5. juu­list 31. augus­ti­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti vana­sõ­nad”. Jäne­da los­sis hil­ju­ti reno­vee­ri­tud 2. kor­ru­se kori­do­ri sein­tel saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti vana­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes hobiks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põhi­li­selt akrüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on sile­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”,

Ees­ti vana­sõ­nadRead More »

15. oktoob­ril kell 17.00 Jäne­da los­si saa­lis Jäne­da küla esma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tähis­ta­mi­ne. Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) sulest ilmus 2016. a mahu­kas romaan „Mura. Lee­git­se­vad mäles­tused“ (“Mou­ra. La mémoi­re incen­diée”). Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Ukrai­na päritolu aris­tok­raat Maria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, paru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895–1974), Ees­tis tun­tud kui Jäne­da vii­ma­ne mõisaproua.

Jäne­da küla esma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päevRead More »

[:et]

4. sep­temb­rist 30. det­semb­ri­ni 2019. a on Jäne­da los­si 1. kor­ru­sel Jaa­ni­ka Jalas­ti foto­näi­tus.

Jaa­ni­ka Jalast on Jäne­dal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud tütar­laps, kel­le fotograa­fiahu­vi on prae­gu­seks haa­ra­nud suu­re osa tema politseinikuametist. …

[:]

[:et]25. veebruarist 1. juu­ni­ni on Jäne­da los­si keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Koo­li 8. ja 9. klas­si õpi­las­te näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Tee­me Ees­ti­le kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kunst raa­ma­tu­kok­ku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Ees­ti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noortekultuurist. …[:]

[:et] 25. oktoob­ril kell 13.00 juhendab Anu Jonuks mälu­tree­nin­gut. Üri­tus toi­mub Jäne­da los­sis, sobib igas eas ini­mes­te­le ja on tasu­ta. Üht­asi tähis­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täis­kas­va­nud Õppi­ja Nädalat. [:]

[:et] 25. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Rahu­tud Jukud”. Väl­ja­pa­nek aegu­ma­tu­test ning täna­päe­vas­test koolilu­gu­dest. Raa­ma­tud on abiks 4. klas­si­le, kes osale­vad ette­lu­ge­mise võist­lusel “Kõik on kõi­ge tar­ge­mad” ning teis­te­le­gi vah­va­te koo­li­jut­tu­de austajatele. [:]

[:et] 1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäne­da los­si II kor­ru­se õppe­klas­sis loeng ja prak­ti­li­ne õpe “Minu orna­men­taal­ne”. Kris­ti­na Rajan­do loeng ja prak­ti­li­ne õppus Ees­ti vanemast pärand­kul­tuu­rist pärit mär­ki­dest ja orna­men­ti­kast. Koos­töös Luu­le Nur­ga ja MTÜ Loometööga. [:]