Parim ravim on tee

Näituse "Parim ravim on tee" plakat

Ala­tes 10. oktoob­rist 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud näi­tus “Hel­le Per­sits­ki: Parim ravim on tee. Ma armas­tan teid.”

Hel­le on just­kui igi­lii­kur. Teda võib koha­ta Jäne­da met­sa­rada­del ja kerg­tee­del, kõik Ees­ti pikad ja üli­pi­kad jook­su­ra­jad on tema jala­jäl­gi täis tipi­tud, mit­med maa­il­ma suur­ma­ra­to­nid Ber­lii­nist Kuu­ba­ni on läbi­tud. Täna­vu jook­sis Hel­le juba oma 100. mara­to­ni. Aga see­gi pole tal­le pii­sav. Oma puh­ku­sea­ja vee­dab ta pal­ve­rän­na­ku­tel, nii Ees­tis kui kau­ge­mal, ees­mär­giks ühel heal päe­val jõu­da San­tia­go de Com­pos­te­las­se. Näi­tu­sel on väl­jas meda­lid, jook­su­sär­gid ja pal­ve­rän­du­ri varus­tus.  Näi­tu­se jätkuks on 1. novemb­ril kell 17.00 Hel­le rän­na­ku­jut­tu­de õhtu Jäne­da raamatukogus.