21. märt­sist kuni 22. juu­ni­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi näi­tus. Näi­tu­sel saab näha “ime­lik­ke ini­me­si”, mere­vaa­teid, loo­dus­maas­tik­ke ja pal­ju muud­ki. Kuns­ti­õpe­ta­ja Katrin Lee­te juhen­da­misel on val­mi­nud jäl­le­gi põne­vad tööd, mis lau­sa kut­su­vad uudis­ta­ma. Näi­tus tee­nin­dus­osa­kon­nas on ava­tud 22. juunini.

Head foto- ja loo­dus­hu­vi­li­sed! Kut­su­me teid osa­le­ma foto­kon­kur­sil seo­ses oma kodu­jõe­ga ja samu­ti vana­de foto­de kogu­mises seo­ses Jäni­jõe­ga. Foto­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne kodu­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõbu­sa tege­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lähe­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toi­me­ta­mas. Foto­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jäni­jõe ääres, vaid

Minu eri­li­ne kodu­jõ­giRead More »

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

[:et]

Tapa vallaraamatukogu

Ava­tud E‑R 11–18.
AIP ava­tud T‑R 10–18, L 10–15.
Lau­päe­vi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id tagas­ta­da ja ka lae­nu­ta­da (väi­ke valik ole­mas koha­peal, samas saab ka ette tellida).

[:]

[:et] Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – ava­tud 11–18 29.12.2018 – ava­tud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 24.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gu 25.–26.12.2018 – sule­tud 28.12.2018 – ava­tud 10–15 01.01.2019 – suletud [:]

[:et]Kui meel­divad lap­sed ja raa­ma­tud, siis oota­me just Sind!

Pea­mised tööülesanded:

  • luge­ja­tee­nin­dus: pärin­gu­te­le vas­ta­mi­ne, luge­ja­te abistamine/juhendamine
  • las­te­le ja noor­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tun­di­de, kir­jan­dusü­ri­tus­te, ‑näi­tus­te alga­ta­mi­ne ja läbiviimine
  • töö raa­ma­tu­fon­di­ga
  • tee­nus­te ja kogu­de tut­vus­ta­mi­ne (eks­kur­sioo­nid, kasu­ta­ja­koo­li­tus, näi­tu­sed jms)

[:]

[:et] 4. april­lil 2017 alus­ta­si­me luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loe­me saja­ni“. Ees­tis on pal­ju häid luu­le­ta­ja­id, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kah­ju oleks sel­li­ne anne ja varan­dus las­ta kaot­si min­na. Luu­le­raa­ma­tud lau­sa oota­vad riiu­list väl­ja pää­se­mist ja vär­si­read ette luge­mist-kuu­la­mist. Luu­le­tu­sed on tõe­li­ne luge­mise maius­pa­la. Kui õige tähis­taks Ees­ti Vaba­rii­gi täht­sat sün­ni­päe­va las­te­luu­le luge­mise ja levi­ta­mi­se­ga! (Tões­ti,

[:et]“Loeme saja­ni”[:]Read More »

[:et] Seo­ses Leht­se kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. oktoob­rist 2017. a aju­ti­selt vanas asu­ko­has Räga­ve­re tee 11. Raa­ma­tu­ko­gu on ava­tud E‑R 10–18; L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud. Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raa­ma­tu­ko­gus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud

[:et]Tähelepanu Leht­se raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­jad![:]Read More »

[:et] 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lää­­ne-Viru­­maa raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja ja anti üle maa­kon­na aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 auhind, mil­le päl­vis Ere Käär­maa. Auhin­na andis üle Ees­ti Vaba­rii­gi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar. Ere Käär­maa­le tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külg­ne ja aktiiv­ne tege­vus raa­ma­tu­ko­gu üri­tus­te ja näi­tus­te kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõu­du oma põhi­töö kõr­valt Tapa

[:et]Lääne-Virumaa aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 — Ere Käär­maa[:]Read More »

Seo­ses lam­­mu­­tus- ja ehi­tus­töö­de­ga saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gus­se sise­ne­da ars­ti­punk­ti ukse kau­du. Raa­ma­tu­ko­gu on edas­pi­di ava­tud ikka tava­pä­ra­selt E‑R 10–18 ja L 10–15. Vaban­da­me eba­meel­di­vus­te pärast!

24. sep­temb­ril kel­la 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­ko­gu­buss Kata­ri­na Jee. Pea­tu­se ajal saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu­bus­si ja bus­sis ole­va­te raa­ma­tu­te­ga ning raa­ma­tu­ko­gu­bus­si töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te­ga. Või­ma­lik on küsi­da Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu tee­nus­te koh­ta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e‑raamatute lae­na­mi­ne ja e‑raamatukogu ELLU) ning õppi­da kasu­ta­ma e‑kataloogi ESTER. Lap­sed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­ta­da ja pil­te vär­vi­da, tut­vu­da lahedate

[:et]Külla tuleb raa­ma­tu­ko­gu­buss Kata­ri­na Jee[:]Read More »