Tapa Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Keh­tib ala­tes 01.01.2019

Mää­rus keh­tes­ta­tak­se rah­va­raa­ma­tu­ko­gu sea­du­se § 16 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käes­ole­va ees­kir­ja­ga mää­ra­tak­se kind­laks Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (edas­pi­di raa­ma­tu­ko­gu) tee­nin­duse kor­ral­dus, luge­ja­te õigu­sed ja kohus­tused ning vastutus.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu põhi­tee­nu­sed on tea­vi­ku­te koju­lae­nu­tus ja koha­peal kasu­ta­mi­ne ning ava­li­ku­le tea­be­le juur­de­pää­su või­mal­da­mi­ne üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kau­du. Raa­ma­tu­ko­gu põhi­tee­nu­sed on tasuta.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu eri­tee­nu­sed (kopee­ri­mi­ne, väl­ja­trü­kid, ska­nee­ri­mi­ne, kile­ta­mi­ne, and­me­baasi­de kasu­ta­mi­ne jms) on tasu­li­sed. Eri­tee­nus­te täp­se loe­te­lu ja nen­de eest võe­ta­va tasu suu­ru­se keh­tes­tab vallavalitsus.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu tee­nu­seid võib kasu­ta­da iga­üks, väl­ja arva­tud luge­jad, kel­lelt on vas­ta­valt rah­va­raa­ma­tu­ko­gu sea­du­se­le raa­ma­tu­ko­gu tee­nus­te kasu­ta­mise õigus ära võetud.
(5) Raa­ma­tu­ko­gus saab kasu­ta­da ava­likuks kasu­tuseks mõel­dud arvu­ti­töö­koh­ti (sh lugejaarvuti).
(6) Kasu­ta­mise ees­kir­ja juur­de kuu­lu­vad raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mist regu­lee­rivad doku­men­did (käsk­kir­jad, hin­na­kir­jad jmt) on kät­te­saa­da­vad raa­ma­tu­ko­gu kõi­gis struk­tuu­ri­ük­sus­tes ja raa­ma­tu­ko­gu kodu­le­he­kül­jel (www.tapa.lib.ee).

§ 2. Luge­jaks regist­ree­ri­mi­ne ja arvestus
(1) Luge­jaks regist­ree­ri­mi­ne toi­mub raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te and­me­baasis isi­kut tõen­da­va doku­men­di või õpi­las­pi­le­ti alusel.
(2) And­me­ba­asi kan­tak­se luge­ja koh­ta järg­mised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) elu­koht (pos­tiaad­ress);
3) telefoninumber;
4) e‑posti aadress;
5) isi­ku­kood või isi­ku­koo­di puu­du­misel sünniaeg;
6) luge­ja­rüh­ma määrang.
(3) Lap­sed kuni 14. elu­aas­ta­ni (k.a) regist­ree­ri­tak­se luge­jaks lap­se­va­nema või sea­dus­li­ku esin­da­ja kir­ja­li­kul nõus­ole­kul ning and­me­ba­asi kan­tak­se ka lap­se­va­nema või sea­dus­li­ku esin­da­ja andmed.
(4) Regist­ree­ri­mis­lehe ja nõus­ole­ku­lehe kir­ja­li­kud vor­mid keh­tes­tab raa­ma­tu­ko­gu direk­tor käskkirjaga.
(5) Luge­ja regist­ree­ri­misel tehak­se tal­le tea­ta­vaks käes­olev ees­ki­ri. Luge­ja kin­ni­tab regist­ree­ri­mis­lehel all­kir­ja­ga, et nõus­tub täit­ma raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise ees­kir­ja ning on tead­lik oma isi­ku­and­me­te kasutamisest.
(6) Regist­ree­ri­misel saab luge­ja või­ma­lu­se kasu­ta­da raa­ma­tu­ko­gu ID-kaar­di alu­sel või väl­jas­ta­tak­se tal­le luge­ja­pi­let. Esi­me­ne luge­ja­pi­let antak­se luge­ja­le tasuta.
(7) Luge­ja­pi­let on nime­li­ne, seda tohib kasu­ta­da ainult pile­ti oma­nik. Luge­ja võib liht­kir­ja­li­ku voli­tu­se­ga voli­ta­da teist isi­kut tema nime­le tea­vi­kuid laenutama.
(8) Luge­ja­le antak­se sala­sõ­na raa­ma­tu­ko­gu elekt­roo­ni­lis­se kata­loo­gi (edas­pi­di RIKSWEB) ja mobii­li­ra­ken­dus­se (edas­pi­di m‑RIKS) sis­se­lo­gi­miseks. RIK­SWE­Bi ja m‑RIKSi koh­ta saab infot raa­ma­tu­ko­gust ja raa­ma­tu­ko­gu kodulehelt.
(9) Regist­ree­ri­tud luge­ja­te and­meid kasutatakse:
1) luge­ja isi­ku tuvastamiseks;
2) tee­nus­te osutamiseks;
3) sta­tis­ti­li­se ana­lüü­si tege­miseks, kus and­meid ei seos­ta­ta isikuga.
(10) Luge­ja­te and­med on asu­tuse­si­se­seks kasu­ta­miseks. Juur­de­pääs and­me­te­le on tee­nu­seid osu­ta­va­tel raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­tel. And­meid ei väl­jas­ta­ta kol­man­da­te­le isi­ku­te­le, v.a. sea­du­se­ga ette­näh­tud juhtudel.
(11) Luge­ja­te ümber­re­gist­ree­ri­mist ja luge­ja­and­me­te kont­rol­li teos­ta­tak­se igal aas­tal luge­ja esi­me­sel külas­käi­gul raamatukokku.
(12) Rah­va­raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te and­me­baasist kus­tu­ta­tak­se luge­ja rah­va­raa­ma­tu­ko­gu sea­du­ses ette­näh­tud korras.
(13) Luge­ja­pi­le­ti kao­ta­mi­sest tuleb tea­vi­ta­da raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel või­ma­lu­sel väl­ti­maks kao­ta­tud doku­men­di väärkasutust.
(14) Kao­ta­tud või kasu­ta­mis­kõlb­ma­tuks muu­tu­nud luge­ja­pi­let asen­da­tak­se uue­ga, mil­le väl­jas­ta­mi­ne on tasu­li­ne. Tasu suu­ru­se keh­tes­tab vallavalitsus.

