Head talverõõmude nautimist!

8. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Head tal­ve­rõõ­mu­de nau­ti­mist!”.

raamatuväljapanek "Head talverõõmude nautimist!"

Tal­ve­rõõ­me saab nau­ti­da väga mit­mel moel. Min­na suu­sa­ta­ma või kel­gu­ta­ma või liht­salt väl­jas jalu­ta­des nau­ti­da ilma. Kui õue just ei taha min­na, siis hea või­ma­lus on võt­ta kät­te raa­mat või hoo­pis mida­gi meis­ter­da­da. Ideid leiab raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult kindlasti.