[:et]November — käsitöökuu[:]

[:et]

Raamatunäitus "November - käsitöökuu"
Raa­ma­tu­näi­tus “Novem­ber — käsitöökuu”

1.–30. novemb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Novem­ber — käsi­töö­kuu”.

Novemb­ri­õh­tud on käsi­töö­ks pari­mad — häma­rad, rahu­li­kud, õueah­vat­lus­test priid. Käe­li­ne tege­vus on tõe­li­selt kasu­lik vaim­se­le ter­vi­se­le, kuna lõõ­gas­tab ja maandab stres­si, annab ene­se­kind­lust ning parandab mälu ja kes­ken­du­mis­võimet. Lisa­mo­ti­vat­sioo­ni saab vas­ta­va­test rik­ka­li­kult illust­ree­ri­tud raamatutest.

[:]