Krõlliga koos on alati pidu! Palju õnne, Ellen Niit!

13. juu­nist — 10. augus­ti­ni näi­tus Jäne­da Koo­li õpi­las­te Krõl­li­pilti­dest — Krõl­liga koos on ala­ti pidu! Pal­ju õnne, Ellen Niit!

Näi­tus on pühen­da­tud 13. juu­lil 85. sün­ni­päe­va pida­va­le armas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku­le Ellen Niidule.