Vanaraamatulaat Tapa linnaraamatukogus laupäeval, 8. juunil

Vanaraamatulaat 8. juunil 2013 - plakatLau­päe­val, 8. juu­nil 2013 ava­me raa­ma­tu­ko­gu uksed kell 9.00 – oota­me kõi­ki suu­re­le vana­raa­ma­tu laa­da­le, kuhu pane­me väl­ja kõik need vanemad ja uuemad raa­ma­tud, mis meil on üle jää­nud, et siis kogu­tud raha eest uusi ja nõu­tu­maid osta. Vali­kus on ilu­kir­jan­dust, luu­le­raa­ma­tu­id, teat­me­kir­jan­dust (aian­dus-mesin­dus, koka­raa­ma­tud jm) ning hul­ga­li­selt las­te­raa­ma­tu­id. Või­ma­lus on osta ka vene- ja sak­sa­keel­seid raa­ma­tu­id. Raa­ma­tu­ko­gu jääb ava­tuks kel­la 14-ni.

PS. Kui kel­lel­gi on soo­vi ja või­ma­lust toe­ta­da raa­ma­tu­ko­gu uute raa­ma­tu­te ost­mis­el, siis sel­leks saab teha sihtots­tar­be­li­se raha­li­se toe­tu­se. Täp­se­ma info saab raa­ma­tu­ko­gust (tel 323 2080; e‑post ).

„Küll sul on hea töökoht! …

… Ter­ve päe­va saab raa­ma­tu­id luge­da.“ See kor­du­valt kuul­dud lau­se pani mind mõt­le­ma, mil­li­se­na pais­tab raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­le. Tun­nis­tan, et raa­ma­tu­id saab ja tuleb­ki luge­da, aga kodus oma napi vaba, tava­li­selt unea­ja arvelt. Kui­gi raa­ma­tu­ko­gu on maa­gi­li­ne paik, ei ilmu ega kao mis­ki võlu­väel. Meie töö on pal­jus­ki sil­ma­le nähtamatu.

Raa­ma­tu­kok­ku saa­bu­vad raa­ma­tud eri­ne­vaid teid pidi: tel­li­me-osta­me hul­gi­laost, head ini­me­sed anne­ta­vad mei­le raa­ma­tu­id ning ole­me vali­nud tea­vi­kuid ka Ees­ti Hoiuraamatukogust.

Raa­mat on jõud­nud kogus­se, mis saab edasi? Raa­mat töö­del­dak­se raa­ma­tu­ko­gun­dus­li­kult: ta saab endale ori­gi­naal­se numb­ri (vööt­koo­di), raa­ma­tu­ko­gu aad­res­si (koha­vii­da) ning tal­le lüüak­se sis­se temp­lid, mis kin­ni­ta­vad tema kuu­lu­mist Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­te hul­ka. Vahel on vaja raa­ma­tut puu­ri­da või klam­mer­da­da ning pea­ae­gu ala­ti saab ta uue kilest üli­kon­na, et ta ilu­sam ja puh­tam sei­saks. Aga ikka peab luge­ja oota­ma, sest raa­mat on vaja kan­da ka elekt­ron­ka­ta­loo­gi, et teda oleks või­ma­lik arvu­ti vahen­dus­el lae­nu­ta­da. Lisaks hin­na­le, vööt­koo­di­le ja osa­kon­na­le saab iga raa­mat hul­ga­li­selt märk­sõ­nu ja muid teda ise­loo­mus­ta­vaid mär­ku­si, et huvi­li­sed vaja­du­sel ikka sel­le kõi­ge õige­ma ja sobi­va­ma raa­ma­tu üles leiak­sid. Kõi­ke seda, mida raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad raa­ma­tu ja tema auto­ri­te koh­ta on lisa­nud, saab vaa­da­ta Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja tema haru­ko­gu­de ühisest elekt­ron­ka­ta­loo­gist RIKSWEB. Sin­na pää­seb raa­ma­tu­ko­gu kodu­le­helt: www.tapa.lib.ee. Elekt­ron­ka­ta­loo­gi lisa­vad Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­de töö­ta­jad ka kodu­loo­li­si artik­li­kir­jeid aja­le­hest Viru­maa Tea­ta­ja ning Tapa val­la lehest Sõnu­med. Mõle­maid aja­leh­ti bib­liog­ra­fee­ri­tak­se jooks­valt ning ret­ros­pek­tiiv­selt e tagasiulatuvalt.

Tihe­da­malt raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­vad luge­jad on tähe­le pan­nud, et raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel toi­mub vii­ma­se kuu jook­sul tihe ilu­kir­jan­dus­li­ke raa­ma­tu­te ühest kohast tei­se lii­gu­ta­mi­ne. Võt­si­me ette vana­de kogu­de uuen­da­mise. Sel­leks koos­ta­si­me pika nime­kir­ja värs­ken­da­mist vaja­va­test raa­ma­tu­test ning ühel april­li­päe­val külas­ta­si­me Ees­ti Hoiu­raa­ma­tu­ko­gu. Nüüd tege­leb­ki raa­ma­tu­ko­gu­rah­vas sel­le­ga, et meie riiu­li­tel olek­sid ka vanemad raa­ma­tud kena väl­ja­nä­ge­mi­se­ga ning kutsuk­sid end taa­sa­vas­ta­ma. Sel­leks on vaja vanad raa­ma­tud riiu­li­test kok­ku kogu­da ning täp­selt sama­su­gu­se vas­tu väl­ja vahe­ta­da, mis tähendab jäl­le­gi raa­ma­tu­te tööt­le­mist-kile­ta­mist ning ka elekt­ron­ka­ta­loo­gi kir­je­te kont­rol­li­mist- täiendamist.

Kui raa­mat on oma aja raa­ma­tu­ko­gus ära ela­nud või on teda liialt mit­mes eksemp­la­ris, siis kus­tu­ta­tak­se ta kata­loo­gist ning kan­tak­se maha. Hea õnne kor­ral saab raa­mat tei­se või­ma­lu­se ning satub meie vana raa­ma­tu müü­gi riiu­lis­se või vana­raa­ma­tu laa­da­le. Raa­mat, mis on luge­ja­id aas­ta­id usi­nalt tee­ni­nud võib-olla aga nii kulu­nud, et tal­le kind­lus­ta­tak­se vana­dus­puh­kus vana­pa­be­rit tööt­le­vas jäät­me­jaa­mas. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas leiab tei­se või­ma­lu­se saa­nud raa­ma­tu­id riiu­lilt „Vana raa­mat – hea hin­na­ga“. See valik täieneb pidevalt.

Koh­tu­me raamatukogus!

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu komplekteerija
Mae Mitt