[:et]

1. juu­list 30. augus­ti­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Nuti­va­ba suvi”.

Suvel anna­me nuti­sead­me­te­le puh­kust ja leiame vahel­duseks muud vah­vat tegevust. …

[:en][:]

[:et]

23. maist 23. juu­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Minu tele­fo­ni Por­kuni”.

Ain Aasa fotod Por­kuni vaa­de­test. Foto­sid aitas sti­li­see­ri­da Tiiu Hein­soo Photography.

[:]

[:et]

8. maist 7. juu­ni­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Por­kuni jär­ve ilu ja valu”.

Por­kuni järv on alli­ka­toi­te­li­ne nel­jast osast koos­nev pais­järv, mis asub Lää­ne-Viru­maal Pan­di­ve­re kõrgustikul …

[:]

[:et]

26. april­list 25. mai­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kes elab met­sa sees?”.

Mai­kuu on loo­duse­kuu. Maa muu­tub rohe­li­seks ja loo­dus puh­keb õide.Meie metsa­des võib koha­ta eri­ne­vaid loo­mi ja lin­de. On elu tär­ka­mise aeg. Mets on val­la­tuid hää­lit­su­si täis. Näi­tu­sel on eri­ne­vad raa­ma­tud meie metsa­des ela­va­te lii­ki­de koh­ta. Või­ma­lus oma tead­mi­si läbi raa­ma­tu­te saa­da ja ise ka sam­mud met­sa poo­le seada.

[:]

[:et]

26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Loe­me rohe­li­si”.

Meie pla­neet elab üle hiig­las­lik­ke kesk­kon­na­muu­tusi. Mai­kuus on põhi­rõhk loo­dusel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kät­te rohe­li­ne raa­mat kas sisult või kaanevärvilt.

[:]

[:et]

11.–30. april­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Muna­pü­had on tule­kul”.

Muna­pü­had on lii­kuv püha täp­selt nagu vast­la­päevgi. See püha koos­neb mit­mest päe­vast ning tähis­tab keva­de saa­bu­mist ja paas­tua­ja lõppu.

[:]

[:et]

1.–25. april­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Vaa­ta elu läbi lil­le­de”.

Päi­ke käib kõr­gelt ning keva­di­sed toi­me­tu­sed on ala­nud, sest loo­dus pres­sib mee­le­tu jõu­ga pea­le. Astu­me otse lil­le­hoo­ae­ga, aed kutsub!

[:]

[:et]

1.–10. april­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “2. aprill — rah­vus­va­he­li­ne las­te­raa­ma­tu­päev”.

2. april­lil maa­il­ma­kuul­sa mui­nas­ju­tu­vest­ja Hans Chris­tian Ander­se­ni sün­ni­päe­val tähis­ta­tak­se rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va. Näi­tus on nen­de­le, kes on muinasjutudieedil.

[:]

[:et]

7.–16. veeruari­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sõb­rad, need eri­li­sed”.

Sõb­rad on nagu tähed, nad pole ala­ti näh­ta­vad, aga nad on ala­ti ole­mas. Näi­da­ta las­te­le, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tu­id sõp­ra­dest ja sõprusest.

[:]