Kevadised kepsutamised

13. mail Keva­di­sed kep­su­ta­mised Jäne­da Koo­li 1. ja 3. klassiga.

Rää­gi­me rah­va­ka­lend­ri täht­päe­va­dest mai­kuus. Mõt­le­me ise väl­ja täht­päe­vi ja anna­me nei­le sisu: ennus­tused, kom­bed, män­gud jne. Võta­me luge­mis­aas­ta kok­ku ja vali­me suvelugemist.