Kohtumine folkloristi ja kultuuripärandisaadiku Marju Kõivupuuga

Kohtumine Marju Kõivupuuga - plakat22. oktoob­ril kell 12.30 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne folk­lo­ris­ti ja kul­tuu­ri­pä­ran­di­saa­di­ku Mar­ju Kõi­vu­puu­ga.

Mis on kul­tuu­ri­pä­rand? Selle­le küsi­mu­se­le annab vas­tuse folk­lo­rist ja kul­tuu­ri­pä­ran­di­saa­dik Mar­ju Kõi­vu­puu, kes tut­vus­tab ka oma raa­ma­tut “Igal hädal oma arst, igal tõvel ise tohter”.