[:et]Luubi all on Suurbritannia[:]

[:et]

Raamatunäitus "Luubi all on Suurbritannia"2.–30. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Luu­bi all on Suurb­ri­tan­nia”.

Eel­mise aas­ta märk­sõ­na välis­po­lii­ti­kas oli kaht­le­ma­ta Brexit ja kõi­ge loe­tu­ma­teks väli­suu­dis­teks olid Suurb­ri­tan­nia endi­se pea­mi­nist­ri The­re­sa May ning prae­gu­se pea­mi­nist­ri Boris John­so­ni polii­ti­li­sed lahin­gud. See­ga on Ing­lis­maa edas­pi­di­gi eri­li­se tähe­le­pa­nu all. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on tut­vu­miseks Suurb­ri­tan­nia aja­lu­gu ja kirjandus.

[:]