[:et]Nukitsa konkurss[:]

[:et]

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nukit­sa kon­kurss, et sel­gi­ta­da väl­ja las­te kahe vii­ma­se aas­ta lem­mik­kir­ja­nik ja illustraator.
Võist­le­vad 2016. ja 2017. aas­tal ilmu­nud algu­pä­ra­se las­te­kir­jan­duse esma­trü­kid. Hää­le­ta­da võivad kuni 16-aas­ta­sed luge­jad, andes ühe hää­le kir­ja­ni­ku­töö­le (tekst) ja tei­se hää­le kunst­ni­ku­töö­le (illust­rat­sioo­nid). Hää­le­ta­mist kor­ral­da­vad koha­li­kud lap­si tee­nin­da­vad raa­ma­tu­ko­gud ja hää­le­ta­da saab 20. veebruari­ni. Oma hää­le saab anda ka elek­too­ni­li­selt — http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss[:]