Kargelt lüüriline Evi Tihemets

14.01.2013–01.03.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Evi Tihe­met­sa graa­fi­ka­näi­tus Kar­gelt lüü­ri­li­ne Evi Tihe­mets.

Tapalt pärit kunst­nik Evi Tihe­mets tähis­tas möö­du­nud aas­tal oma 80. sün­ni­päe­va. Juu­be­li puhul toi­mus mit­meid üri­tusi ning näi­tusi nii Tal­lin­nas kui Tapal. Kodu­lin­na raa­ma­tu­ko­gu­le kin­kis kunst­nik osa oma rik­ka­li­kust graa­fi­ka­va­ra­must. Sel­le näi­tu­se sis­uks ongi mõned kin­gi­tud tööd ning valik raa­ma­tu­id kunst­ni­ku illustratsioonidega.

Näi­tus on ava­tud 1. märtsini.