[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka […]

15. jaa­nua­rist 5. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pal­ju õnne!” 22. jaa­nua­ril tähis­tab 80 aas­ta juu­be­lit kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Jaan Kaplins­ki. Vaa­da­ta saab tema loo­min­gut nii las­te­le kui täiskasvanutele.

8. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Head tal­ve­rõõ­mu­de nau­ti­mist!”. Tal­ve­rõõ­me saab nau­ti­da väga mit­mel moel. Min­na suu­sa­ta­ma või kel­gu­ta­ma või liht­salt väl­jas jalu­ta­des nau­ti­da ilma. Kui õue just ei taha min­na, siis hea või­ma­lus on võt­ta kät­te raa­mat või hoo­pis mida­gi meis­ter­da­da. Ideid leiab raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult kindlasti.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

[:et] Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib külas­ta­ja­te taga­si­si­det, et veel­gi tõhus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, paran­da­da luge­ja­te tee­nin­da­mist.Küsit­lus kes­tab ter­ve oktoob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui paber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus koha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Assa­mal­la ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te kasu­ta­te val­las mitut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le taga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii

Hea raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­ja!Read More »

[:et]

15. jaa­nua­rist 14. veebruari­ni 2020. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Muhe­dalt eest­las­lik Fred Jüs­si”.

Fred Jüs­si on läbi ja lõh­ki loo­duse­mees. Tema foto­sid võib lõpu­tult vaa­da­ta ja lugusid lõpu­tult kuu­la­ta. 29. jaa­nua­ril tähis­tab ta oma 85. sün­ni­päe­va. Väl­ja­pa­ne­kul saab näha tema loo­dus­fo­to­de raa­ma­tu­id, rei­si­kir­ju ja linnuraamatuid.

[:]

[:et]

10. jaa­nua­rist 20. veebruari­ni 2020. a Leh­tes raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nukit­sa kon­kurss”.

Nukit­sa kon­kurss on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se poolt kor­ral­da­tav luge­ja­kü­sit­lus, kus kahe vii­ma­se aas­ta ees­ti las­te­kir­jan­duse saa­ki hin­da­vad lap­sed ise. Las­te hääl­te põh­jal sel­gi­ta­tak­se väl­ja popu­laar­seim las­te­kir­ja­nik ja las­te­raa­ma­tu­kunst­nik. Hää­le­ta­da saa­vad lap­sed vanu­ses 6–13 nii elekt­roon­selt Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kodu­lehel kui ka raa­ma­tu­ko­gus kuni 23. veebruarini.

[:]

[:et]

Rii­gi Info­süs­tee­mi Ame­ti (RIA) üles­kut­sel ava­tak­se 20. novemb­ril 2019. a pal­ju­des Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­des “IT-vaat­lik­ku­se” nõu­an­de­punk­tid. Ka Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud võta­vad akt­sioo­ni­st osa.

“Ole IT-vaat­lik” on küber­tur­va­li­su­se kam­paa­nia, mis kes­ken­dub küber­tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le vanema­ealis­te seas, kes ei ole seal­se­test ohtu­dest nii häs­ti infor­mee­ri­tud. Kam­paa­nia kodu­leht www.itvaatlik.ee koondab liht­sad nõu­an­ded tur­va­li­selt inter­ne­tis toimetamiseks.

[:]

[:et]

23.–27. sep­temb­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Tark liik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­tee­ame­ti poolt kuu­lu­ta­tud liik­lus­nä­da­laks. Sel­le puhul toi­mu­vad raa­ma­tu­ko­gu­des üle Ees­ti liik­lus­vik­to­rii­nid las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le. Väl­ja­pa­ne­kus on raa­ma­tud, brošüü­rid ja män­gud, mis aita­vad ja õpe­ta­vad ohu­tult liik­le­ma. Tule ja pane oma tead­mised proo­vi­le! Kao­ta­da pole mida­gi, või­ta küll!

[:]

[:et]

Tapa vallaraamatukogu

Ava­tud E‑R 11–18.
AIP ava­tud T‑R 10–18, L 10–15.
Lau­päe­vi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id tagas­ta­da ja ka lae­nu­ta­da (väi­ke valik ole­mas koha­peal, samas saab ka ette tellida).

[:]