4.–22.02.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Roos­te­va­ba Eno Raud. 15. veebruaril tähis­ta­me las­te­kir­ja­nik Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Tema sulest ilmu­nud jutud ja luu­le­tu­sed on igi­hal­jad ja siia­ni las­te luge­mis­va­li­kus väga täht­sal kohal

14.01.2013–01.03.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Evi Tihe­met­sa graa­fi­ka­näi­tus Kar­gelt lüü­ri­li­ne Evi Tihe­mets. Tapalt pärit kunst­nik Evi Tihe­mets tähis­tas möö­du­nud aas­tal oma 80. sün­ni­päe­va. Juu­be­li puhul toi­mus mit­meid üri­tusi ning näi­tusi nii Tal­lin­nas kui Tapal. Kodu­lin­na raa­ma­tu­ko­gu­le kin­kis kunst­nik osa oma rik­ka­li­kust graa­fi­ka­va­ra­must. Sel­le näi­tu­se sis­uks ongi mõned kin­gi­tud tööd ning valik raa­ma­tu­id kunst­ni­ku illust­rat­sioo­ni­de­ga. Näi­tus on avatud

Kar­gelt lüü­ri­li­ne Evi Tihe­metsRead More »

22. jaa­nua­rist 25. jaa­nua­ri­ni 2013. a on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sule­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu vahen­dus­el: tele­fon 323 2081 e‑post

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahu­oja käsi­töö­ehe­te näi­tus Ehte jõud. Aas­ta­ta­gu­sest näi­tu­sest ala­tes on ehte­meis­ter kat­se­ta­nud uusi ja huvi­ta­vaid teh­ni­ka­id ning kasu­ta­nud põne­vaid mater­ja­le. Sel­lelt näi­tu­selt saab ka lisaks sil­mailu­le Jõu­lu­mem­me kot­ti poe­ta­da mõne kõr­va­rõn­ga­paa­ri, kae­la­kee või sõr­mu­se. Näi­tus on ava­tud 11. jaanuarini.

Püha­de ajal on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­de (ja inter­ne­ti­punk­ti) lah­ti­ole­kuajad järg­ne­vad: Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (siin nime­ta­ma­ta päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud tava­kel­la­ae­ga­del) 22.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 ava­tud 11.00–18.00 29.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Käsi­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid (Jäne­da käsi­töö­kur­sus­tel val­mi­nud rah­va­rõivad ja nen­de osad) ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me tagant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012.

Käsi­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me tagant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). (Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012)

Suve­kuu­del (juuni, juu­li, august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik lau­päe­vi­ti tagas­ta­da inte­r­­ne­­ti- ja info­punk­ti (Koo­li 6, kõr­val­tiib) 10–15. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 4.–31. juu­li­ni. Leht­se raa­ma­tu­ko­gu on lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 10–18). Sak­si raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 2.–19. juulini.