§ 3. Tea­vi­ku­te koju­lae­nu­tus ja kohalkasutus
(1) Tea­vi­kuid (raa­ma­tud, aja­kir­jad, aja­le­hed, CD-ROM, video- ja heli­kas­sett, DVD jms) saab lae­nu­ta­da koju ning kasu­ta­da koha­peal. Tea­vi­kuid koju lae­nu­ta­da on õigus regist­ree­ri­tud luge­jal. Kohal­ka­su­tuseks ei ole luge­jaks regist­ree­ri­mi­ne nõutav.
(2) Regist­ree­ri­tud luge­ja­te­le toi­mub tea­vi­ku­te koju­lae­nu­tus ID-kaar­di või luge­ja­pi­le­ti alusel.
(3) Tea­vi­ku­te lae­nu­tus­täht­a­ja ja koju lae­nu­ta­ta­va­te tea­vi­ku­te hul­ga kin­ni­tab raa­ma­tu­ko­gu direk­tor käskkirjaga.
(4) Lae­nu­tus­ae­ga ei piken­da­ta, kui luge­ja vii­vi­se­võlg­ne­vus on 3 eurot ja rohkem.
(5) Suu­re nõud­lu­se­ga tea­vi­kuid on raa­ma­tu­ko­gul õigus mää­ra­ta aju­ti­selt kohal­ka­su­ta­ta­va­teks või lae­nu­ta­da neid lühe­maks ajaks ilma lae­nu­tus­a­ja piken­da­mise võimaluseta.
(6) Teat­me­teos­te ainu­ek­semp­la­re ning sisult või hin­nalt väga väär­tus­lik­ke tea­vi­kuid on raa­ma­tu­ko­gul õigus mää­ra­ta kohalkasutatavateks.
(7) Luge­jal on või­ma­lus regist­ree­ri­da end tea­vi­ku­te lae­nu­ta­miseks järjekorda.
(8) Tea­vi­ku saa­bu­misel tea­vi­ta­tak­se luge­jat e‑posti või tele­fo­ni teel. Tea­vi­kut hoitak­se luge­ja­le 3 päeva.
(9) Raa­ma­tu­ko­gus puu­du­vaid tea­vi­kuid tel­li­tak­se raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­li­se lae­nu­tuse (RVL) kau­du luge­ja soo­vil ja kulul teis­test Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­dest. Nen­de lae­nu­ta­misel läh­tu­tak­se tea­vi­kut oma­va raa­ma­tu­ko­gu ette­an­tud tingimustest.
(10) Luge­jat tea­vi­ta­tak­se tagas­tus­täht­a­ja saa­bu­mi­sest ja täht­a­ja üle­ta­mi­sest mei­li teel.
(11) Luge­ja­telt võib nõu­da tea­vi­ku koju­lae­nu­ta­misel taga­tist, kui see on vaja­lik tea­vi­ku väär­tu­se tõt­tu. Taga­ti­se võt­mise ja tagas­ta­mise kor­ra keh­tes­tab vallavalitsus.
(12) Luge­ja­ile, kes oma ter­vis­li­ku sei­sun­di tõt­tu ei ole või­me­li­sed raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­ma, osu­tab raa­ma­tu­ko­gu koos­töös val­la­va­lit­su­se hari­dus- ja sot­siaal­osa­kon­na­ga tasu­ta tea­vi­ku­te kojukannet.

