Tei­si­päe­val 12. veebruaril kell 17.30 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Ene Hioni raa­ma­tu “Val­do Pant — aas­ta­id hil­jem” esit­lus. Ene Hion on raa­ma­tu­s­se kok­ku kogu­nud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paa­ri­küm­ne­aas­ta­ne koos­töö raa­dios ja televisioonis.

13.02.2013 kell 11.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ussi jutud. 2013. aas­tat teame kui mao aas­tat. Vaa­ta­me Leht­se las­te­aia las­te­ga madu­de ja ussi­de raa­ma­tu­id, tee­me ka ise ühe vah­va ussi­kese. [lg_folder folder=“LRK/2013/Ussi_jutud/” paging=“false”]

14.02.2013 kell 16.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus Sõb­­ra-vas­t­­lad. Üri­tus koos noor­te­kes­ku­se­ga – luust vast­la­vur­ri val­mis­ta­mi­ne, liulask­mi­ne, vast­la­t­rall ja vastlakuklid.