[:et]

10. jaa­nua­rist 20. veebruari­ni 2020. a Leh­tes raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nukit­sa kon­kurss”.

Nukit­sa kon­kurss on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se poolt kor­ral­da­tav luge­ja­kü­sit­lus, kus kahe vii­ma­se aas­ta ees­ti las­te­kir­jan­duse saa­ki hin­da­vad lap­sed ise. Las­te hääl­te põh­jal sel­gi­ta­tak­se väl­ja popu­laar­seim las­te­kir­ja­nik ja las­te­raa­ma­tu­kunst­nik. Hää­le­ta­da saa­vad lap­sed vanu­ses 6–13 nii elekt­roon­selt Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kodu­lehel kui ka raa­ma­tu­ko­gus kuni 23. veebruarini.

[:]

[:et]

Rii­gi Info­süs­tee­mi Ame­ti (RIA) üles­kut­sel ava­tak­se 20. novemb­ril 2019. a pal­ju­des Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­des “IT-vaat­lik­ku­se” nõu­an­de­punk­tid. Ka Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud võta­vad akt­sioo­ni­st osa.

“Ole IT-vaat­lik” on küber­tur­va­li­su­se kam­paa­nia, mis kes­ken­dub küber­tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le vanema­ealis­te seas, kes ei ole seal­se­test ohtu­dest nii häs­ti infor­mee­ri­tud. Kam­paa­nia kodu­leht www.itvaatlik.ee koondab liht­sad nõu­an­ded tur­va­li­selt inter­ne­tis toimetamiseks.

[:]

[:et]

23.–27. sep­temb­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Tark liik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­tee­ame­ti poolt kuu­lu­ta­tud liik­lus­nä­da­laks. Sel­le puhul toi­mu­vad raa­ma­tu­ko­gu­des üle Ees­ti liik­lus­vik­to­rii­nid las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le. Väl­ja­pa­ne­kus on raa­ma­tud, brošüü­rid ja män­gud, mis aita­vad ja õpe­ta­vad ohu­tult liik­le­ma. Tule ja pane oma tead­mised proo­vi­le! Kao­ta­da pole mida­gi, või­ta küll!

[:]

[:et]

Tapa vallaraamatukogu

Ava­tud E‑R 11–18.
AIP ava­tud T‑R 10–18, L 10–15.
Lau­päe­vi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id tagas­ta­da ja ka lae­nu­ta­da (väi­ke valik ole­mas koha­peal, samas saab ka ette tellida).

[:]

[:et]

6. maist 14. juu­ni­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Nuti­ka raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja väl­ja­kut­se”.

Raa­ma­tu­ko­gus käib pal­ju külas­ta­ja­id ja vahel tuleb ette olu­kor­di kui luge­ja küsib huvi­ta­valt: ma ei tea, mis raa­mat see oli, aga sel­le kaa­nel oli min­gi maja. Oli vist väi­ke maja … Või tege­li­kult üsna suur maja! Ühe­sõ­na­ga maja pilt. Ei, mida­gi muud ma sel­lest raa­ma­tu­st ei mäle­ta. Oli see nüüd suve­ma­ja, jär­ve­ma­ja, kodu­ma­ja, lib­li­ka­ma­ja, kaar­di­ma­ja, mäles­tus­te maja, klaas­ma­ja või maha­jäe­tud maja …

[:]

[:et]

6. maist 14. juu­ni­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mam­ma Muu”.

12. juu­nil on 75. sün­ni­päev Root­si las­te­kir­ja­ni­kul Jujja Wies­lan­de­ril. Ta on kir­ju­ta­nud mit­meid lus­ta­kaid ja lõbusaid lugusid leh­mast nime­ga Mam­ma Muu. Sel­lel vär­vi­kal tege­lasel on vah­va sõber Vares, kel­le­ga koos tehak­se pal­ju põne­vat. Roni­tak­se puu­de otsas, loe­tak­se raa­ma­tu­id, kii­gu­tak­se jne.

[:]

[:et]

4. märt­sist 5. april­li­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Wim­ber­gi moo­di lood”.

Jaak Urmet ehk kir­ja­ni­ku­na tun­tud Wim­berg on väga mit­me­külg­ne mees …

[:]

[:et]

7. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kät­te tuleb päev”.

Luu­le­ta­ja Triin Soo­mets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aas­ta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. Väl­ja­pa­ne­ku­ga tähis­ta­me ka ees­ti kee­le aastat.

[:]

[:et]

4. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Lumi­sem lume­aeg”.

Tal­ve juur­de kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­ta­da, suu­sa­ta­da, uisu­ta­da ja sula kor­ral ka teha lume­mem­me või hoo­pis ehi­ta­da mõni vah­va lume­ku­ju. See­kord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lume­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lume­mehe tegemiseks.

[:]