Raamatukogupäevad Jäneda raamatukogus

Raamatukogupäevad 2013 - plakat14. oktoob­ril külas Jäne­da koo­li 2. ja 4. klass.
Rää­gi­me oma kodu­ko­ha ja pere koh­ta väge­vaid päri­mus­lu­gusid, män­gi­me vanu män­ge, mõis­ta­ta­me ja pane­me kok­ku vanasõnadoomino.

22. oktoob­ril külas Jäne­da las­te­aialap­sed.
Loe­me ette vanu ja uuemaid lugusid ja män­gi­me mänge.

29. oktoob­ril Kra­tid ja raa­ma­tu­koid.
Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus Jäne­da koo­li 3. klas­si­ga. Rää­gi­me luge­mise täht­susest. Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta puhul seo­me algu­pä­ra­sed mui­nas­ju­tud ja rah­va­pä­ri­mu­sed täna­päe­vas­te mugan­dus­te­ga ja võrd­le­me neid omavahel.