

4.–30. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Moo­ni­de mitu palet”. Kol­lekt­sioo­ne on mit­me­su­gu­seid, ole­neb kogu­ja huvist. Raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks ese­meid “moo­nitõp­pe hai­ges­tu­nud” kol­lekt­sio­nää­rilt, kes elab ja töö­tab Pärnus.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.