Helle Persitski rännujutud

Jäneda raamatukogus  liikumisaasta üritus "Helle Persitski rännujutud" - plakat.

22. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus lii­ku­mis­aas­ta üri­tus “Hel­le Per­sits­ki rännujutud”.

Jäne­dal elav Hel­le Per­sits­ki on pühen­da­nud kogu oma vaba aja lii­ku­mise­le. Tema jala­jäl­gi on täis kõik Jäne­da ümb­ru­se met­sa­teed, jook­su- ja mat­ka­ra­jad üle kogu Ees­ti ning kau­ge­mal­gi. Igal aas­tal läbib ta lõi­gu­kese Ees­ti Jaa­ko­bi­teest, et jõu­da mõne aas­ta pärast siht­punk­ti San­tia­go de Com­pos­te­las­se. Oma rän­nu­tee­dest Hel­le raa­ma­tu­ko­gus­se rää­ki­ma ja foto­sid näi­ta­ma tuleb­ki. Sünd­mus on pühen­da­tud Liikumisaastale.