[:et]

1. oktoob­rist 9. novemb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tapa lin­na vaa­ted”.

Nele Ing­lis­ti foto­näi­tus tut­vus­tab prae­gu­se ja aja­loo­li­se Tapa ehitisi.

[:]

[:et]

15. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Sak­si raa­ma­tu­ko­gu hoo­ned ajas”.
Väl­ja­pa­ne­kul on näha, mil­lis­tes hoo­ne­tes on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu asu­nud 100 aas­ta jooksul.

[:]

[:et]

5. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kur­ber­gid ja Tapa”.
Kuna 100 aas­tat tagasi kuu­lus mär­ki­mis­väär­ne osa prae­gu­se Tapa lin­na maast Moe mõi­sa­le, siis tut­vus­ta­me Kur­ber­gi­de ehi­ta­tud ühis­kond­lik­ke hoo­neid Tapa lin­nas. Väl­ja­pa­nek haa­kub Nele Ing­lis­ti fotonäitusega.

[:]

[:et]Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muuta.[:]

[:et]Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 10.00 — Ilmar Tomusk. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Iga­le rah­va­le on kõi­ge ilu­sam tema ema­keel. Ree­del, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Ees­ti­maa Rah­va­ha­ri­duse Selt­si ja Ees­ti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapa­le ees­mär­gi­ga aru­ta­da „kir­ja­vii­si ja õige­kir­ja üht­la­seks-sead­mi­si“. Koos­olek on saa­nud tun­tuks Tapa

[:et]110 aas­tat esi­me­sest ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rent­sist Tapal[:]Read More »

[:et] Taas on käi­mas Nukit­sa kon­kurss, et sel­gi­ta­da väl­ja las­te kahe vii­ma­se aas­ta lem­mik­kir­ja­nik ja illust­raa­tor. Võist­le­vad 2016. ja 2017. aas­tal ilmu­nud algu­pä­ra­se las­te­kir­jan­duse esma­trü­kid. Hää­le­ta­da võivad kuni 16-aas­­ta­­sed luge­jad, andes ühe hää­le kir­ja­ni­ku­töö­le (tekst) ja tei­se hää­le kunst­ni­ku­töö­le (illust­rat­sioo­nid). Hää­le­ta­mist kor­ral­da­vad koha­li­kud lap­si tee­nin­da­vad raa­ma­tu­ko­gud ja hää­le­ta­da saab 20. veebruari­ni. Oma hää­le saab anda

[:et]Nukitsa kon­kurss[:]Read More »

[:et]Püha­de puhul on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­ri­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja inter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12. 30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud. Üle­jää­nud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel kellaaegadel. [:]

[:et] Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib tea­da saa­da, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gu­de luge­ja­te ootu­sed e‑väljaannete lae­nu­ta­mise osas. Ankee­di esi­me­ne osa sisal­dab küsi­mu­si e‑raamatute luge­mise koh­ta üldi­selt, tei­ne osa uurib suh­tu­mist e‑raamatute lae­nu­ta­mis­se. Ernst & Young Bal­tic AS poolt koos­ta­tud küsit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsi­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsit­lus on ava­tud kuni

[:et]Eesti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu küsit­lus[:]Read More »

[:et] 20. novemb­rist 22. det­semb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Tapa ron­gi­jaa­ma ellu­är­ka­mi­ne”. Foto­näi­tu­se vanast ja prae­gu­sest Tapa vak­sa­list koos­tas TTÜ muu­seu­mi kuraa­tor Nele Ing­list. 2017. aas­ta juu­list on Tapa jaa­ma­hoo­ne kul­tuu­ri­mä­les­tis. Lisaks foto­näi­tu­se­le on või­ma­lik luge­da ini­mes­te mäles­tusi Tapa jaa­mast ning neid ka ise mäles­tus­te­raa­ma­tu­s­se kir­ja panna. [:]

[:et] 9.–29. oktoob­ri­ni 2017 toi­mub kodu­kan­di kino­saa­li­des üle ees­ti fil­mi­fes­ti­val “Kino maa­le”. “Kino maa­le” on Ees­ti maa­piir­kon­da­de­le suu­na­tud fil­mi­fes­ti­val, mil­le prog­ram­me näi­ta­vad mit­me­küm­ned kul­­tuu­­ri- ja hari­dus­asu­tused üle Ees­ti. Tasu­ta! 9.–21. (v.a 15. ja 18.) oktoob­ri­ni saab vali­kut ani­ma­f­il­me (nime­kir­ja leiad pil­dilt) vaa­da­ta ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas. “Kino­saal” on ava­tud kel­la 12–17, lau­päe­val 10–15. [:]

[:et] 25. oktoob­ril kell 12:00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus tee­ma­päev “Viru­maa mur­de­kee­led”. Koha­le tuleb rah­vast Kir­jan­dus­muu­seu­mist, Viru Ins­tituu­dist ja esinejad. [:]

[:et] 21. sep­temb­rist 15. novemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Vee­ra Saar 105”. Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab meie kan­di kir­ja­ni­ku loo­min­gut ja vii­mast I. Grünfeldt’i artik­lit “Aegu­ma­tu Ukua­ru loo­ja” aja­kir­jast Elu Lood. [:]

[:et] 24. juu­list 31. augus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Meh­hi­ko”. Väl­ja­pa­nek Airi Paju­maa foto­dest. Airi Paju­maa elas ja töö­tas mõni aas­ta Meh­hi­kos ja õpe­tas seal põlis­rah­vas­te — maia­de ja astee­ki­de — las­te­le ing­li­se keelt. [:]