13. sep­temb­ril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hom­mik Anti Saa­re­ga. Kauaoo­da­tud koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Anti Saa­re­ga, vah­va­te Pär­­di-lugu­­de ning mit­me­te teis­te las­te­raa­ma­tu­te autoriga Jäne­da Koo­li õpi­las­te­le ning teis­te­le huvi­lis­te­le. Kell 11.15 koh­tu­mi­ne Anti Saa­re­ga Leht­se raamatukogus.

[:et] 3. april­lil kell 13.00 Jäne­da los­si saa­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Juha­ni Pütt­se­pa­ga. Juha­ni Pütt­sepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja aime­raa­ma­tut mit­mes vanu­ses las­te­le, kuid mõn­da­gi tema teost võib lii­gi­ta­da pari­mas mõt­tes kogu­pe­re­raa­ma­tu­ks. Tal­le on süda­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­le­ga. Koh­tu­mise­le Jäne­da los­si saa­li on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suured. [:]

[:et] 16. veebruaril kell 11.00 Jäne­da los­sis “Soo­­me-ugri rah­vas­test — kee­lest ja mee­lest”. Näi­tu­se “Vee­lin­nu­rah­vas” juur­de kuu­luv koh­tu­mi­ne, kus Fen­­no-Ugria Asu­tuse hõi­mu­kes­ku­se juha­ta­ja Jaak Prozes rää­gib soo­­me-ugri rah­vas­test. Üri­tus toi­mub los­si saalis. [:]