Tapa Vallaraamatukogu lugejate rahulolu-uuring 2020

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

Missuguseid raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid kasutate?

Graafik 1. Missuguseid raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid kasutate?
Graa­fik 1. Mis­su­gu­seid raa­ma­tu­ko­gu poolt paku­ta­vaid tee­nu­seid kasutate?

Kõik vas­ta­jad pida­sid pea­miseks olu­li­seks tee­nu­seks raa­ma­tu­te ja aja­kir­ja­de koju­lae­nu­ta­mist. Täht­sal kohal oli raa­ma­tu­ko­gu poolt kor­ral­da­ta­va­test üri­tus­test osa­võt­mi­ne. Olu­li­sel kohal oli ka prin­ti­mis­tee­nu­se ja koha­peal luge­mise või­ma­lu­se kasu­ta­mi­ne. Endi­selt on osa­del ini­mes­tel vaja­dus kasu­ta­da inter­ne­ti­punk­ti arvuteid.Vt graa­fik 1. 

Rahulolu raamatukogu lahtiolekuaegadega?

Raa­ma­tu­ko­gu­de lah­ti­ole­ku­ae­ga­de­ga oldi enam­jaolt rahul: Tam­sa­lu 98%, Jäne­da 97%, Sak­si 95%, Tapa 94,6%, Assa­mal­la 88%, Vajan­gu 87%, Leht­se 70%. Vt gale­riid diag­rammi­de­ga. Uuest aas­ta­st saab Tapa raa­ma­tu­ko­gust tänu raa­ma­tu­lae­nu­tus­ka­pi­le tel­li­tud raa­ma­tu­id kät­te ööpäe­va­ring­selt ja kon­tak­ti­va­balt (eel­da­ta­vas­ti juba veebruarist). Ööpäe­va­ring­selt saab raa­ma­tu­id tagas­ta­da Tapa ja Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu­des juba täna ning pea­gi jõuab tagas­tus­kast ka Leht­se raa­ma­tu­ko­gus­se. See kõik annab luge­ja­te­le suu­re­ma vaba­du­se raa­ma­tu­te laenamiseks/tagastamiseks.

Kas olete rahul raamatukogu kogude koostisega?

Prob­lee­mid on tea­da — uudis­kir­jan­duse eksemplaar­sus peaks ole­ma suu­rem. Siin seavad tel­li­mu­se mahu­le piiran­gud eelkõi­ge ikka­gi raha­li­sed vahen­did. Luge­ja­te rahul­olu prot­sen­ti­des (väga rahul, rahul, OK ) — Tapa 93/94%, Sak­si 91%, Jäne­da 87%, Tam­sa­lu 84%, Assa­mal­la 72%, Vajan­gu 67%, Leht­se 65%. Vt gale­riid diagrammidega.

Kuidas olete rahul soovitud raamatu ooteaja pikkusega?

Nii väga, kui me ka ei soo­viks, meie raha­li­sed või­ma­lu­sed seavad tea­tud pii­rid raa­ma­tu­te tel­li­mise­le. Nime­tus­te arvu­ga võib rahul olla, kuid eksemplaar­sust pole tule­vi­kus­ki suu­ren­da­da või­ma­lik. Ja see­tõt­tu tekivad mõne­le uue­le ja popu­laar­se­le raa­ma­tu­te­le tahes taht­ma­ta oote­jär­je­kor­rad. Vt gale­riid diagrammidega.

Graafik 2. Missuguseid informatsioonikanaleid eelistate kasutada, saamaks infot raamatukogus toimuva kohta?
Graa­fik 2. Mis­su­gu­seid infor­mat­sioo­ni­ka­na­leid eelis­ta­te kasu­ta­da, saa­maks infot raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va kohta?

Missuguseid informatsioonikanaleid eelistate kasutada, saamaks infot raamatukogus toimuva kohta?

Enim „jah“ vas­tu­seid kogusid isik­lik suht­lus, vee­bi­leht, e‑post ja sot­siaal­mee­dia. See­ga on kõi­ge olu­li­se­mad isik­lik suht­lus ja mee­diast info han­ki­mi­ne. Vt graa­fik 2.

Personali teeninduskvaliteet – kompetentsus, teenuste kättesaamise kiirus, sõbralikkus?

Ole­me tänu­li­kud meie luge­ja­te­le, kes meie püü­du pak­ku­da heal tase­mel tee­nust on ka kõr­gelt hin­na­nud. Tänu­sõ­nu jät­kus kõi­gi seits­me raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­ile. See teeb mei­le suurt rõõ­mu! Külas­ta­ja­te tänu­sõ­nad innus­ta­vad meid tule­vi­kus­ki häs­ti töö­ta­ma ning leid­ma uusi lahen­dusi. Ja nen­de­le luge­ja­te­le, kes juhti­sid tähe­le­pa­nu mõnes raa­ma­tu­ko­gus ole­va­le puu­duse­le, samu­ti suur tänu. Vt gale­riid diagrammidega.

Mida ootate raamatukogult?

Kind­las­ti huvi­tab raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­id, mil­list raa­ma­tu­ko­gu luge­jad tule­vi­kus näha soo­vik­sid. Siin on esi­ko­hal ikka­gi lai kir­jan­duse valik ja tei­se­le koha­le jäi 24/7 kasu­ta­tav raa­ma­tu­kapp, ehk siis ikka­gi mak­si­maal­ne muga­vus kir­jan­duse kät­te­saa­miseks. Rõõ­mus­tav on ka see, et ikka ja jäl­le ooda­tak­se koh­tu­mi­si kir­ja­ni­ke, kunst­ni­ke ja mui­du huvi­ta­va­te ini­mes­te­ga ning kuns­ti- ja raa­ma­tu­näi­tu­seid. Raa­ma­tu­ko­gult ooda­tak­se ka liht­salt muga­vat ja mõnu­sat aja­veet­mise koh­ta – muga­vad istu­mis­ko­had, koh­vi­au­to­maat. Samas pea­vad jää­ma ka vaik­sed luge­mis- ja töö­ta­mis­alad ning ‑nur­ga­ke­sed. Vt graa­fik 3.

Head luge­jad, teie vas­tused olid mei­le olu­li­sed – need aita­vad hin­na­ta het­ke­sei­su ja vaa­da­ta koos tulevikku!

Graafik 3. Mida ootate raamatukogult?
Graa­fik 3. Mida oota­te raamatukogult?