[:et]

13. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu”.

Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põne­va­te har­ras­tus­te­ga tege­lev Jäne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kontinentidel …

[:]

[:et]

5. veebruaril 2020. a kell 18:00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Ain Küti­ga.

Kül­la tuleb Saga­di muu­seu­mi juha­ta­ja Ain Kütt, kes rää­gib oma esik­ro­maa­nist “Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tus” ja veel mõnest kri­mi­naal­sest loost, mis on jää­nud var­ju­le aja­loo häma­ra­tes­se varakambritesse.

[:]

[:et]

Tul­ge 23. jaa­nua­ri õhtul kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se (I kor­ru­se luge­mis­saa­li) osa saa­ma Anne Ruda­novs­ki rei­si­ju­tu­õh­tust ja foto­näi­tu­sest „Seal, kus me koh­tusi­me“, sest on, mida vaa­da­ta, on, mida kuu­la­ta! Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

„Vii­ma­se het­ke­ni ei usku­nud ena­mik tut­ta­vaid, et ma lähen­gi ümber­maa­il­ma­rei­si­le. Üksin­da.“ ütleb kõr­ge­ma kuns­ti­koo­li Pal­las õppe­jõud Anne Ruda­novs­ki, kes rän­das poo­le aas­ta­ga ümber maa­il­ma. Et asi veel int­ri­gee­ri­vam oleks, lisa­me, et rei­si võt­tis ta ette pabe­ri pärast.

[:]

[:et]

16. jaa­nua­rist 21. veebruari­ni 2020. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Lem­mik­raa­ma­tud Nukit­sa kon­kur­sil”.

Ala­nud on XV Nukit­sa kon­kurss. Raa­ma­tu­ko­gus on väl­ja pan­dud vii­ma­se kahe aas­ta jook­sul ilmu­nud Ees­ti las­te- ja noor­te­kir­jan­duse pare­mik. Võist­lusel kon­ku­ree­rib 100 raa­ma­tut. Võist­le­vad kir­ja­nik ja kunst­nik. Oma lem­mi­k­u­te poolt saab hää­le­ta­da 23. veebruari­ni nii sede­li­te­ga kui e‑keskkonna kau­du Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kodu­lehel.

[:]

[:et]

14. jaa­nua­rist 23. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “XV Nukit­sa kon­kurss”.

Nukit­sa kon­kurss on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se poolt kor­ral­da­tav luge­ja­kü­sit­lus, kus kahe vii­ma­se aas­ta las­te­kir­jan­duse saa­ki hin­da­vad lap­sed ise. Las­te hääl­te põh­jal sel­gi­ta­tak­se väl­ja popu­laar­seim las­te­kir­ja­nik ja las­te­raa­ma­tu­kunst­nik. Kon­kur­sil osa­leb 100 raa­ma­tut ja lap­sed saa­vad raa­ma­tu­ko­gus koha­peal neid uudistada.

[:]

[:et]

10. jaa­nua­rist 20. veebruari­ni 2020. a Leh­tes raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nukit­sa kon­kurss”.

Nukit­sa kon­kurss on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se poolt kor­ral­da­tav luge­ja­kü­sit­lus, kus kahe vii­ma­se aas­ta ees­ti las­te­kir­jan­duse saa­ki hin­da­vad lap­sed ise. Las­te hääl­te põh­jal sel­gi­ta­tak­se väl­ja popu­laar­seim las­te­kir­ja­nik ja las­te­raa­ma­tu­kunst­nik. Hää­le­ta­da saa­vad lap­sed vanu­ses 6–13 nii elekt­roon­selt Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kodu­lehel kui ka raa­ma­tu­ko­gus kuni 23. veebruarini.

[:]

[:et]

9. jaa­nua­rist 23. veeb­ru­ra­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “XV Nukit­sa kon­kurss”.

Algab XV Nukit­sa kon­kurss. Võist­lusel kon­ku­ree­rib 100 algu­pä­rast ees­ti­keel­set las­te- ja noor­te­raa­ma­tut, mis on Ees­tis ilmu­nud 2018. ja 2019. aas­tal. Ees­märk on väl­ja sel­gi­ta­da kahe vii­ma­se aas­ta lem­mik­kir­ja­nik ja illust­raa­tor. Hää­le­ta­da saa­vad 6–13-aastased lapsed.

[:]

[:et]

18. det­semb­ril 2019. a kell 17.30 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­õh­tu “Vik­tor ja Hel­ve Gross­man­ni rei­sid”.

Vik­tor Gross­man­ni loo­dus­film Jäne­da talv ja rei­si­fil­mid Põh­ja-Poola 2018 ja Aust­ria 2019. Lisaks rei­si­raa­ma­tu­te pak­ku­mi­ne raamatukogult.

[:]

[:et]

Rii­gi Info­süs­tee­mi Ame­ti (RIA) üles­kut­sel ava­tak­se 20. novemb­ril 2019. a pal­ju­des Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­des “IT-vaat­lik­ku­se” nõu­an­de­punk­tid. Ka Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud võta­vad akt­sioo­ni­st osa.

“Ole IT-vaat­lik” on küber­tur­va­li­su­se kam­paa­nia, mis kes­ken­dub küber­tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le vanema­ealis­te seas, kes ei ole seal­se­test ohtu­dest nii häs­ti infor­mee­ri­tud. Kam­paa­nia kodu­leht www.itvaatlik.ee koondab liht­sad nõu­an­ded tur­va­li­selt inter­ne­tis toimetamiseks.

[:]

[:et]

8. oktoob­ril kell 13.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Ravim­tee­de õpituba”.

Õpi­toa viib läbi Jäne­da ela­nik, endi­ne maa­vil­je­lu­se õppe­jõud ja tun­tud tai­me­tark Eha Rehemaa. …

[:]

[:et]24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus algu­se­ga kell 10.30 “Ilmar Tal­ve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Ilmar Tal­ve” (I korrusel)
11.30 Eks­kur­sioon Tapa lin­nas “I. Tal­ve rada­del”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), algus raamatukogus

14.00 Külalisettekanded

“Ilmar Tal­ve — pro­fes­sor, kol­leeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu üli­kool, Soome)
“Kir­ja­nik Ilmar Tal­ve” — Jani­ka Kronberg (aja­kir­ja Loo­ming peatoimetaja)

I kor­ru­sel foto­näi­tus “Linn, kus me ela­si­me. Jalu­tus­käik koos Ilmar Tal­ve­ga tema kodulinnas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus “Ilmar Tal­ve” [:]

[:et]Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muuta.[:]

[:et]Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 10.00 — Ilmar Tomusk. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Iga­le rah­va­le on kõi­ge ilu­sam tema ema­keel. Ree­del, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Ees­ti­maa Rah­va­ha­ri­duse Selt­si ja Ees­ti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapa­le ees­mär­gi­ga aru­ta­da „kir­ja­vii­si ja õige­kir­ja üht­la­seks-sead­mi­si“. Koos­olek on saa­nud tun­tuks Tapa

[:et]110 aas­tat esi­me­sest ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rent­sist Tapal[:]Read More »