Viltused pildid

Kaja Põdra karikatuuride näitus "Viltused pildid"15.04–07.06.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Kaja Põd­ra kari­ka­tuu­ri­näi­tus Vil­tu­sed pil­did.

Kaja Põder (kir­ja­nik Vee­ra Saa­re tütar) elas pli­ka­tirt­su­na Jäne­da vii­na­vab­ri­ku taga endi­ses mõi­sa­va­lit­se­ja majas. Hil­jem viis elu teda muja­le õppi­ma ja töötama.
Ta on olnud õpe­ta­ja, deko­raa­tor, rek­laa­mi­te­gi­ja ja trükis­te kujun­da­ja. Vil­tu­seid pil­te õpe­ta­sid teda joo­nis­ta­ma Hei­nz Valk ja Edgar Val­ter. Vanem põlv­kond mäle­tab kind­las­ti tema kari­ka­tuu­re aja­kir­jas “Pik­ker”. Näi­tus “Vil­tu­sed pil­did” oli möö­du­nud sügi­sel eks­po­nee­ri­tud ka Tal­lin­na Toom­klu­bis ja sisal­dab vii­mas­tel aas­ta­tel välisees­ti aja­le­he­le Ees­ti Rada joo­nis­ta­tud pil­te ning vara­se­ma­tel aas­ta­tel huu­mo­ri­aja­kir­ja­des ja ‑väl­ja­an­ne­tes ilmu­nud töid.