Üks imetore asi

4. märt­sist 5. april­li­ni 2024. a Leh­te raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Üks ime­to­re asi”.

2. aprillil 2024. a kell 10.00 Lehtse kooli aatriumis Indrek Koff

Üks ime­to­re asi on see, et 2. april­lil tuleb mei­le kül­la las­te­kir­ja­nik ja tõl­ki­ja Indrek Koff. Indrek Koff on sün­di­nud 1975. aas­tal Pär­nus. Ta on lõpe­ta­nud Pär­nu Süte­va­ka Huma­ni­taar­güm­naa­siu­mi 1993. aas­tal ja Tar­tu üli­koo­li prant­su­se kee­le ja kir­jan­duse eri­ala baka­lau­reuse­õp­pe 1999. aas­tal. Töö­ta­nud tõl­gi ja tõl­ki­ja­na. Olnud õppe­jõud Tar­tu Üli­koo­lis, Ees­ti Huma­ni­taar­ins­tituu­dis ja Tal­lin­na Üli­koo­lis. Här­ra Tee & proua Koh­vi OÜ (vara­s­ema nime­ga Indrek Kof­fi tõl­ke­ta­lu) juha­ta­ja 2003. aas­ta­st. Ees­ti Tõl­ki­ja­te ja Tõl­ki­de Liidu ja Ees­ti Kir­ja­ni­ke Liidu lii­ge, Ees­ti-Prant­su­se Lek­si­kog­raa­fia­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (esi­mees 2004–2006). On las­te­le kir­ju­ta­nud mit­meid raa­ma­tu­id ja lisaks tõl­ki­nud ilu- ja aime­kir­jan­dust prant­su­se, por­tu­ga­li, ing­li­se keelest.