[:et]Nutiseadmete ABC koolitus[:]

[:et]

Nutiseadmete ABC koolitus algajatele ja vähekasutajateleTei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muu­ta. Vilu­nu­mad nuti­sead­me­te kasu­ta­jad on kut­su­tud koo­li­tu­se­le suu­na­ma oma ema-isa, vanaema-vana­isa, sõb­ra-sugu­la­se, kes veel nuti­sea­det nii häs­ti kasu­ta­da ei oska.

Nutiaka­dee­mia koo­li­tus­tel saab tut­vu­da nuti­sead­me­te kasu­ta­mise põhi­tõ­de­de­ga. Saab tea­da, mis on raken­dus­ed ja and­me­si­de, kui­das otsi­da nuti­sead­me abil inter­ne­tist infot, saa­ta e‑kirja või jaga­da foto­sid. Kõi­ke seda õpe­ta­tak­se tege­ma tur­va­li­selt. Täht­saks osaks NutiAka­dee­miast on ka Mobiil-ID ja Smart-ID kasu­ta­mise tutvustamine.

“NutiAka­dee­mia koo­li­tu­sel osa­le­jad saa­vad vaja­li­kud tead­mised, et oma elu nuti­sead­me­te abil liht­sa­maks ja muga­va­maks teha. Pärast koo­li­tust on jul­gem tun­ne teha nuti­te­le­fo­ni­ga pan­ga­mak­seid, saa­ta lähe­das­te­le pil­te, vaa­da­ta tah­vel­ar­vu­tist video­sid ning pal­ju pal­ju muud,” ütles koo­li­tu­se koh­ta NutiAKa­dee­mia pro­jek­ti­juht Kris­ti Kivilo.

Koo­li­tu­se kes­tab 2,5 tun­di ja vaja­lik on eel­re­gist­ree­ri­mi­ne, mida on või­ma­lik teha SIIN. Koo­li­tu­se­le saab end kir­ja pan­na ka raamatukogus.

Pro­jek­ti viivad läbi Vaa­ta Maa­il­ma SA koos­tööst Swed­bank Ees­ti, SEB, Telia, Eli­sa, ja SK ID Solutions-ga.

Lis­a­in­fo www.nutiakadeemia.ee

[:]