§ 4. Luge­ja kohus­tused ja vastutus
(1) Luge­ja kan­nab mate­riaal­set vas­tu­tust tema kasu­tuses ole­va­te tea­vi­ku­te, teh­ni­ka­va­hen­di­te ja muu inven­ta­ri eest.
(2) Luge­jal on soo­vi­tav kont­rol­li­da tea­vi­ku sei­su­kor­da tea­vi­ku lae­nu­ta­misel. Kui luge­ja on saa­nud oma kasu­tus­se eel­ne­valt riku­tud tea­vi­ku, tuleb sel­lest tea­vi­ta­da raa­ma­tu­ko­gu töötajat.
(3) Raa­ma­tu­ko­gust lae­nu­ta­tud tea­vi­kud tuleb tagas­ta­da õige­aeg­selt või piken­da­da laenutusaega.
(4) Tagas­tus­täht­a­ja üle­ta­mise eest on raa­ma­tu­ko­gul õigus võt­ta luge­jalt vii­vist iga vii­vi­ta­tud päe­va eest. Vii­vis iga tagas­tus­täht­a­ja üle­ta­nud päe­va eest on 0,05 eurot iga lae­nu­täht­a­ja üle­ta­nud tea­vi­ku pealt.
(5) Raa­ma­tu­ko­gu direk­to­ril on õigus mää­ra­ta periood, mil­le jook­sul saab tea­vi­kuid tagas­ta­da viivisevabalt.
(6) Kuni 14-aas­ta­sed (k.a) lap­sed saa­vad tea­vi­kuid tagas­ta­da viivisevabalt.
(7) Tagas­tus­täht­a­ja üle­ta­mi­sest tea­vi­tab raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­le meel­de­tu­le­tu­se­ga e‑posti, tele­fo­ni või kir­ja teel. Kir­ja teel esi­ta­tud meel­de­tu­le­tus on tasu­li­ne. Tasu suu­ru­se keh­tes­tab vallavalitsus.
(8) Tea­vi­ku rik­ku­mise, kao­ta­mise või tagas­ta­ma­ta jät­mise kor­ral on luge­ja kohus­ta­tud sel­le asen­da­ma raa­ma­tu­ko­gu poolt sama­väär­seks tun­nis­ta­tud tea­vi­ku­ga või tasu­ma tea­vi­ku hin­na kuni küm­ne­kord­ses suu­ru­ses. Enne 1992. aas­tat ilmu­nud tea­vi­ku mini­maal­ne hind on 4 eurot juhul, kui tea­vi­kust ei ole ilmu­nud uue­mat trük­ki, mil­le hin­da alu­seks võtta.
(9) Luge­jalt, kes ei ole lõi­kes 8 nime­ta­tud kohus­tust raa­ma­tu­ko­gu antud täht­ajaks täit­nud, võe­tak­se tea­vi­ku­te koju­lae­nu­ta­mise õigus ära kuni üheks aastaks.
(10) Raa­ma­tu­ko­gu annab luge­ja­le täht­a­ja lõi­ge­tes 4, 7 ja 8 nime­ta­tud sum­ma­de tasu­miseks. Täht­ajaks maks­ma­ta sum­ma tasu­miseks teeb val­la­va­lit­sus luge­ja­le ette­kir­ju­tuse koos sund­täit­mise alga­ta­mise hoia­tu­se­ga, mida raken­da­tak­se siis, kui ette­kir­ju­tust ei täi­de­ta. Ette­kir­ju­tuses mär­gi­tak­se sel­le vaid­lus­ta­mise või­ma­lus, täht­aeg ja kord. Kui luge­ja jätab hoia­tu­ses mär­gi­tud täht­a­ja jook­sul ette­kir­ju­tuse täit­ma­ta, on val­la­va­lit­su­sel õigus anda ette­kir­ju­tus sund­täit­miseks täi­te­me­net­luse sea­dus­ti­kus sätes­ta­tud kor­ras. Val­la­va­lit­sus võib nime­ta­tud päde­vu­se anda raa­ma­tu­ko­gu­le. Alla 18-aas­ta­se isi­ku puhul esi­ta­tak­se ette­kir­ju­tus vane­ma­le või eestkostjale.
(11) Luge­ja­te suh­tes, kel­le vas­tu on alga­ta­tud lõi­kes 10 sätes­ta­tud kor­ras menet­lus, keh­tib lae­nu­tus­keeld kuni menet­luse lõpuni.

