Eesti ja Ungari muinaslood saavad kokku näitusel „Ristipidi lood”

Plakat_TLRKEsmas­päe­val, 3. juu­nil ava­ti Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ees­ti ja Unga­ri illust­raa­to­ri­te ühis­näi­tus Ris­ti­pi­di lood.

Ees­ti ja Unga­ri vahel on tihe­dad ja sõb­ra­li­kud kul­tuu­ri­suh­ted, mil­les on olu­li­sel kohal hõi­mu­su­gu­lus. Ees­ti luge­ja­te­le on Unga­ri mui­nas­ju­tud ja las­te­kir­jan­dus olnud tut­tav juba üle pool­sa­jan­di. Mõni­gi maa­il­ma­tun­tu­se­ga Unga­ri las­te­raa­mat on meil ilmu­nud mit­me kor­dus­trü­ki­na nagu mui­nas­ju­tu­ko­gu­mik „Imef­lööt” ja noor­te­ro­maan „Pál täna­va poi­sid”. Unga­ri raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­st teame aga vähem, see­tõt­tu on ava­tav ühis­näi­tus mõle­maid osa­poo­li rikas­tav nn sillaprojekt.

Näi­tu­sel koh­tu­vad täna­sed mui­nas­lood Unga­rist ja Ees­tist. Koos­töö algas mõle­ma maa las­te­kir­ja­ni­ke poolt mui­nas­jut­tu­de kir­ju­ta­mi­se­ga, mis saa­de­ti vas­tas­tik­ku illust­ree­ri­miseks. Unga­ri illust­raa­to­rid vali­sid lem­mik­mui­nas­loo Ees­ti auto­ri­te loo­min­gust ja Ees­ti kunst­ni­kud Unga­ri mui­nas­jut­tu­dest. Täna­seks on illust­rat­sioo­nid val­mis ning ühis­töö jõuab vaa­ta­ja­te ette näi­tu­sel „Ris­ti­pi­di lood”.

Näi­tu­se Ees­ti-pool­ne kuraa­tor Vii­ve Noor hindab tule­must kõr­gelt: „Osa­le­ja­te arv on aukar­tustära­tav ja kok­ku on saa­nud mõle­ma rii­gi pari­ma­te illust­raa­to­ri­te tööd. Samu­ti pole kuul­da olnud, et ühe­gi tei­se näi­tu­se jaoks oleks kir­ja­ni­kud kir­ju­ta­nud spet­siaal­seid lugusid. Ühis­näi­tu­sel on huvi­tav võr­rel­da kunst­ni­ke käe­kir­ju ja teh­ni­kat ning lei­da rah­vus­lik­ku omapära.”

Ette­võt­mis­es osa­le­nud Unga­ri las­te­raa­ma­tu­il­lust­raa­to­ri­te hul­gas on nii tun­tud ja tun­nus­ta­tud kui ka noo­ri tegi­ja­id: Anna Hol­ló, Kin­ga Rofusz, Kata­lin Sze­ge­di, Pan­ni Bodonyi, Gab­riel­la Mak­hult, Jacque­li­ne Mol­nár jt. Nen­de pil­did said ins­pi­rat­sioo­ni Ees­ti kir­ja­ni­ke Lee­lo Tung­la, Aidi Val­li­ku, Aino Per­vi­ku, Piret Raua, Kät­lin Kald­maa, Kris­tii­na Kas­si, Tiia Too­me­ti, Kert­tu Soan­si ja Jaa­nus Vaik­soo loomingust.

Unga­ri auto­ri­te János Lack­fi, Anna Menyhér­ti, Petra Finy, Péter Dóka jt loo­min­gut vahen­da­sid pil­di­keel­de Ees­ti tuntui­mad illust­raa­to­rid Vii­ve Noor, Juss Piho, Anne Pik­kov, Maa­ra Vint, Regi­na Lukk-Toom­pe­re, Kert­tu Sil­las­te, Katrin Erlich, Urmas Viik, Enno Oot­sing, Jüri ja Piret Mil­de­berg jt.

Näi­tu­se­ga kaas­neb kata­loog ees­ti, unga­ri ja ing­li­se keeles.

Koos­töö­pro­jek­ti part­ne­rid on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus, Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liit, Ees­ti Ins­ti­tuut Unga­ris ja Unga­ri Ins­ti­tuut Eestis.

Tapalt läheb näi­tus edasi Kures­saar­de. Sügi­sest on näi­tus üle­val Buda­pes­tis Pető­fi kir­jan­dus­muu­seu­mis ja mit­mes tei­ses Unga­ri suurlinnas.

Pro­jek­ti toe­ta­sid Ees­ti Kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium, Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal, Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liit ja Unga­ri las­te­kir­jan­duse aja­ki­ri Csodaceruza.

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus jääb ava­tuks 19. juulini.

Ole­te oodatud!

 

Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus, Unga­ri Ins­ti­tuut, Ees­ti Instituut

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu