Meie kuningas naeratab jälle …

"Ellen Niiduga Midrimaal" 2013 osalejadKuld­selt tae­vas sil­ler­dav päi­ke, lume­han­ge­del hõbe­da­selt säten­da­vad hel­bed ja nuk­ker kunin­gas luu­le­ku­nin­ga­ko­jas. On keva­de­kuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­siu­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaik­se maja…Juba saa­bu­vad­ki esi­me­sed kuning­li­kud küla­li­sed „Keva­de“ lugu­de mailt Pala­mu­se koolist Jõge­va­maalt. Näha on ka koha­li­ke luu­le­tur­nii­ri­de pari­maid Tapa koo­li­dest ja maa­kon­nas kroo­ni­tuid Võsu koolist. Paraad­uk­sest sise­ne­vad dele­gat­sioo­nid Järva­maalt, Vil­jan­di­maalt, Tar­tu lin­nast, Põl­va­maalt ning Võru­maalt. Kee­gi oleks just­kui puudu? Loo­mu­li­kult ei saa alus­ta­da etlus­võist­lust ilma midrikohtuniketa …

Moo­tor­tõl­las saa­bub Mid­ri­maa­le kroon­print­sess Maar­ja, luu­le­ku­nin­gan­na Elle­ni tütar, kes see­kord koh­tu­ni­ke­ko­gu tööd juhib. Raud­ho­bu­de­ga on jõud­nud meie juur­de raa­ma­tu­te kunin­gan­na Elle, Tar­tu Tam­me­lin­na raa­ma­tu­te kojast, ning sama tiit­lit kan­dev kunin­gan­na Liina Rak­ve­re luge­ja­te kojast. Koh­tu­ni­ku aus­ta­vat tiit­lit kan­na­vad täna veel: Mary­liis, koha­lik abi­tu­rient, kes on Lää­ne-Viru­maa pär­ja­tud õpi­laset­le­ja; Aime, Tam­sa­lu hari­dus­temp­list, kel­le eest­ve­da­misel sel­gi­ta­tak­se Lää­ne-Viru­maa mid­ri­võist­luse kan­di­daa­did; Hei­li, kes on koha­li­ku kul­tuu­ri­ko­ja valit­se­ja. Kok­ku on koh­tu­nik­ke seit­se? Ei-ei-ei-ei. Mul läks vist luge­mi­ne sassi …

Los­si­saa­li sise­ne­vad luu­le­ko­ja kuning­li­kud kõr­gu­sed Mar­git ja Ere. Ter­vi­tus­te ja aus­tus­aval­dus­te­ga algab kunin­gan­na Elle­ni 85. sün­ni­päe­va­le pühen­da­tud üle­maa­li­ne las­te etlus­kon­kurss „Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal“. Val­la poolt edas­tab ter­vi­tu­sed meie ase­va­lit­se­ja And­rus. Tut­vu­tak­se koh­tu­ni­ke­ga … seits­mes auväärt koh­tu­nik on ikka veel teadmata.

Seal istub ju üks kurb­lik kunin­gas oma kaas­kon­na­ga. Nuk­ker kuning­lik kõr­gus astub külalis­te ette ning kõlab „Kunin­ga­laul“. Saat­jas­kond lah­kub. Tema Majes­tee­dist saab jäl­le meie val­la kul­tuu­ris­pet­sia­list Indrek ning seits­mes koh­tu­nik. Võist­lus alaku!

Lava­le astu­vad eral­di nii noo­re­ma kui ka vanema vanu­se­rüh­ma võist­le­jad. Kõik nad on läbi­nud luu­le­lu­ge­mise koo­li- ja maa­kon­na­voo­rud. Tege­mist on pari­ma­te­ga pari­maist. Seda kin­ni­tab ka aplo­dee­riv pub­lik ning päe­va­pilt­ni­ke klõp­su­vad pil­di­ma­si­nad. Võist­luse­le­vu­ses ning kuu­la­mis­õ­hi­nas lendab aeg lin­nu­tii­vul … Juba lah­ku­vad koh­tu­ni­kud aru­ta­ma, vaid­le­ma, sei­su­koh­ti võt­ma ning otsustama.

Mid­ri­lõu­na­le järg­neb väi­ke los­si­pi­du, kus esi­ne­vad Tapa Güm­naa­siu­mi alg­klas­si­de lap­sed, keda õpe­ta­vad Eri­ka, Rii­na ja Klai­re. Võlu­ma­si­na väel ühi­neb meiega kunin­gan­na Ellen ning loeb ise oma luuletusi.

"Kroonitud pead" koosJärs­ku löö­vad saa­liuk­sed val­la ning rah­va seast käib läbi äre­vus­ka­hin. On ka põh­just. Saa­bub Tema Majes­teet. Koh­tu­ni­kud on juba Kii­du­kir­ja­de­le alla kir­ju­ta­nud. Algab kroo­ni­mi­ne. Ja tun­dub, et meie kunin­gas nae­ra­tab jälle …

Täna­me juhendajaid!

Kuning­lik käe­pi­gis­tus kii­de­tui­le! Tuhat tänu nen­de emadele-isadele!

Kul­la­kaa­lu­ga luu­le­tus­te eest eri­li­ne tänu Ellen Nii­du­le! See tänu läks uhkes kotis suu­re lin­na poo­le tee­le Maar­ja Unduskiga.

Täna­me ka töö­kat Mid­ri­toim­kon­da!

Koh­tu­me taas 2015. aas­ta keva­di­sel koolivaheajal!

Kuning­lik kum­mar­dus toe­ta­ja­ile – Kalev AS, Rah­va Raa­mat AS, Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li Lää­ne-Viru­maa eks­pert­grupp, Lää­ne-Viru Oma­va­lit­sus­te Liit, Maxi­ma X Tapal, Sir­teks OÜ –,
ja koos­töö­part­ne­reile – Tapa Güm­naa­sium, Tapa Kul­tuu­ri­ko­da, Tapa Vallavalitsus.

Mid­ri­maa kirjatoimetaja
Mae Mitt

Päe­va­pil­te ja tule­mu­si saab vaa­da­ta Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu kodu­le­helt https://www.tapa.lib.ee