§ 5. Ava­li­ke arvu­ti­töö­kohta­de kasutamine
(1) Ava­li­ke arvu­ti­töö­kohta­de kasu­ta­mise reeg­lid keh­tes­tab raa­ma­tu­ko­gu direk­tor käsk­kir­ja­ga ja need ava­li­kus­ta­tak­se raa­ma­tu­ko­gus ning raa­ma­tu­ko­gu koduleheküljel.
(2) Arvu­ti­töö­kohta­de kasu­ta­mise reeg­li­te rik­ku­misel on raa­ma­tu­ko­gul õigus keh­tes­ta­da töö­kohta­de kasu­ta­mise keeld.

§ 6. Raa­ma­tu­ko­gu kodukord
(1) Raa­ma­tu­ko­gu kodu­kor­ra keh­tes­tab raa­ma­tu­ko­gu direk­tor käskkirjaga.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu kodu­kord sätes­tab külas­ta­ja­te käi­tu­mis­reeg­lid ning sel­le täit­mi­ne on kohus­tus­lik kõi­ki­de­le külastajatele.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu kodu­kord pai­gu­ta­tak­se ava­lik­ku, külas­ta­ja­te­le näh­ta­vas­se koh­ta ning aval­da­tak­se raa­ma­tu­ko­gu kodulehel.

§ 7. Mää­ru­se keh­te­tuks tunnistamine
Vaba­rii­gi Valit­su­se 05.01.2017 mää­ru­se nr 13 “Tam­sa­lu val­la ja Tapa val­la osas hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­duse ja Vaba­rii­gi Valit­su­se 3. april­li 1995 mää­ru­se nr 159 „Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­dus­ük­sus­te nimis­tu kin­ni­ta­mi­ne” muut­mi­ne“ alu­sel moo­dus­tus hal­dus­re­for­mi tule­mu­sel Tam­sa­lu val­la ja Tapa val­la ühi­ne­misel uus oma­va­lit­sus­ük­sus Tapa vald, kes Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­dus­jao­tu­se sea­du­se § 92 lõi­ke 2 alu­sel on ühi­ne­nud oma­va­lit­sus­ük­sus­te õigus­järg­la­ne. Arves­ta­des eel­mär­gi­tut ning hal­dus­re­for­mi sea­du­se § 16 lõi­get 1 ja Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­dus­jao­tu­se sea­du­se § 14¹ lõi­get 4¹, tun­nis­ta­da kehtetuks:
1) Tapa Val­la­vo­li­ko­gu 11.11.2010 mää­rus nr 20 „Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise ees­ki­ri“ (RT IV, 23.01.2013, 11);
2) Tam­sa­lu Val­la­vo­li­ko­gu 20.06.2007 mää­rus nr 16 „Tam­sa­lu val­la Raa­ma­tu­ko­gu­de kasu­ta­mise ees­ki­ri“ (RT IV, 24.07.2010, 15).

§ 8. Mää­ru­se jõustumine
Mää­rus jõus­tub 01. jaa­nua­ril 2019.
Mak­sim Butšenkov
Val­la­vo­li­ko­gu esimees