[:et]September — eesti toidu kuu[:]

[:et]

Väljapanek "September - eesti toidu kuu"
Väl­ja­pa­nek “Sep­tem­ber — ees­ti toi­du kuu”

2. ‑30. sep­temb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Sep­tem­ber — ees­ti toi­du kuu”.

Ees­ti toit päri­neb tuhande­aas­tas­test tra­dit­sioo­ni­dest, puhtast loo­du­sest ning nuti­ka­test ette­võ­te­test. Sep­temb­ris toi­mub üle Ees­ti eri­ne­vaid toi­du­fes­ti­va­le, näi­tusi ning laata­sid, kus saab tut­vus­ta­da oma­kan­di toodangut.

[:]