„Nutikale“ lugejale

24. august 2013 on olu­li­ne kuu­päev kõi­gi And­roid nuti­te­le­fo­ni  kasu­ta­ja­te jaoks.  Võib-olla mit­te kõi­gi­le, aga kind­las­ti nei­le, kes on ka raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­jad, luge­jad.  Nimelt on 24. ala­tes või­ma­lik Goog­le Play poest alla laa­di­da „äpp“ nime­ga m‑RIKS. Win­dows Phone’i kasu­ta­ja­te­le on ana­loog­ne raken­dus val­mis juba 2011. aas­ta lõpust.m‑RIKS on raa­ma­tu­ko­gu sinu tas­kus (raken­dus on kasu­ta­tav nen­des raa­ma­tu­ko­gu­des, mis kasu­ta­vad raa­ma­tu­ko­gu­de info- ja kata­loo­gi­süs­tee­mi RIKS). Või­ma­lik on vaa­da­ta keh­ti­vaid lae­nu­tusi ja reser­vee­rin­gu­id, tut­vu­da uudis­kir­jan­du­se­ga ning teos­ta­da otsin­gu­id raa­ma­tu­ko­gu kata­loo­gist. Uudis­kir­jan­duse nime­kir­jast ning otsin­gu tule­mus­te seast on või­ma­lik endale mee­le­pä­ra­ne tea­vik ka kohe­selt reser­vee­ri­da — eel­dusel, et reser­vee­rin­gud on raa­ma­tu­ko­gu poolt lubatud.
Lisaks ees­pool mai­ni­tu­le saab luge­ja enda käes ole­va­te tea­vi­ku­te tagas­ta­mis­täht­ae­ga piken­da­da (juhul kui ei ole tek­ki­nud võlg­ne­vust ja piken­da­mi­ne on raa­ma­tu­ko­gu poolt lubatud).
Raken­duse ava­ku­val näeb luge­ja enda and­meid – lae­nu­tus­te, reser­vee­rin­gu­te ja võlg­ne­vus­te arv ning tasu­ma­ta mak­se­te summa.
Seda kõi­ke on või­ma­lik teha nii ees­ti- kui ka venekeelselt.

m‑RIKS’i sis­se logi­miseks saab kasu­ta­da rik­sweb’i kasu­ta­ja­ni­me ning paroo­li. Kui need peaksid puu­du­ma, siis võib neid küsi­da lähi­ma sõb­ra­li­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja käest.

Küsi­mus­te ja ette­pa­ne­ku­te­ga võib pöör­du­da otse raken­duse aren­da­ja poo­le – ning täien­da­vat infot saab ka koha­li­ku raa­ma­tu­ko­gu vahendusel.