[:et]Arhitektuur paberis ja paberist[:]

[:et]

Näitus "Arhitektuur paberis ja paberist"2. det­semb­rist 2019. a kuni 28. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Arhi­tek­tuur pabe­ris ja pabe­rist”.

Ees­ti Trü­ki- ja Pabe­ri­muu­seu­mi raa­ma­tu­te ränd­näi­tus tut­vus­tab arhi­tek­tuuriga seo­tud ruu­mili­si raa­ma­tu­id kaa­sa­ja pabe­ri­in­se­ne­ri­delt ja kunst­ni­kelt. Alg­selt olid lii­ku­vad raa­ma­tud mõel­dud õppe­va­hen­diks ainult täis­kas­va­nu­te­le, täna­päe­val on ruu­mi­li­ne raa­mat nii hariv kui ka õpe­tav, samu­ti meelt rõõ­mus­tav. Vii­ma­se küm­nen­di jook­sul on mahu­li­sed raa­ma­tud muu­tu­nud teh­ni­li­selt kee­ru­ka­teks ja kuns­ti­li­selt kõrgetasemeliseks.

[:]