Minu eriline kodujõgi

Fotokonkursi "Minu eriline kodujõgi" plakat

Head foto- ja loodushuvilised!

Kut­su­me teid osa­le­ma foto­kon­kur­sil seo­ses oma kodu­jõe­ga ja samu­ti vana­de foto­de kogu­mises seo­ses Jäni­jõe­ga. Foto­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne kodu­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõbu­sa tege­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lähe­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toimetamas.

Foto­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jäni­jõe ääres, vaid oota­me just mit­me­ke­sist vali­kut tei­le olu­lis­test voo­lu­vee­ko­gu­dest. Pil­di­ga koos saat­ke ka foto peal­ki­ri, soo­vi kor­ral lühi­ke pil­di saa­mise lugu ja kas soo­vi­te osa­le­da noor­te (kuni 16-aas­ta­s­te, k.a) või üldarvestuses.

Lisaks otsi­me ka vana­sid foto­sid Jäni­jõe­ga seo­ses. Neid võib saa­ta nii eral­di kui ka foto­kon­kur­si­le. Vana­de foto­de juur­de oleks põnev lisa­da pil­di­ga seo­tud lugu.

Pil­did foto­kon­kur­si­le ja vanad fotod palu­me saa­ta e‑kirjaga () või tuua ska­nee­ri­miseks Jäne­da raa­ma­tu­kok­ku. Täht­aeg on 12. sep­tem­ber 2022.

24. sep­temb­ril ole­te ooda­tud tähis­ta­ma kodu­jõe päe­va Jäni­jõe ääres Jäne­da Ves­ki­hoo­nes, kuhu pane­me väl­ja kon­kur­si­le saa­de­tud fotod ning toi­mub väl­ja­sõit, ette­kan­ded ja aru­te­lu. Rah­va lem­mi­k­ud saa­vad autasustatud.

Samal ajal toi­mu­vad üle­maa­ilm­selt Home River Biob­litzi raa­mes mit­med üri­tu­sed, mil­le ees­märk on samu­ti kodu­jõ­ge­de väär­tus­te tutvustamine.

Loo­min­gu­li­si fotovoogusid!