[:et]Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus[:]

[:et]

Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib tea­da saa­da, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gu­de luge­ja­te ootu­sed e‑väljaannete lae­nu­ta­mise osas. Ankee­di esi­me­ne osa sisal­dab küsi­mu­si e‑raamatute luge­mise koh­ta üldi­selt, tei­ne osa uurib suh­tu­mist e‑raamatute laenutamisse.

Ernst & Young Bal­tic AS poolt koos­ta­tud küsit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsi­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsit­lus on ava­tud kuni 27. detsembrini.

Iga­ühe panus pro­jek­ti on olu­li­ne, sel­leks et läbi­vii­da­vas uurin­gus olek­sid esin­da­tud raa­ma­tu­ko­gu­de külas­ta­ja­te arva­mu­sed üle kogu Eesti.

[:]