4.–29. april­li­ni Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aprill on süda­me­kuu”. April­lis tähis­ta­tak­se ter­vi­se aren­gu ins­tituu­di eest­ve­da­misel Ees­tis esi­mest kor­da süda­me­kuud. Ter­ve aprill on kae­tud eri­ne­va­te üri­tus­te­ga, mil­le ees­märk on juhti­da ini­mes­te tähe­le­pa­nu süda­me­ter­vi­se­le ja ter­vi­se­prob­leemi­de enne­ta­mise­le lii­ku­mise abil. Süda­me­kuu on väl­ja kas­va­nud süda­me­nä­da­la tra­dit­sioo­ni­st, mida on pee­tud juba 23 kor­da. 4.–29. april­li­ni Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aprill […]

1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Miks mäed purs­ka­vad?”. Mui­nas­ju­tu­toa näi­tu­sel on väl­jas kir­jas­tuse Val­gus vane­ma­te teat­me­teos­te ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioo­nid. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le pani­me väl­ja kir­jas­tuse uuemad teat­me­teo­sed las­te­le. Nop­pi­si­me sealt väl­ja tar­ku­sed vul­kaa­ni­de koh­ta. Põi­ka­me ka Islan­di­le, kus trol­li­del on oma näge­mus, miks mäed purs­ka­vad.  1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Miks mäed purs­ka­vad?”. Mui­nas­ju­tu­toa näi­tu­sel on väljas

Miks mäed purs­ka­vad?Miks mäed purs­ka­vad?Read More »

Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühing peab olu­li­seks mär­ga­ta ja tõs­ta esi­le raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­id ning tun­nus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­des aas­ta jook­sul teh­tut. 28. veebruaril Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud tänu­üri­tu­sel anti väl­ja Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühin­gu aas­­ta- ja tee­ne­te­pree­mia, tun­nusta­ti aas­ta tegu tea­dus­raa­ma­tu­ko­gus ja lin­na­raa­ma­tu­ko­gus, tõs­te­ti esi­le pari­mad raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad kooli‑, las­­te- ja maa­raa­ma­tu­ko­gu­des. Esma­kord­selt auta­susta­ti pari­mat noort raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jat. Ava­li­kusta­ti ka aja­kir­jan­duse auhin­na saa­ja ning

Aas­ta las­te­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2013Read More »

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Lehe­kuu. Mai­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ri jär­gi mitut nime: lehe­kuu (puu­de leh­te­mi­ne­mise jär­gi), õie­kuu (õit­se­va­te kevad­lil­le­de jär­gi), too­me­kuu (too­me­puu­de ehk too­min­ga­te õide­puh­ke­mise jär­gi), kül­vi­kuu (kül­vi­töö­de jär­gi). Tut­vus­ta­me mai­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: volb­ri­päe­va, keva­dist nigu­la­pü­ha, tae­va­mi­ne­mis­pü­ha ja neli­pühi. Too­me­kuu raa­ma­tu­näi­tu­selt saa­me tea­da, miks kut­sus vana­rah­vas too­min­gat kar­tu­li­puuks. Too­min­ga rah­va­pä­ra­sed nime­tu­sed on tumil­gas, tuum,

Lehe­kuuRead More »

11. det­semb­ril Jõu­lu­hom­mik Jäne­da koo­li 1. ja 3. klas­si­ga – loe­me jõu­lu­jut­te ja luu­le­tusi ning meis­ter­da­me. 17. det­semb­ril üri­tus Jäne­da koo­li 8. klas­si­ga Veet­le­vad var­gad ja kiik­su­ga kri­mi­naa­lid – kri­mi­kir­jan­dus meil ja mujal.